bag process

  • Обща политехника
  • сухо очистване с ръкавни филтри
199 допълнителни резултата:
политех.acetylation processпроцес на ацетилиране
политех.activated sludge processметод на прочистване на отточни води от активна тиня
политех.activation processактивиране
политех.adiabatic processадиабатен процес
политех.ageing processпроцес на стареене
air bagвъздушна възглавница
политех.alkacid processалкациден процес
политех.aluminothermic processалуминотермия
политех.aluminothermic processтермитен окис
мед.Ambu bagАмбу
текст.antishrinking processнесвиваемо апретиране
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagуволнявам
разг.bagпанталони
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
полигр.ballard processбалардов способ
политех.barrier processбариерен процес
мет.basic Bessemer processтомасов процес
мет.basic processосновен процес
политех.batch processпреработване на партиди
политех.batch processпериодичен процес
политех.bloomery processдиректен метод за производство на желязо
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.building processстроителни работи
политех.bumper bagпневматичен буфер
business processбизнеспроцес
леяр.carbon-dioxide processсо2 процес
политех.cascade processкаскаден процес
политех.certification of processсъставяне на акт за приемане на технологичен процес
политех.chamber processкамерен метод
политех.channel processканален метод
политех.chemical processхимически процес
политех.cloudburst processдробеструен наклеп
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
мет.cold-charge processскраппроцес
полигр.colour processполихромен печат
политех.controlled processуправляем процес
нефт.cracking processкрекиране крекингпроцес
политех.croning processизработване на черупкови леярски форми
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.cyclic processцикличен процес
политех.day processпроцес на дей
политех.defect in-processдефект, възникващ в процеса на производство
политех.defectsin-processефект, възникващ в процеса на производство
политех.dessiflo processпроцес на обезводняване на газ с течен сушилен агент
кино.developing processпроявяване
политех.dip processнанасяне на покритие чрез потапяне
политех.doctor processпроцес на дезодориране
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
леяр.duplex processдуплекс-процес
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.electroarcing processелектроискрова обработка
политех.electrocolour processелектролитен начин за отлагане на цветни тънки филми от метални окиси
политех.electroerosion metalworking processметод за обработване на метали чрез електроерозия
политех.electron-capture processпроцес на електронно улавяне
политех.electron-exchange processпроцес с обмен на електрони
политех.eloxal processметод за електролитно оксидиране на алуминий
политех.eloxal processанодиртане
политех.endoergic processендотермичен процес
политех.endothermic processендотермичен процес
политех.equilibrium processравновесен процес
мат.ergodic processергодичен процес
политех.exchange processобемен процес
политех.exoergic processекзотермичен процес
политех.exothermic processекзотермичен процес
политех.extraction processекстракционен процес
политех.fellow processнарязване на зъбни колела с дълбач
политех.film processфилмообразуващ процес
политех.filtrol processректификация и контактно пречистване на масло с глина
политех.finery processстоманодобивен процес за получаване на метал под формата на кюлчета
политех.fining processрафинационен процес
политех.finishing processдовършителен процес
политех.fission processпроцес на делене
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flow processпоточен процес
политех.fluid compression processпресоване в течно състояние
политех.fluid processкрекингпроцес в кипящ слой
политех.form-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.formed-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.fusion processпроцес на топене
политех.fusion processпроцес на синтезиране
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.generating processобработване на зъбни колела по метода на обхождането
политех.golden flow processметод за непрекъснато производство на масло чрез сепариране
политех.graining processкристализиране
политех.heat-liberating processпроцес с отделяне на топлина
политех.hereditary processпроцес с последействие
политех.howard processпроцес на хоуард
in-processпреработваем
inspection in-processпроизводствен контрол
политех.irreversible processнеобратим процес
политех.isothermal processизотермичен процес
политех.isoversion processкаталитично изомеризиране
политех.iterative processитеративен процес
политех.kaldo processстоманодобивен конверторен процес калдо
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.laxal processобработване на стомана с оксалова киселина
политех.lead-chamber processкамерен процес за производство на сярна киселина
политех.lime processваруване
политех.longline processконвейерен процес
политех.lost-wax processметод за точно леене по стопяеми модели
политех.maag processнарязване на зъбни колела чрез дълбане със зъбен гребен
политех.manufacturing processпроизводствен процес
политех.markov processмарковски процес
политех.moulding-generating processнарязване на зъбни колела с дълбач
политех.multistage processмнгостепенен процес
политех.multistep decision processмногостъпков процес на вземане на решение
политех.ni-carb processгазово цианиране
политех.non-reversible processнеобратим процес
политех.non-stationary processнестационарен процес
политех.nuclear processядрен процес
разг.old bagдърта брънтия
мет.open-hearth processсименс-мартенов процес мартенов процес
политех.optimum processоптимален процес
геол.ore-forming processпроцес на рудообразуване
политех.orthoflow processкрекинг процес 'ортофлоу'
политех.orthoforming processпроцес на каталитичен реформинг 'ортофлоу'
мат.orthogonal processортогонален процес
политех.oscillating processпроцес на трептене
политех.oscillating processпроцес на осцилиране
изч.output processпроцес на извеждане
политех.pig processпреработване на чугун в стомана
политех.plate processпроцес на изготвяне на печатарски форми
ядр.plural processмногократен процес
политех.polytropic processполитропен процес
политех.precipitation processпроцес на утаяване
preserving processметод за консервиране
политех.primary processпървичен процес
политех.printing processпроцес на печатане
политех.probabilistic processвероятностен процес
processобработвам, преработвам
processпроучвам, анализирам
processпроцес, ход, действие, развитие
processпроцесен
processметод, похват, (технологичен) процес, технология
анат.processизрастък, издутина
прав.process(завеждане/възбуждане на) процес/дело, призовка, нареждане
прав.processвъзбуждам съдебно преследване срешу, издавам призовка, връчвам призовка на
полигр.processрепродуциран фотомеханично
фот.processвъзпроизвеждам
политех.processпрецесирам
политех.processметод, технология
process controlдиспечеризация
политех.process-control computerкомпютър за управление на производствени процеси
политех.process-reaction rateскорост на протичане на процес
политех.production processпроизводствена технология
политех.production processпроизводствен процес
политех.proton-exchange processпроцес с обмен на протони
политех.random processстохастичен процес
политех.rate processкинетичен процес
политех.refinery processхимично преработване
политех.reversible processобратим процес
политех.robot-controlled processроботизиран технологичен процес
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
изч.search processпроцес на търсене
добави значение или превод тук