load barrel

  • Обща политехника
  • барабан на подемен механизъм
200 допълнителни резултата:
политех.acoustical loadакустичен товар
политех.actual loadполезен товар
политех.actual loadдействителен товар
политех.additional loadдопълнителен товар
политех.additional loadдобавъчно натоварване
мин.adversing of load upтранспорт срещу наклона на пътя
политех.allowable loadдопустимо натоварване
политех.alternating loadзнакопроменливо симетрично натоварване
ел.anode loadаноден товар
политех.anode loadтовар в анодната верига
политех.antisymmetric loadнесиметрично натоварване
политех.apex loadнатоварване на връзка
ел.appliance loadтовар за битови нужди
ел.artificial loadизкуствен товар
политех.assumed loadприет изчислителен товар
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.axial loadосово натоварване
политех.axle loadнатоварване на ос
политех.balanced loadуравновесен товар
тех.balancing loadуравновесяващо натоварване
обог.ball loadтопков товар
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultцилиндричен свод
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
ел.base loadосновен товар
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
ел.basic loadосновен товар
политех.basic load ratingосновна динамична товароносимост
политех.bearable loadдопустимо натоварване
политех.bearing loadнатоварване на опора
политех.bed loadдънен нанос
хидр.bed load debrisдънен нанос
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
ав.bomb loadбомбен товар
мин.bore-hole electric load cellелертрически датчик за напрежение
политех.brake loadспирачен товар
политех.breaking loadнатоварване, което предизвиква счупване
политех.buckling loadнатоварване при изкълчване
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
мин.casing barrelядкова тръба
ел.cathode loadкатоден товар
политех.chain loadнатоварване на верига
мин.chambered loadкотлови заряд
политех.changing loadпроменливо натоварване
политех.collapse loadнатоварване при изкълчване
политех.collapse loadразрушаващо натоварване, натоварване от частите на разрушено съоръжение
мин.column loadколонков заряд
политех.column loadнатоварване на колона
политех.combined loadсмесено натоварване
политех.compression loadнатоварване при натиск
политех.concentrated loadконцентрирано натоварване
ел.condensive loadкапацитивен товар
ел.connected loadприсъединен товар
политех.constant loadпостоянно натоварване
изч.construction loadичислително натоварване
политех.cracking loadнатоварване, което предизвиква образуването на пукнатини
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crippling loadразрушаващо натоварване
политех.critical loadгранично натоварване
политех.crushing loadраздробяващо натоварване
ел.current loadтоков товар
политех.cyclic loadциклично натоварване
политех.dead loadсобствено тегло
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.dead-load stressнапрежение от собствена маса
политех.dead-weight loadсобствено тегло
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
изч.design loadислително натоварване
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.disposable loadполезен товар
политех.distributed loadразпределено натоварване
политех.division of loadразпределение на натоварване
ел.domestic loadтовар за битови нужди
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.dummy loadизкуствено натоварване
тех.dust loadзапрашеност
политех.dynamic loadдинамично натоварване
политех.earth loadземен натиск
политех.eccentric loadексцентрично натоварване
политех.eccentricity of loadексцентричност на натоварване
политех.electric load cellелектрически динамометър
политех.electric strain-gauge load cellелектрически тензометричен динамометър
политех.equivalent loadеквивалентно натоварване
политех.even loadравномерно натоварване
политех.exterior loadвъншно натоварване
политех.extra loadдобавъчен товар
политех.extra loadдопълнително натоварване
политех.failure loadразрушаващо натоварване
политех.fatigue loadнатоварване, което предизвиква умора
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fluctuating loadповторно натоварване
политех.fluctuating loadпроменливо натоварване
политех.four-barrelчетирицевен
политех.fractional loadнепълно натоварване
политех.full loadс пълно натоварване
политех.full loadпълно натоварване
политех.full loadмаксимално допустимо натоварване
политех.full-load characteristicхарактеристика при пълно натоварване
политех.full-load conditionsрежим при пълно натоварване
политех.full-load lifeдълготрайност при максимално натоварване
политех.full-load meter automaticallyустройство за регулиране на електромер при номинален товар
политех.full-load operationработа при пълно натоварване
политех.full-load runработа при пълен товар
политех.full-load runningход при пълен товар
политех.full-load speedброй обороти при пълно натоварване
политех.full-load torqueусукващ момент при пълен товар
политех.full-load torqueвъртящ момент при пълен товар
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gradually-applied loadпостепенно натоварване
политех.guarantee loadгарантирано безопасно натоварване
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.hydrodynamic impact loadхидродинамично ударно натоварване
политех.impact loadударно натоварване
политех.imposed loadприложен товар
политех.impulsive loadударно натоварване
политех.in load variationизменение на натоварване
политех.increment loadдопълнително натоварване
политех.indirect loadкосвено натоварване
политех.industrial loadнатоварване на промишлени предприятия
политех.inertial loadинерционно натоварване
политех.initial loadпредварително натоварване
изч.initial programme loadначално зареждане на програма
политех.intermittent loadзнакопроменливо натоварване
политех.irregularly-distributed loadнеравномерно разпределено натоварване
политех.irregularly-distributed loadнеравномерно разпределен товар
ел.Jansen on-load tap changerянсенов
ел.lagging loadтовар с изоставащ по фаза ток
политех.lagging loadиндуктивен товар
политех.lateral loadнапречно натоварване
ел.leading loadтовар с изпреварващ по фаза ток
политех.leading loadкапацитивен товар
политех.light loadлеко натоварване
политех.light loadненатовареност
политех.light load automaticallyприспособление за компенсиране на триенето
ел.lighting loadосветителен товар
тех.live loadподвижно натоварване
тех.live loadвременно натоварване
тех.live loadработно натоварване
политех.live-load momentмомент на подвижен товар
политех.live-load stressнапрежение от временен товар
loadпретоварвам (стомах)
loadтовар, тежест
loadподправям с, слагам опиат във (вино)
loadтоваря (се), натоварвам (се), вземам товар/пътници (и с up)
loadзареждам, пълня (оръжие, фотоапарат)
loadбреме
loadобременявам, отежнявам, затруднявам
loadслагам тежест/олово в
loadструпвам, обсипвам
loadдобавям към премията на застраховка
тех.loadдинамометричен
тех.loadтовар, натоварване
ел.loadпупинова бобина
ел.loadтоваров
изч.loadвъвеждане
политех.loadзареждам, поставям, нанасям боя на дебел слой
воен.loadзаряд
политех.load actionвъздействие по натоварване
политех.load additionсумиране на натоварвания
политех.load admittanceпълна проводимост на товар
политех.load ageingстареене при натоварване
политех.load agingстареене при натоварване
добави значение или превод тук