certification of process

  • Обща политехника
  • съставяне на акт за приемане на технологичен процес
182 допълнителни резултата:
политех.acetylation processпроцес на ацетилиране
политех.activated sludge processметод на прочистване на отточни води от активна тиня
политех.activation processактивиране
политех.adiabatic processадиабатен процес
политех.ageing processпроцес на стареене
политех.alkacid processалкациден процес
политех.aluminothermic processалуминотермия
политех.aluminothermic processтермитен окис
текст.antishrinking processнесвиваемо апретиране
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
полигр.ballard processбалардов способ
политех.barrier processбариерен процес
мет.basic Bessemer processтомасов процес
мет.basic processосновен процес
политех.batch processпреработване на партиди
политех.batch processпериодичен процес
политех.bloomery processдиректен метод за производство на желязо
политех.building processстроителни работи
business processбизнеспроцес
леяр.carbon-dioxide processсо2 процес
политех.cascade processкаскаден процес
certificationсертифициране
certificationсертификационен
certificationсертификация
certificationатестиране
инф.certificationудостоверяване
политех.certification markконтролен знак
политех.certification testсертификационно изпитване
политех.chamber processкамерен метод
политех.channel processканален метод
политех.chemical processхимически процес
политех.cloudburst processдробеструен наклеп
мет.cold-charge processскраппроцес
полигр.colour processполихромен печат
политех.controlled processуправляем процес
нефт.cracking processкрекиране крекингпроцес
политех.croning processизработване на черупкови леярски форми
политех.cyclic processцикличен процес
политех.day processпроцес на дей
политех.defect in-processдефект, възникващ в процеса на производство
политех.defectsin-processефект, възникващ в процеса на производство
политех.dessiflo processпроцес на обезводняване на газ с течен сушилен агент
кино.developing processпроявяване
политех.dip processнанасяне на покритие чрез потапяне
политех.doctor processпроцес на дезодориране
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
леяр.duplex processдуплекс-процес
политех.electroarcing processелектроискрова обработка
политех.electrocolour processелектролитен начин за отлагане на цветни тънки филми от метални окиси
политех.electroerosion metalworking processметод за обработване на метали чрез електроерозия
политех.electron-capture processпроцес на електронно улавяне
политех.electron-exchange processпроцес с обмен на електрони
политех.eloxal processметод за електролитно оксидиране на алуминий
политех.eloxal processанодиртане
политех.endoergic processендотермичен процес
политех.endothermic processендотермичен процес
политех.equilibrium processравновесен процес
мат.ergodic processергодичен процес
политех.exchange processобемен процес
политех.exoergic processекзотермичен процес
политех.exothermic processекзотермичен процес
политех.extraction processекстракционен процес
политех.fellow processнарязване на зъбни колела с дълбач
политех.film processфилмообразуващ процес
политех.filtrol processректификация и контактно пречистване на масло с глина
политех.finery processстоманодобивен процес за получаване на метал под формата на кюлчета
политех.fining processрафинационен процес
политех.finishing processдовършителен процес
политех.fission processпроцес на делене
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.flow processпоточен процес
политех.fluid compression processпресоване в течно състояние
политех.fluid processкрекингпроцес в кипящ слой
политех.form-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.formed-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.fusion processпроцес на топене
политех.fusion processпроцес на синтезиране
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.generating processобработване на зъбни колела по метода на обхождането
политех.golden flow processметод за непрекъснато производство на масло чрез сепариране
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.graining processкристализиране
политех.heat-liberating processпроцес с отделяне на топлина
политех.hereditary processпроцес с последействие
политех.howard processпроцес на хоуард
in-processпреработваем
inspection certificationсвидетелство за преглед
inspection in-processпроизводствен контрол
политех.irreversible processнеобратим процес
