barrel-type crank

  • Обща политехника
  • неразглобяем картер
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adjustable crankколянообразна ръчка с променливо рамо
политех.adjustable crankколяно с променливо рамо
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balance crankръчка с противотежест
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultцилиндричен свод
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-crank leverъглов лост
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorройер
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.body of crankрамо на коляно
политех.body typeосновен шрифт
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.bottom half crankдолна половина на картер, долен картер
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
политех.brake crankспирачна ръчка
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
мин.casing barrelядкова тръба
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.control crankръчка за управление
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
crankманивела
crankразнебитен, разклатен, разхлопан
crankкривошип
crankпричудлив/странен израз, странна идея, каприз
crankлъкатуша, движа се зигзаговидно, изрязвам зигзаговидно
crankколяно, коленчат/колянов лост, коляново съединение
crankнестабилен, разклатен, който лесно се обръща (за короб)
авто.crankколяно-мотовилков
тех.crankогъвам под форма на коляно
тех.crankзапалвам (двигател) с манивела (и с up)
политех.crankогъвам във форма на коляно
политех.crankвъртя ръчка, запалвам двигател с манивела
политех.crankразбит
политех.crankколяново съединение, манивела, колянообразна ръчка
политех.crankразхлабен
политех.crank angleъгъл между колената на колянов вал
политех.crank axleколянов вал
политех.crank blockкулисен камък
политех.crank boreотвор на шийката на колянов вал
политех.crank braceматкап
политех.crank caseкартер
политех.crank circleокръжност за движение на колянов вал
политех.crank diagramвекторна диаграма в правоъгълни координати
политех.crank driveзадвижване от коляно-мотовилков
политех.crank effortтангенциална сила
политех.crank fly wheelмаховик с кривошип
политех.crank gearколянов механизъм
политех.crank guideколяно-кулисен механизъм
политех.crank hammerколянов чук
политех.crank handleманивела
политех.crank leverманивела
политех.crank mechanismколяно-мотовилков механизъм
политех.crank pinмотовилкова шийка на колянов вал
политех.crank pinшийка на коляно
политех.crank pinмотовилкова шийка
политех.crank pressексцентър-преса
политех.crank radiusрадиус на коляно
политех.crank shaftколянов вал
политех.crank shaftвал на ръчка
политех.crank shaft bearingлагер на колянов вал
политех.crank shaperшепинг машина с кулисен механизъм
политех.crank slotterщосмашина с кулисно задвижване на плъзгача
политех.crank startingпускане в ход с манивела
политех.crank webрамо на кривошипно коляно
политех.crank webрамо на колянов вал
политех.crank-case explosionвъзпламеняване на горивна смес в картера
политех.crank-drivenколянов вал
политех.crank-effort diagramдиаграма на тангенциалните сили
политех.crank-operated hammerколянов чук
политех.crank-up pinмотовилкова шийка на колянов вал
политех.crank-up pinшийка на коляно
политех.crankcase crankкартер
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
dimension typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-typeтипоразмер
добави значение или превод тук