barren mineral

  • Обща политехника
  • неруден минерал
61 допълнителни резултата:
геол.accessory mineralакцесорен минерал
обог.air-mineral adhesionприлепване на въздушно мехурче към минерали
barrenбезплоден, ялов, безрезултатен
barrenзасушлив
barrenнеплодороден, непроизводителен
barrenбезсъдържателен, безинтересен
barrenлишен (of от), празен, сух, беден, гол
политех.barren intercalationпрослойка от безрудни скали
геол.barren rockбезрудна скала
политех.barren solutionотпадащ разтвор
мин.barren spotнепродуктивна зона
политех.black-mineral oilмазут
обог.bubble-mineral attachmentприлепване на въздушно мехурче към минерал
политех.metallic mineralруден минерал
mineralминерал
геол.mineralминерален
политех.mineralнеорганичен
политех.mineralруда, полезно изкопаемо
хим.mineralнеметален
хим.mineral acidминерална киселина
обог.mineral apronстрана за отделяне тежките минерали
геол.mineral assemblageасоциация на минерали
политех.mineral carbonграфит
геол.mineral charcoalпорести изкопаеми въглища с
политех.mineral coalкаменни въглища
политех.mineral coatingминерална обмазка
политех.mineral cottonазбестова вата
политех.mineral dressingобогатяване на полезни изкопаеми
геол.mineral estateучастък, съдържащ полезно изкопаемо
политех.mineral etherпетролев етер
политех.mineral fibreминерално влакно
политех.mineral fillerминерален пълнител
геол.mineral genesisгенезис на минералите
политех.mineral greenкисел меден арсенит
политех.mineral identificationопределяне на минерал
политех.mineral inclusionминерално включване
нефт.mineral oilпетрол, минерално масло
политех.mineral pitchестествен асфалт
политех.mineral resinтвърд битум
политех.mineral saltприродна сол
политех.mineral saltсол на неорганична киселина
политех.mineral spiritтежък бензин
политех.mineral spiritлаков разтворител
геол.mineral spotминерално включение
политех.mineral substanceминерално вещество
минер.mineral tallowпланински восък
политех.mineral tarминерална смола
мин.mineral valuerспециалист по оценка на находища на полезни изкопаеми
mineral waterвода
политех.mineral waxозокерит
политех.mineral waxминерален восък
минер.mineral whiteбарит
политех.mineral woolминерална вата
политех.mineral woolминерална вълна
обог.mineral-bearing frothминерализирана пяна
политех.mineral-filledнапълнен с минерал
политех.mineral-insulatedс неорганична изолация
ик.mineral-processingминералопреработвателен
геол.non-mineralнеминерален
политех.nonmetallic mineralнеруден минерал
политех.ore mineralруден минерал
добави значение или превод тук