double cut

  • Минно дело
  • двоен подкоп
  • Обща политехника
  • напречен разрез
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.actual cutработна част от хода на стъргателна машина
политех.actual cut-offдействително запълване
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.approach cutнепълно рязане
политех.arrow cutтясна фракция
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
мин.bench-cutстъпаловиден изкоп
политех.bench-cutправостъпален
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
мин.bottom cutдолен подкоп
мин.box-type cutпризматичен подкоп
ядр.cadmium cut-offграница на поглъщането на кадмий
маш.calibrating cutпробен преход
мин.central cutцентрален подкоп
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.chamfer cutкосо срязване
политех.chisel cutрязане със секач
политех.chisel cutсрязване, направено със секач
политех.circular-cut fileпила с дъгообразна насечка
нефт.clean cutтясна фракция, събрана в тесен температурен интервал
политех.clean cutчисто рязане
clean-cutясен, прегледен
clean-cutравно и гладко изрязан
политех.clear cutчисто рязане
политех.clear cutясно очертан
политех.close-cutограничен в тесен интервал
политех.coarse cutедра насечка
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
мин.cone cutпирамидален подкоп
политех.corner cutобработване чрез рязане на вътрешен ъгъл
политех.cross-cut chiselсекач с тясно острие
политех.cross-cut circular sawциркуляр за напречно рязане
политех.cross-cut endчело
политех.cross-cut endчелна повърхнина
политех.cross-cut fileпила с кръстосана насечка
политех.cross-cut fileножова пила
политех.cross-cut sawтрион за напречно рязане
политех.curling cutрязане с образуване на непрекъсната спираловидна стружка
политех.current cut-offпрекъсване на тока
политех.curved-cut fileпила с дъгообразна насечка
cutобидна/оскърбителна забележка, обида, обидно поведение, афронт
cutдялам, одялвам, шлифовам (скъпоценни камъни)
cutкарти сечене
cutкося, окосявам, жъна, ожънвам
cutкарти сека, вадя (карта) от колода
cutпресичам се (за пътища)
cutразрез
cutизкарвам, пониква ми (зъб)
cutспирам (двигател)
cutкино бърза смяна на кадър/звук
cutотрязък, изрезка, парче (и месо за готвене)
cutкроя, скроявам
cutделя (плячка)
cutпробивам, прокарвам, прокопавам
cutнамаляване, намаление, съкращаване, съкращение (на цени, разходи, вьоръжения, текст и пр), съкратен пасаж
cutрязане, разрязване, сечене разсичане
cutрежа, срязвам, разрязвам, прерязвам, отрязвам, порязвам, сека, режа се
cutкино спирам, стопирам, монтирам, преминавам бързо към друг кадър/звук
cutдълбая, гравирам
cutне поздравявам, правя се, че не виждам (някого)
cutпресичане, прскосяване, пряк път
cutрана, порязване, порязано място
cutскопявам, кастрирам (животно)
cutнаранявам, наскърбявам, жегвам, имам значение/влияние/ефект
сп.cutсечене (на топка)
сп.cutудрям (топка) с отсечено движение, сека
тех.cutсечение, профил
ел.cutотсъединявам
мин.cutподкопавам правя
нефт.cutфракционирам
политех.cutфракция
политех.cutдестилат
политех.cutнапредък, настъп
политех.cutнасичам, зарязвам, подрязвам, врязвам
cutгравюра на дърво, дърворезба, печ. клише
cutшибам, удрям, бия (с камшик и пр.)
cutотказвам се от, отхвърлям, прекъсвам, преустановявам (връзки и пр.)
cutудар (с камшик и пр.)
cutканал, изкоп, жп., мин. подкоп
cutсъкращавам, скъсявам, намалявам (цени, разходи и пр.)
cutзаписвам (на грамофонна плоча и пр.), печатам на восъчен лист
политех.cut acidразтвор на цинков хлорид
хим.cut acidразредена киселина
политех.cut fibreщапел
политех.cut gearзъбно колело с нешлифовани зъби
политех.cut inвключвам
политех.cut inвключване
политех.cut inвключен
политех.cut logsнарязани трупи
политех.cut meterуред за измерване скоростта на рязане
ел.cut offотсъединявам
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cut oilемулгирано масло
рлк.cut paraboloid reflectorотражател във вид на пресечен параболоид
рлк.cut paraboloidal reflectorотражател във вид на пресечен параболоид
политех.cut stoneдялан камък
политех.cut surfaceповърхност, обработена чрез рязане
политех.cut to lengthразрязвам на парчета с определена дължина
политех.cut to lengthотрязвамдетайл с определена дължина
политех.cut to sizeотрязвам по размер
политех.cut toothнарязан зъб
кул.cut upразфасовам
политех.cut veneerбелен фурнир
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
политех.cut-away viewизглед при частичен разрез
политех.cut-down millingеднопосочно фрезоване
политех.cut-in relayвключващо реле
cut-offсрязване
ел.cut-offпрекъсвачен
ел.cut-offпрекъсвач
мин.cut-offдиагонална галерия
политех.cut-offотрезна щанца
политех.cut-offотрязвам
политех.cut-offотрезен
политех.cut-offизключвам
политех.cut-offобрезен, изключен
политех.cut-off angleъгъл на прекия изход на светлина от източник
политех.cut-off angleъгъл на отсичане
политех.cut-off attenuatorграничен отслабител
авт.cut-off automaticallyрегулиране на нивото на ограничение
политех.cut-off biasзапушващо преднапрежение
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cut-off conditionусловие за изключване
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cut-off drainдренажен сифон
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
политех.cut-off gateсекторен затвор
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.cut-off grinderмашина за отрязване с абразивен кръг
политех.cut-off keyбутон за разединяване
политех.cut-off plateрегистър, клапа
политех.cut-off plateшибър
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.cut-off regionгранична област
тлф.cut-off relayразделително реле
политех.cut-off restотрезен супорт
политех.cut-off sawтрион за изрязване на краища
политех.cut-off shearsотрязна ножица
политех.cut-off slideотрезен напречен супорт
мин.cut-off stopeразрезно пространство
политех.cut-off switchпрекъсвач
политех.cut-off valveспирателен вентил
политех.cut-off voltageблокиращо напрежение
рад.cut-off wavelengthкритична дължина на вълната
ел.cut-outизключвател
ел.cut-outстопяем предпазител
политех.cut-outизрез
политех.cut-outпрорез, прекъсвач, очертание, профил, контур
политех.cut-outизрязвам
политех.cut-outизсичам
политех.cut-out boardелектротабло със стопяеми предпазители
политех.cut-out cockпрекъсващ кран
политех.cut-out couplingотделящ съединител
политех.cut-out frameскоба
тлф.cut-out relayразделително реле
политех.cut-out springизключваща пружина
мин.cut-out stopeзабой на нарезния слой
политех.cut-out stopeкраен забой
мин.cut-out-switch deviceловител на вагонетки
политех.cut-up millingнасрещно фрезоване
мин.cylinder cutправ подкоп
политех.cylinder cutцилиндричен подкоп
политех.dead smooth cutсвръхфина насечка
мин.deep cutдълбок подкоп
политех.depth of cutдълбочина на рязане
политех.direction of cutпосока на работния ход
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
добави значение или превод тук