double screw

  • Обща политехника
  • двоен шнек (на шнекова преса)
199 допълнителни резултата:
политех.abutment screwвинтов ограничител
политех.abutment screwопорен винт
политех.adjusting screwрегулиращ винт
политех.adjusting screwстопорен винт
политех.air screwвъздушно витло
политех.anchor screwанкерен болт
политех.anchoring screwанкерен болт
политех.anchoring screwфиксиращ винт
политех.attachment screwсъединителен винт
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.backing screwопорен винт
политех.backing-up screwопорен винт
политех.ball screwсачмено-винтова двойка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
политех.bench screwшлосерско менгеме
политех.binder screwстопорен винт
политех.binding screwстопорен винт
политех.bleed screwкух винт
политех.bleeder screwкух винт
политех.body of screwтяло на винт
политех.brake screwспирачен винт
политех.butterfly screwвинт с крилчата глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cap screwвинт с глава за ключ
политех.cap screwкалпаковидна гайка
политех.cap screwсъединителен винт
политех.cap-screw counterboreзенкер за изработване на глава на винт
политех.capstan screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.capstan screwводещ винт на шейна на револверяа глава
политех.capstan-headed screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.check screwрегулиращ винт
политех.check screwзакрепващ винт
политех.clamp screwпритягащ винт
политех.clamping screwпритягащ винт
политех.closing screwрезбова пробка
политех.co-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в една посока
жп.coach screwтирфон
политех.coach screwвинт за дърво
политех.coarse-pitch screwвинт с едра резба
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.conical screwконусен шнек
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.constant-lead screwшнек с резба с постоянен ъгъл на наклона на винтовата линия
политех.constant-taper screwшнек с постоянна стъпка и намаляваща дълбочина на резбата
политех.conveying screwвинт на шнеков транспортьор
политех.conveyor screwвинт на шнеков транспортьор
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.cored screwкух шнек
политех.counter-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в противоположни посоки
политех.countersunk screwвинт със скрита глава
политех.countersunk-headed screwвинт със скрита глава
политех.coupling screwпритягащ винт
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
политех.cross-traverse screwводещ винт за напречно подаване
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.cylindrical screwцилиндричен шнек
политех.differential screwдиференциален шнек
политех.differential screw jackдиференциален крик
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
ист.doubleконтра (за инструмент)
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersшублер-вътромер
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
политех.double headersпогрешно предаване
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвуполюсен
политех.double poleдвоен стълб
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double trackдвупътен
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.double vernierдвоен нониус
мед.double visionдиплопия
политех.double wayдвупътен
политех.double wayдвоен път
политех.double wheelблок от две зъбни колела
политех.double windowдвукатен прозорец
изч.double word boundaryграница на двойна дума
политех.double wormдвуходов червяк
политех.double-acidдвукисел
тех.double-actingдвойнодействащ
добави значение или превод тук