bar code

  • щрихкод
  • баркод
  • виж barcode
  • Обща политехника
  • бар код
196 допълнителни резултата:
изч.aiken codeкод на айкен
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.alphabetic codeбуквен код
политех.alphanumeric codeбуквено-цифров код
политех.amplitude codeамплитуден код
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.backing barзаваръчна подложка
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barпръчка, прът
barадвокатска професия, адвокатура
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barщангов
barлом, лост
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barлюлков
тех.barстержен
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограмен
мат.bar graphхистограма
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонт
шив.bar tackпонтир
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
изч.basic codeосновен код
изч.baudot codeкод на бодо
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barкюлче
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
политех.bidecimal codeдесетично-двоичен код
политех.binary codeдвоичен код
политех.binary coded decimal codeкод на двоично кодирани десетични числа
политех.biquinary codeдвоично-петичен код
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.building codeстроителни норми
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
политех.cable codeтелеграфен код
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
политех.chain codeверижен код
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.cipher codeшифров код
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
codeустановени/общоприети правила/принципи
codeшифър, азбука, код
codeзакодирвам
прав.codeсборник от закони, кодекс
изч.codeкод
политех.codeпрограма
воен.codeсистема за сигнали
изч.code alphabetкодова азбука
политех.code beaconфар предаващ кодирани сигнали
политех.code characterкодов знак
политех.code colourусловен цвят
политех.code combinationкодова комбинация
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code conversionкодово преобразуване
политех.code converterпреобразувател на код
политех.code convertorпреобразувател на код
политех.code digitкодова цифра
политех.code digitкодов разред
политех.code elementкодов елемент
политех.code extension characterзнак за разширяване на код
изч.code groupкодова група
изч.code holeкодов отвор
изч.code lengthдължина на код
политех.code letterкодова буква
политех.code lightкодов сигнален фенер
прав.Code of Criminal ProcedureНаказателно процесуален кодекс
политех.code pulseкодов импулс
политех.code receptionприемане на телеграфни сигнали
политех.code rewriteпрезаписване на код
изч.code setкодов набор
политех.code sheetбланка за кодиране
политех.code signкодов знак
политех.code signalкодов сигнал
политех.code symbolкодов символ
политех.code systemкодова система
изч.code trackкодова писта
политех.code translationдешифриране на код
политех.code translatorкодов преобразувател
политех.code treeкодово дърво
политех.code unitкодов елемент
изч.code wheelкодиращ диск
политех.code wordкодова дума
изч.code word weightтегло на кодова дума
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.code-of-silence marker beaconмаркировъчен радиофар
coffee barкафене
тлг.combination barнаборна линийка
политех.command codeкод на команда
ел.commutator barколекторна ламела
политех.complement binary codeдопълнителен двоичен код
политех.complete codeпълен код
политех.computer codeкомпютърен код
политех.condition codeкод на условие
политех.conditional codeусловен код
ел.connector barизводна шина
политех.constant-ratio codeкод с постоянно отношение
добави значение или превод тук