double roller chain

  • Обща политехника
  • двуролкава верига
200 допълнителни резултата:
кораб.anchor chainкотвена верига
политех.antiskid chainзимна верига за автомобил
политех.articulated-link chainшарнирна верига
политех.ascending chain conditionуславие за максималност
политех.attachment chainсъединителна верига
текст.back rest rollerповлекателно кроено
политех.back rollerотклоняваща ролка
политех.band chainлентова верига
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.bearing rollerподдържаша ролка
политех.belt rollerремъчна шайба с малък диаметър
политех.belt-stretching rollerопъваща шайба за ремък
политех.branched chainразклонена верига
мед.branched-chain ketoaciduriaлевциноза
политех.branching-chain reactionразклонена верижна реакция
мин.bridle chainпредпазна верига
политех.brush rollerчетков валяк
политех.bucket chainверига на многокошов багер
текст.burr-crusher rollerваляк за натрошабане на бутрака
политех.cable chainкотвена верига
политех.calibrated chainкалибрирана верига
политех.cam rollerгърбична ролка
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-folower rollerролка на гърбичен повдигач
политех.camshaft chainверига за задвижване на разпределителен механизъм
политех.carbon chainвъглеродна верига
политех.carrying rollerносеща ролка
политех.caterpillar chainгъсеничиа верига
chainзавързвам/затварям/закрепявам с верига, приковавам, обвързвам
chainверига, синджир, верижка, ланец
chainверига
chainверижен, сериен
chainпланинска верига
chainоковавам във вериги (и с down)
chainсгъваема метална пръчка за измерване на дължина
хим.chainверига (атомна)
chainредица, поредица, верига, серия, система (от събитш, доказателства и пр.)
chainфигура в танц (кадрил и пр.)
chainеднотипни магазини/хотели и пр., собственост на една фирма/предприятие и пр.
chainpi вериги, окови (и прен.)
политех.chain anionверижен анион
политех.chain attachmentверижно окачване
политех.chain axleвал-верижно колело
политех.chain beltшарнирен ремък
политех.chain beltтрансмисионна зъбна верига
политех.chain boltверижен болт
политех.chain brakeверижна спирачка
политех.chain branchingразклоняване на верига
политех.chain breakingпрекъсване на верига
политех.chain bridgeверижен мост с вериги
мин.chain browуклон, съоръжен с безконечна верига
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain cagerверижен пробутвач
политех.chain caseкожух на верига
политех.chain coalcutterверижна подкопна машина
политех.chain codeверижен код
политех.chain compoundверижно съединение
политех.chain connectionверижна връзка
политех.chain connexionверижна връзка
политех.chain conveyorверижен транспортьор
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.chain couplingсъединително звено
политех.chain couplingверижно свързване
политех.chain decayверижно разпадане
политех.chain dependenceверижна зависимост
политех.chain disintegrationверига от радиоактивни превръщания
политех.chain disintegrationпоследователно разпадане
политех.chain dottedозначен с осова линия
политех.chain draglineверижен драглайн
политех.chain dredgeверижна земегребачка
политех.chain driveверижно задвижване
политех.chain driveверижна предавка
политех.chain drivensзадвижван от верижна предавка
политех.chain elevatorверигжен елеватор
политех.chain feedверижно подаване
мин.chain feederверижен пробутвач
политех.chain feederверижен питател
политех.chain feederгреблов претоварач
политех.chain fissionверижна реакция на делене
политех.chain gateверижен затвор
политех.chain gearверижна предавка
политех.chain grabверижен грайфер
политех.chain grateверижна скара
политех.chain guardкожух за верижна предавка
с. с.chain harrowплевелна брана
политех.chain hoistверижна макара
политех.chain initiationиницииране на верига
политех.chain insulatorверижен изолатор
политех.chain intermittent weldсиметричен двустранен прекъснат заваръчен шев
политех.chain ironмека стомана за вериги
политех.chain ironзвено на верига
политех.chain jackверижен крик
политех.chain jibрежеща ръка
политех.chain jointсъединително звено на верига
