barren spot

  • Минно дело
  • непродуктивна зона
119 допълнителни резултата:
изч.apparent spot diameterпривиден диаметър на светлинно петно
bald spot on the headлисина
barrenлишен (of от), празен, сух, беден, гол
barrenбезплоден, ялов, безрезултатен
barrenзасушлив
barrenнеплодороден, непроизводителен
barrenбезсъдържателен, безинтересен
политех.barren intercalationпрослойка от безрудни скали
политех.barren mineralнеруден минерал
геол.barren rockбезрудна скала
политех.barren solutionотпадащ разтвор
политех.battery spot welderакумулаторна машина за точково заваряване
тлв.black spotчерно петно
рад.blind spotзона на мълчание
политех.blind spot'мъртва' зона
мед.blind spotсляпо петно, скотом
политех.bridge spot weldточково челно заваръчно съединение с планка
политех.burned spotпрегоряло място
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
политех.capture spotобласт на улавяне
политех.cathode spotкатодно петно
политех.dark spotтъмно петно
политех.dark spotпаразитен сигнал на предавателна тръба
рад.dead spotмъртво пространство
политех.dead spotмътно петно
политех.direct spot weldingдвустранно точково електродъгово заваряване
политех.dry spotсухо петно
политех.duplex spot weldдвустранно точково заварено съединение
политех.duplex spot welderмашина за двустранно точково заваряване
тлв.flare spotярко светлинно петно
политех.flying spotбягащ лъч
политех.flying spotбягащо петно
политех.flying-spot scannerустройство за разбивка с бягащ лъч
политех.flying-spot scanningразвивка с бягащ лъч
политех.focal spotфокус
политех.focal spotфокална точка
политех.grease spotмазно петно
политех.grease spot photometerфотометър на бунзен
политех.grease spot photometerфотометър с маслено петно
мет.hard spotизбелена зона от отливка от сив чугун
политех.hard spotтвърдо място
политех.hard spotтвърдо включване
политех.hot spotлокално прегряване
политех.hot spotточка на прегряване, област със силна ликвация
политех.indirect spot weldingедностранно електросъпротивително точкобо заваряване
политех.inductor spot welderмашина за точково заваряване с енергия от електромагнитна индукция
политех.ion spotйонно петно
политех.key spotвъзлова точка
политех.kinetic-energy spot welderмашина за ударно електросъпротивително точково заваряване
политех.lap spot weldточков заваръчен шев с припокриване на краищата
политех.light-spot galvanometerгалванометър със светлинно петно
политех.light-spot scannerустройство за развивка с бягащ лъч
политех.low spotвдлъбнатина
политех.mildew spotпетно от плесен
геол.mineral spotминерално включение
политех.multiple spot-welding machineмашина за многоточково заваряване
политех.multiple-electrode spot weldingмноготочково електросъпротивително заваряване
политех.multiple-spot weldingмноготочково електросъпротивително заваряване
политех.on the spotведнага
политех.on the spotна място
политех.roller spot weldточков непрекъснат заваръчен шев
политех.roller spot weldingточково електросъпротивително заваряване с ролкови електроди
политех.single spot weldingедноточково електросъпротивително заваряване
политех.single-spot weldточков заваръчен шев
мед.sore spotдекубитус
мед.sore spotпролежка
spotнабелязвам (обекти)
spotчерна точка на билярдна маса, (черно петно на) бяла топка за билярд
spotточка (на плат)
spotлокалитет
spotследя за появата/движението/развитието на
spotнеприятност, неприятно положение, затруднение
spotоткривам, забелязвам, набелязвам
spotпъпка, пришка
spotмясто
spotопределям (мястото, времето)
spotмясто, местенце
spotобсипвам, осейвам
spotподходящо място за реклама в тв програма
тех.spotцентров
тех.spotцентровъчен
ик.spotспот
ик.spotспотов
мин.spotединична кониметрична проба
рлк.spotопознавам цел
политех.spotпоставям на място
политех.spotустановявам, покривам
воен.spotопределям (с наблюдение) позиция на враг
spotпетно (и прен.), петънце, леке
spotправя/ставам на петна, изцапвам, прен. опетнявам, опозорявам
spotSPOT cash търг. заплащане при доставка
политех.spot analysisкапков анализ
политех.spot automaticallyрегулиране на петно
политех.spot checkконтрол чрез извадка
политех.spot cureлокална вулканизация
политех.spot cureместна вулканизация
политех.spot defectлокализиран дефект
политех.spot diameterдиаметър на светлинно петно
политех.spot facing cutterцековка
политех.spot facing cutterцилиндричен фрезенк
политех.spot frequencyфиксирана честота
политех.spot galvanometerгалванометър със светлинно петно
политех.spot hardeningместно закаляване
политех.spot heightвисочинна кота
политех.spot jammingселективно смущение
политех.spot levelвисочинна кота
ел.spot lightспот
политех.spot lightingместно осветление
политех.spot puncherръчен перфоратор
политех.spot testизпитване чрез капване
политех.spot vulcanizationместна вулканизация
политех.spot weldточков заваръчен шев
политех.spot welderмашина за точково заваряване
политех.spot weldingелектросъпротивително точково заваряване
политех.spot-welding electrodeелектрод за точково електросъпротивително заваряване
политех.spot-welding machineмашина за точково електросъпротивително заваряване
политех.stuck spot weldнесплавена точка
фин.under spotдепорт
политех.weld spotзаваръчна точка
добави значение или превод тук