политех.isothermal processизотермичен процес
политех.isoversion processкаталитично изомеризиране
политех.iterative processитеративен процес
политех.kaldo processстоманодобивен конверторен процес калдо
политех.laxal processобработване на стомана с оксалова киселина
политех.lead-chamber processкамерен процес за производство на сярна киселина
политех.lime processваруване
политех.longline processконвейерен процес
политех.lost-wax processметод за точно леене по стопяеми модели
политех.maag processнарязване на зъбни колела чрез дълбане със зъбен гребен
политех.manufacturing processпроизводствен процес
политех.markov processмарковски процес
политех.moulding-generating processнарязване на зъбни колела с дълбач
политех.multistage processмнгостепенен процес
политех.multistep decision processмногостъпков процес на вземане на решение
политех.ni-carb processгазово цианиране
политех.non-reversible processнеобратим процес
политех.non-stationary processнестационарен процес
политех.nuclear processядрен процес
мет.open-hearth processсименс-мартенов процес мартенов процес
политех.optimum processоптимален процес
геол.ore-forming processпроцес на рудообразуване
политех.orthoflow processкрекинг процес 'ортофлоу'
политех.orthoforming processпроцес на каталитичен реформинг 'ортофлоу'
мат.orthogonal processортогонален процес
политех.oscillating processпроцес на осцилиране
политех.oscillating processпроцес на трептене
изч.output processпроцес на извеждане
политех.pig processпреработване на чугун в стомана
политех.plate processпроцес на изготвяне на печатарски форми
ядр.plural processмногократен процес
политех.polytropic processполитропен процес
политех.precipitation processпроцес на утаяване
preserving processметод за консервиране
политех.primary processпървичен процес
политех.printing processпроцес на печатане
политех.probabilistic processвероятностен процес
processпроучвам, анализирам
processпроцес, ход, действие, развитие
processпроцесен
processметод, похват, (технологичен) процес, технология
processобработвам, преработвам
анат.processизрастък, издутина
прав.processвъзбуждам съдебно преследване срешу, издавам призовка, връчвам призовка на
прав.process(завеждане/възбуждане на) процес/дело, призовка, нареждане
полигр.processрепродуциран фотомеханично
фот.processвъзпроизвеждам
политех.processметод, технология
политех.processпрецесирам
process controlдиспечеризация
политех.process-control computerкомпютър за управление на производствени процеси
политех.process-reaction rateскорост на протичане на процес
политех.production processпроизводствен процес
политех.production processпроизводствена технология
политех.proton-exchange processпроцес с обмен на протони
политех.random processстохастичен процес
политех.rate processкинетичен процес
политех.refinery processхимично преработване
политех.reversible processобратим процес
политех.robot-controlled processроботизиран технологичен процес
изч.search processпроцес на търсене
с. с.seed certificationсемеконтрол
политех.semi-batch processполунепрекъснат процес
мет.smelting processредукционен процес
политех.smelting processтопилен процес
маш.soda processнатронов метод за изваряване
политех.stationarity of random processстационарност на случаен процес
политех.stationary processстационарен процес
политех.stochastic processстохастичен процес
полигр.subsurface processдълбок печат
ел.switching processпроцес на включване и изключване
политех.switching processпроцес на превключване, процес на обръщане на схема
тех.technical and processтехнико-технологичен
политех.thermal processтоплинен процес
хим.thermite processалуминотермия
политех.thermodynamic processтермодинамичен процес
мет.Thomas processтомасов процес
политех.tocco processметод на индукционно закаляване на отделни участъци на колянови валове
политех.totally integrated processцялостна обработка
полигр.transfer processхектография
политех.transfer processхектографичен печат
политех.transient processпреходен процес
политех.unit processелементарен акт
политех.unit processелементарен процес
мет.V-processвакуумно формоване, V-процес
мет.V-processвакуумно формоване
мет.V-processV-процес
политех.variation of processизменение на метод
елн.video processвидеообработка
политех.with after-effect processпроцес с последействие
ик.work-in-processтехнологичен задел
политех.working processработен процес
добави значение или превод тук