double bond

  • Обща политехника
  • двойна връзка
199 допълнителни резултата:
политех.acetylenic bondацетиленова връзка
политех.american bondамериканска превръзка
мин.arch bondзакрепване свода на изработка с бетонни блокчета
политех.atomic bondатомна връзка
политех.auxiliary bondдопълнителна връзка
политех.axial bondаксиалнавръзка
bondоставям (стока) в митницата до заплащане на мито
bondиздавам облигации
bondвръзка
bondin bond в митницата, неосвободен от митницата
bondсъединявам
bondсвързвам
bondсъединение
bondзадължение, договор, полица
елн.bondбондирам
жп.bondмеждурелсов
тех.bondсвързващ материал, свързващо вещество
тех.bondспойка
ик.bondбонов
ик.bondзалог
стр.bondвръзка, спойка
стр.bondпревръзка
хим.bond angleвалентен ъгъл
политех.bond clayциментираща глина
политех.bond energyенергия на връзка
политех.bond lengthдължина на връзка
политех.bond orderпорядък на връзка
политех.bond paperдокументна хартия
политех.bond polarityполярност на връзка
политех.bond regionобласт, в която са групирани свързващите електрони
политех.bond roomсклад за готови изделия
политех.bond ruptureразкъсване на връзка
политех.bond scissionразкъсване на връзка
политех.bond splittingразкъсване на връзки
политех.bond strengthздравина якост на връзка
политех.bond stressнапрежение на сцепление
политех.bond testизпитване на сцепление
bond-servantкрепостник
ист.bond-servantроб
политех.bridge bondхимична връзка
политех.bridging bondхимична връзка
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
политех.carbonyl bondкарбонилна връзка
политех.ceramic bondкерамична връзка
политех.chemical bondхимична връзка
политех.chicago rail bondщепселен релсов съединител
жп.conductor bondчелен съединител на контактна релса
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
жп.continuity bondмеждурелсов съединител
жп.continuity-rail bondмеждурелсов съединител
политех.coordinate bondдонорно-акцепторна връзка
политех.copper bondзаварка с меден припой
политех.covalent bondхимична връзка
хим.covalent bondковалентна връзка
политех.crown rail bondрелсово електрическо щепселно съединение
хим.cyclic bondциклична връзка
политех.dative bondдативна връзка
политех.decorative bondдекоративна превръзка
политех.directed bondнасочена химична връзка
политех.donor-acceptor bondдонорно-акцепторна връзка
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
ист.doubleконтра (за инструмент)
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double trackдвупътен
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.double vernierдвоен нониус
мед.double visionдиплопия
политех.double wayдвоен път
политех.double wayдвупътен
политех.double wheelблок от две зъбни колела
политех.double windowдвукатен прозорец
изч.double word boundaryграница на двойна дума
политех.double wormдвуходов червяк
добави значение или превод тук