double-action disk harrow

  • Селско стопанство
  • двуредна дискова
200 допълнителни резултата:
actionдело, постъпка
actionпоходка, ход
actionдействие, въздействие, влияние
actionмеханизъм, действие, функция
actionфабула, действие
actionакция
actionдвижения, жестове
политех.actionвъздействие, влияние, затвор, решение, заключение
филм.actionекшън
юр.actionсъдебен процес/дело
политех.action correctionкорекция по въздействие
политех.action for infringementиск за нарушение
политех.action for renewalиск за възобновяване
action heroекшънгерой
пат.action of meritsекспертиза на патентоспособност
action planекшънплан
политех.action principleпринцип на действие
политех.action programmeпрограма за действие
политех.action turbineактивна турбина
политех.action wheelработно колело
фин.affirmative actionравни възможности
политех.antihunt actionантивибрационно действие
тлв.apertured diskдиск с отвори за разлагане на изображението
политех.arc of actionдъга на зацепване
муз.audio diskаудиодиск
azimuth diskъгломер
геод.azimuth diskазимутен кръг
политех.back-actionобратна връзка, заден ход
политех.back-actionобратен ход
политех.back-actionс обратно действие
политех.back-actionпротиводействие
политех.balancing actionуравновесяващо действие
политех.band-gap laser actionлазерен ефект при междузонни преходи
грам.bearer of the actionносител
политех.bearing diskопорен диск
политех.brake actionспиране
политех.brake diskспирачен диск
политех.braking actionспиращо действие
юр.bring a recourse actionпредявявам регресен иск
политех.bring into actionвъвеждам в действие
политех.buffer diskдиск на буфер
политех.burst diskпредпазна мембрана
политех.bursting diskпредпазна мембрана
политех.cam diskгърбичен диск
политех.carborundum diskкарборундов шлифовъчен диск
с. с.chain harrowплевелна брана
политех.chopping actionпрекъсващо действие
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
политех.clutch diskдиск на съединител
политех.coherent avalanche actionкохерентно лавинообразно действие
политех.combined actionкомбинирано действие
политех.come out of actionизлизам от строя
политех.compact diskкомпакт диск
хард.compact diskкомпактдиск
политех.compound actionкомбинирано действие
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.continuous-wave laser actionнепрекъсната лазерна генерация
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.converging actionсъбирателно действие
политех.cooling actionохлаждащо действие
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corrective actionкоригиращо въздействие
политех.corrosive actionкорозионно действие
политех.cushion diskдискова пружина
политех.cushion-disk couplingсъединител с пружиниращи дискове
политех.cushioning actionбуферно действие
политех.cutting actionрежещо действие
политех.cutting diskотрезен абразивен диск
политех.damaging actionпоразяващо действие
юр.declaratory actionустановителен иск
политех.deferred-actionсъс закъснително действие
политех.deferred-actionзабавен
политех.deflecting actionотклоняващо действие
политех.defocusing actionдефокусиращо действие
политех.delay actionзабавяне
политех.delay-action blastingвзривяване със секундно закъснение
политех.delay-action detonatorдетонатор със забавено действие
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.delayed actionзабавяне
политех.delayed-action fuseпредпазител със забавено действие
политех.delayed-action fuseвзвривателсъс закъснително действие
воен.delayed-action mineмина със забавено действие
ав.derivative actionрегулатор на въздействие по производната от отклонението
политех.destructive actionразрушаващо действие
политех.detecting actionдетекторен ефект
политех.deviation actionвъздействие по отклонение
политех.dialing diskномероизбирателна шайба
политех.digital diskкомпакт диск
политех.diode actionмеханизъм за работа на диод
политех.direct-actionнепосредствено действащ
политех.direct-action circuitверига с насочено действие
diskdisc
с. с.diskдисковам
политех.disk anodeдисков анод
политех.disk antennaдискова антена
политех.disk barkerдискова коробелачка
политех.disk brakeдискова спирачка
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk camдискова гърбица
политех.disk chuckплан-шайба
политех.disk clutchдисков съединител
политех.disk coalcutterдискова подкопна машина
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk couplingдисков съединител
политех.disk cultivatorдисков култиватор
политех.disk cutterдисков нож
политех.disk cutterдискова фреза
политех.disk dischargerдисков разрядник
политех.disk drierетажна сушилня
политех.disk feederдисков питател
политех.disk filterдисков филтър
политех.disk flywheelмаховик-диск
политех.disk grinderдискова шлифовъчна машина
с. с.disk harrowдискова брана
политех.disk hinge valveдроселна клапа
политех.disk impellerдискова бъркалка
политех.disk millмашина за валцоване на колела
политех.disk millдискова мелница
изч.disk operating systemдискова операционна система
изч.disk packдисков пакет
изч.disk pack initialization programmeпрограма за инициализиране на дискови пакети
политех.disk photoelectric cellдисков фотоелемент
политех.disk pileпилот с диск на края
политех.disk pistonдисково бутало
политех.disk pistonбутало с малка височина
политех.disk ploughдисков плуг
политех.disk plowдисков плуг
политех.disk recorderапарат за записване на грамофонни плочи
политех.disk recordingзвукозапис върху диск
политех.disk recordingзапис на грамофонна плоча
политех.disk sawциркуляр
политех.disk seederдискова сеялка
политех.disk selectorдисков избирач
политех.disk senderдискова шлифовъчна машина
политех.disk shutterдисков затвор
политех.disk springдискова пружина
политех.disk turbineдискова турбина
политех.disk valveдисков клапан
политех.disk valveплосъкклапан
политех.disk wheelплосък шлифовъчен кръг, шлифовъчен диск, колело без спици, дисково колело
политех.disk windingдискова намотка
с. с.disk-plough harrowдисков лющилник
политех.disk-shaped disketteдисковиден
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
политех.distant-action instrumentуред с дцстанционно действие
софт.distribution diskдистрибутив
политех.disturbing actionсмущаващо действие
doubleрязък завой
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleхитрина, трик
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдубликат, копие
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleгънка, дипла
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleдвойно
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleтенис игра на двойки
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleбърз ход, бегом
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдвоен брой точки
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
добави значение или превод тук