политех.chain lineпрекъсната с точки линия
политех.chain linkзвено на верига
политех.chain loadнатоварване на верига
политех.chain of bucketsкофъчен елеватор
chain of commandйерархия
политех.chain of commandsпоследователност на команди
политех.chain of eventsпоследователност от събития
политех.chain of gearsсложна зъбна предавка
геод.chain of polygonsполигонометрия
политех.chain pinролка от галова верига
политех.chain pipe wrenchверижен тръбен ключ
политех.chain polymerizationберижна полимеризация
политех.chain printerверижно печатащо устройство
политех.chain pulleyверижно колело
политех.chain pumpверижна черпакова помпа
политех.chain ramificationразклоняване на верига
политех.chain reactionверижна реакция
политех.chain reactionреакция с образуване на верига
политех.chain reactorядрен реактор
политех.chain reactorреактор с верижна реакция
пласт.chain regularityравномерност на верижна структура
политех.chain rivetingверижна нитова връзка
политех.chain rollerролка на ролкова верига
мат.chain ruleверижно правило
политех.chain sawверижен трион
политех.chain shackleсъединително звено на верига
политех.chain sheaveшайба за верига
политех.chain slingтоварна верига
политех.chain spannerверижен тръбен ключ
политех.chain splittingразкъсване на верига
политех.chain sprocketверижно зъбно колело
chain storesверига магазини
политех.chain structureверижна структура
политех.chain tensionустройство за опъване на верига
политех.chain tensionопъване на верига
политех.chain tensionerустройство за опъване на верига
политех.chain terminatorпрекъсвач на верига
политех.chain tightenerопъващо верижно колело
политех.chain tongsверижни клещи
политех.chain trackгъсенична верига
политех.chain transmissionверижчо задвижване
политех.chain transmissionверижна предавка
chain trough conveyorредлер
политех.chain wheelверижно зъбно колело
политех.chain winchверижна лебедка
политех.chain workingверижно задвижване
политех.chain workingверижна предавка
политех.chain yarnосновна прежда, прежда за фасонно усукване
политех.chain yarnпрежда за основа
политех.chain-and-bucket elevatorкофъчен елеватор
текст.chain-beaming machineсновална машина
политех.chain-belt conveyorверижно-лентов транспортьор
политех.chain-drivenзадвижван от верига
политех.chain-drivenзадвижван от верижна предавка
политех.chain-gear winchлебедка с верижно зъбно колело
политех.chain-grate stokerогнище с верижна скара
хим.chain-lengthмолекулно-масов
под.-тр.chain-pulley blockверижна макара
политех.chain-reacting regionактивна зона
политех.chain-reactor unitядрен реактор
политех.chain-stretching deviceустройство за опъване на верига
политех.chain-tackle blockверижна макара
политех.chain-track tractorверижен трактор
политех.chain-type tableверижна маса
политех.chain-wheel hobчервячна фреза за нарязване на верижни зъбни колела
политех.closed chainзатворена верига
политех.closed-chain compoundциклично съединение
текст.cloth rollerплатнено кроено
политех.coating rollerваляк за нанасяне на покритие
политех.compensating chainуравновесяваща верига
политех.compression rollerуплътнителен каландров валяк
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.contact rollerтокоподаваща ролка
политех.control chainверига на механизъм за управление
политех.conveyor chainконвейерна верига
политех.copying rollerкопирна ролка
политех.coupling chainсъединителна верига
политех.crane chainкранова верига
политех.crushing rollerролка за оправяне на щлифовъчни кръгове
мин.cutter chainрежеща верига
политех.dead-roller rubberпревалцован каучук
политех.deflecting rollerотклоняваща ролка
мат.descending chain conditionусловие за минималност
политех.discharging rollerотвеждаща ролка
политех.dismountable chainразглобяема верига
doubleдубликат, копие
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleдвойно количество
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleдубльор
doubleсдвоявам
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleправя завой (за река)
добави значение или превод тук