double block

  • Подемно-транспортни съоръжения
  • двуролков блок
200 допълнителни резултата:
политех.anvil blockмаса на наковалня
политех.anvil blockударник на пробивен чук
политех.arbor blockстойка за монтиране на детайли върху дорник
мин.arch blockсвод на крепеж от блокове
политех.asphalt blockнастилка от асфалтови блокове
политех.asphalt-block pavementнастилка от битумни плочи
политех.assembly-holding blockмонтажно закрепващо приспособление
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
мин.automatic-stop blockюмручен тип ловител на вагонетки
политех.backing blockподложка
политех.backing blockопорен блок
политех.bearing blockцелик
политех.bearing blockтяло на лагер
политех.bending blockдорник за огъване
blockгрупа огради, блок, квартал
blockзадръствам, препречвам, преграждам, блокирам
blockкалъп, форма, калъп за изработване на перуки/шапки
blockфасонирам (шапка)
blockкоравосърдечен човек, дръвник, пън, тъпак
blockскрипец
blockблокиране
blockблокче от дърво/метал
blockпречка, преграда
blockпън
blockголяма сграда, блок
blockзаклинване
blockспирам
blockдръвник, ешафод
blockподиум, от който се извършва продажбата при търг
сп.blockблокирам (противник), крикет спирам (топката)
геол.blockтектоничен блок
фин.blockголямо количество акции/ценни книжа
полигр.blockдървена форма
полигр.blockотпечатвам релефни букви и пр. на корицата на книга, слагам букви на калъп
жп.blockсектор, блок
жп.blockблок-участък
тех.blockблочен
ел.blockпакет от листове
изч.blockгрупа сигнали
мин.blockцелик
политех.blockблок-полимеризация
политех.blockблокирано междупътие
политех.blockплъзгач, подпора, шайба, скрипец
политех.blockблокручастък
политех.blockподпирам
политех.blockгрупа данни
политех.blockспирачка
мед.blockзапушване, блокиране
blockзапирам, запъвам (колело и пр.)
blockгрупа еднородни предмети, серия (билети, мирки, акции и пр.), цялостно количество/бройка
blockспирам гласуването/приемането на (законопроект и пр.)
blockзапутване, задръстване (на тръба, канал и пр.), спиране/задръстване на улично/жп движение
политех.block antennaколективна антена
политех.block bearingопорен лагер
политех.block bearingлагер изработен в тялото на машина
политех.block brakeчелюстна спирачка
политех.block brazingвисокотемпературно спояване с нагрят блок
политех.block bridgingсвръзка
стр.block bridgingразпънка
жп.block cabinetблок апарат
политех.block cavingблоково обрушване
мин.block caving systemсистема на разработване с блоково обрушаване
политех.block clutchсъединител с подвижни челюсти
политех.block curveплътна крива
политех.block diagramблоксхема
политех.block facingоблицовка от блокове
политех.block fieldблокиращ механизъм
политех.block fileедра пила с квадратно сечение
полигр.block finishingобработка на клишета
политех.block gaugeплоскопаралелна гранична мярка
политех.block hammerчук с падаша бабка
изч.block lengthдължина на блок
полигр.block lettersблоков шрифт
жп.block lockблокиращо устройство
политех.block miningразработване с разделяне на блокове
политех.block of dataсъвкупност от данни
политех.block pavementпаваж
политех.block planплан на участък
политех.block polymerблок-полимер
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
политех.block programmingблоково програмиране
авто.block radiatorсекционен радиатор
жп.block railрелса с протичане на блокировъчен ток
политех.block rubberблок каучук
политех.block schemeблокова схема
жп.block sectionблок-участък
политех.block sequenceхълмообразно заваряване
политех.block sequence weldingхълмообразно заваряване
политех.block shearsнастолна ножица
политех.block shearsножица за рязане на слитъци
политех.block sheaveролка на макара
жп.block signalблокиращ сигнал
политех.block signallingблокираща система
политех.block sizeразмер налблок
политех.block slicerмашина за разрязване на блокове
политех.block slicingразрязване на блокове
политех.block sodaсода на късове
политех.block stampщанца за изрязване
политех.block structureблокова структура
политех.block systemблокировъчна система
политех.block testстендово изпитване
политех.block tinкалай на блокове
политех.block tongsзахващащи челюсти за блокове
изч.block transferгрупово предаване
политех.block truckдвуколесна количка за единични товари
политех.block tyreбандаж
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
тех.block-by-blockпоблоков
нар.block-by-blockпоблоково
мин.block-caved areaучастък отработен чрез система с блоково обрушване
мин.block-caving methodсистема с блоково обрушаване
политех.block-in-course masonryзидария от дялан камък в правилни редове
block-internalвътрешноблоков
политех.block-makingполирг
политех.block-makingклиширане
политех.block-stone roadпавиран път
политех.block-testing standстенд за изпитване на двигатели
полигр.book-block processingобработка на книжно тяло
жп.born blockбуксова вилка
политех.brake holder blockспирачна челюст
воен.breech blockзатвор
политех.buffer blockбуферна греда
политех.building blockмонтажен възел
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.building-block systemблокова монтажна система
политех.bull blockеднобарабанна машина за изтегляне на тел
мед.bundle branch blockбедрен блок
под.-тр.chain-pulley blockверижна макара
политех.chain-tackle blockверижна макара
леяр.chill blockпроба за избелване
мин.chock blockклин за освобождаване
политех.clamp blockгайка за регулиране хода на плъзгача на шепинг машина
политех.clapper blockлюлеещ се ножодържач на стъргателна машина
политех.combined blockполирг
политех.combined blockкомбинирано клише
политех.computing blockизчислителен блок
политех.concrete-block plantзавод за бетонни елементи
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
ел.connecting blockреглета
ел.connection blockклемен блок
ел.connection blockреглета
политех.control blockрегулиращ блок
политех.corbel-blockподпора
политех.corbel-blockстърчаща греда
политех.counterweight blockпротивотежест
под.-тр.crane-pulley blockкранова макара
политех.crank blockкулисен камък
ел.cross-over blockизолационен блок
стр.cushion blockростверк
маш.cutter blockфрезова глава
политех.cutting blockнаковалня за насичане на пили
политех.cyclopean blockломен камък
политех.cylinder blockцилиндров блок
жп.derailing blockвагоноизхвъргачка
политех.die blockщампа, фасонна наковалня
политех.die blockосновна плоча на матрица
под.-тр.differential blockдиференциална макара
политех.division blockблок за делене
политех.dog blockограничител
политех.dog blockлюнет
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
ист.doubleконтра (за инструмент)
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
добави значение или превод тук