double agent

  • съществително
  • шпионин, който служи на две страни
199 допълнителни резултата:
политех.accelerating agentускорител на втвърдяването
тех.activating agentактиватор
текст.activating bleaching agentсредство за активиране на избелването
политех.addition agentдобавка към галванична баня
политех.adhesion-preventing agentантиадхезивен материал
agentагентурен
agentпосредник, комисионер
agentслужител, чиновник, агент
agentдействуваща сила, фактор
agentмесит
agentпредставител, пълномощник
ист.agentвекил
ик.agentброкер
хим.agentвещество
хим.agentантипирен
с. с.aggregating agentагрегатор
политех.air-entraining agentматериал за вкарване на въздух
мед.anti-infective agentантисептик
политех.antiblushing agentзабавител на изпарението
кул.anticaking agentантислепващ агент
политех.anticaking agentпротивоспичаща прибавка
политех.anticreaming agentприбавка против разслояване
политех.antifatigue agentпротивостарител
политех.antiflocculating agentпротивоутаяващо средство
политех.antifoam agentприбавка против разпенване
политех.antifoaming agentантипенител
политех.antifreezing agentантифриз
политех.antirusting agentантикорозионна прибавка
политех.antiskinning agentприбавка против образуване на кора
текст.antislip agentсредство за предотвратяване разместването на нишките
политех.antisputtering agentприбавка против разпрашване
политех.antisticking agentприбавка за намаляване на лепкавостта
политех.antitarnish agentприбавка против осмоляване на синтетични препарати
политех.antitarnish agentантикорозионен агент
политех.antitarnishing agentприбавка против осмоляване на синтетични препарати
политех.antitarnishing agentантикорозионен агент
тех.binding agentсвързващ материал, свързващо вещество
хим.binding agentсвързвател
политех.blasting agentексплозив
политех.bleaching agentизбелващо вещество
политех.blending agentреагент, придаващ определени качества на смес
политех.blowing agentгазообразуващо вещество
политех.bodying agentсгъстител
мет.bonding agentсвързващ материал, свързващо вещество
хим.bonding agentсвързвател
политех.bounding agentсвързващо вещество
кул.bulking agentпълнител
политех.bulking agentобемен пълнител
политех.carburising agentциментиращо вещество
политех.cementation agentциментиращо вщество
хим.chelating agentхелатообразуващ агент
хим.chelating agentхелатообразуващ агент, хелатен агент
хим.chelating agentкомплексон
политех.chemical agentреактив
воен.chemical warfare agentбойно отровно вещество
политех.cleaning agentсредство за почистване
тех.coagulating agentкоагулатор
обог.collecting agentколектор при флотация
политех.colouring agentпигмент
хим.complexing agentкомплексообразувател
хим.complexing agent complex formerкомплексообразувател
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
хим.cross-linking agentомрежител
политех.curative agentдобавка за подобряване на качеството
политех.curing agentвулканизиращ агент
геол.cutting agentизносващ материал
политех.decontamination agentобезвреждащ агент
обог.deflocculating agentдефокулиращ реагент
политех.defoaming agentобезпенител
политех.degasifying agentобезгазяващо средство
политех.dehydrating agentдехидратиращ агент
политех.deoxidizing agentдезоксидатор
текст.desizing agentобезскробяващо средство
политех.dispersing agentдиспергиращ агент
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleтенис игра на двойки
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double clothдвоен плат
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
добави значение или превод тук