double-acting pump

  • Обща политехника
  • двойнодействуваща помпа
200 допълнителни резултата:
политех.accelerating pumpускорителна помпа
политех.acceleration pumpускорителна помпа
actingизпълняващ длъжността, временно заместващ
actingсценичен (за пиеса)
политех.actingнамиращ се в действие
политех.actingдействуващ
театр.actingактьорстване
политех.acting surfaceработна повърхност
политех.air pumpбутален компресор
политех.aspiring pumpсмукателна помпа
авто.autoconcrete pumpавтобетонпомпа
политех.axial pumpаксиална помпа
политех.axial-flow pumpаксиална помпа
политех.back-acting shovelбагер с обратна лопата
политех.backward-acting regulatorрегулатор на противодействие
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feeding pumpпитателна помпа за котел
политех.bore-hole pumpпомпа за сондажни работи
политех.boring pumpсондажна помпа
мин.bull pumpщангова помпа
кораб.burr pumpтрюмна помпа
политех.centrifugal pumpцентробежна помпа
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
тех.cera pumpцера помпа
политех.chain pumpверижна черпакова помпа
политех.charge pumpзахранваща помпа
политех.charge pumpнагнетателна помпа
политех.charging pumpзахранваща помпа
политех.charging pumpнагнетателна помпа
политех.circulating pumpциркулационна помпа
политех.circulation pumpциркулационна помпа
политех.circulator pumpциркулационна помпа
политех.co-acting forceедновременно действуваща сила
политех.co-acting forceсила, ускоряваща движение
политех.compression pumpнагнетателна помпа
политех.compression pumpкомпресор
политех.concrete pumpбетонна помпа
стр.concrete pumpбетонпомпа
политех.condensate pumpпомпа за кондензат
политех.condenser pumpпомпа за кондензат
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.coolant pumpпомпа за охладителна система
политех.deep-well pumpпотопяема помпа
политех.deep-well pumpдълбочинна помпа
политех.delivery pumpнагнетателна помпа
политех.diaphragm pumpдиафрагмена помпа
политех.differential pumpдиференциална помпа
политех.diffusion pumpдифузионна помпа
политех.direct-actingнепосредствено действащ
политех.direct-acting driveзадвижване без редуктор
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.direct-acting recording instrumentрегистриращ уред с непосредствен запис
политех.displacement pumpобемна помпа
политех.displacement pumpнагнетателна помпа
политех.donkey pumpспомагателна помпа
политех.dosing pumpдозираща помпа
doubleдвусмислен, двояк
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдвойно
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double clothдвоен плат
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвупътен
политех.double trackдвоен релсов път
политех.double triodeдвоен триод
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.double vernierдвоен нониус
мед.double visionдиплопия
политех.double wayдвоен път
политех.double wayдвупътен
политех.double wheelблок от две зъбни колела
политех.double windowдвукатен прозорец
изч.double word boundaryграница на двойна дума
политех.double wormдвуходов червяк
политех.double-acidдвукисел
тех.double-actingдвойнодействащ
политех.double-acting cylinderцилцндър с двойно действие
политех.double-acting dookлетяща врата
политех.double-acting power unitизпълнителен механизъм с двойно действие
добави значение или превод тук