barren

  • засушлив
  • безплоден, ялов, безрезултатен
  • неплодороден, непроизводителен
  • безсъдържателен, безинтересен
  • лишен (of от), празен, сух, беден, гол
5 допълнителни резултата:
политех.barren intercalationпрослойка от безрудни скали
политех.barren mineralнеруден минерал
геол.barren rockбезрудна скала
политех.barren solutionотпадащ разтвор
мин.barren spotнепродуктивна зона
добави значение или превод тук