motor oil

  • Автомобилна и тракторна техника
  • автомасло
  • Обща политехника
  • моторно масло
  • течно гориво
200 допълнителни резултата:
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
политех.actuating motorпусков двигател
политех.actuating motorсерводвигател
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adjustable-speed motorелектродвигател с регулируема скорост на въртене
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air motorпневматичен двигател
политех.air-cooled motorдвигател с въздушно охлаждане
тех.air-oilмасловъздушен
политех.all-watt motorелектродвигател с потребяване само на активна мощност
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antenna-scan motorелектродвигател за въртене на антена
политех.antenna-turning motorелектродвигател за въртене на антена
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.armature-controlled motorелектродвигател с изменяемо напрежение на котвата
политех.armature-controlled motorелектродвигател с командване по
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.back-geared motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.belted motor driveзадвижване от електродвигател с ремъчна предавка
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blower motorвентилаторен електродвигател
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.brake motorспирачен двигател
политех.brush-lifting motorелектродвигател повдигане на четките
политех.brush-shifting motorшунтов колекторен двигател за променлив ток с подвижни четки
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cage motorелектродвигател с късо съединен ротор
политех.canned motorхерметизиран двигател
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.capasitor-start motorелектродвигател с кондензаторно пускане
политех.cascade motorкаскаден агрегат
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.charcoal-burning motorгазгенераторен двигател
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.combustion motorдвигател с вътрешно горене
политех.commutator motorколекторен електродвигател за променлив ток
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound-wound motorелектродвигател със смесено възбуждане
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressed-air motorвъздушен двигател
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consequent-pole motorелектродвигател с полюсно-превключваема намотка
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-speed motorдвигател с постоянна скорост на въртене
политех.constant-voltage motorелектродвигател за постоянно напрежение
авт.control motorизпълнителен двигател
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cumulative compound motorелектродвигател с еднопосочно смесено възбуждане
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.decompounded motorпротивокомпаундиран електродвигател с преобладаващо възбуждане
политех.deep-bar motorелектродвигател с дълбоки канали
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.diaphragm motorмембранен серводвигател
политех.diesel motorдизелов двигател
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.differential compound motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.differential motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.direct-current motorелектродвигател за постоянен ток
политех.direct-drive motorдиректно свързан двигател
политех.direct-motorзадвижван от отделен двигател
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.drawn-shell motorелектродвигател с корпус, пригоден за вграждане
мин.drill-motor rotor vaneлопатка на ротор на турбопробивач
политех.drooping-speed motorелектродвигател с падаща характеристика на скоростта
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
политех.dual-field motorелектродвигател с две възбудутелни намотки
политех.dual-frequency motorдвучестотен електродвигател
политех.dual-motor driveзадвижване от два двигател
политех.dual-voltage motorелектродвигател за две напрежения
нефт.earth oilземно масло
тех.electric motorелектромотор
политех.electric motorелектродвигател
политех.electric-motor driveзадвижване с електродвигател
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrostatic motorелектростатичен двигател
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.engine-type motorелектродвигател с лагери на отделни стойки
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
авто.explosion motorдвигател с вътрешно горене
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fan motorвентилаторен електродвигател
политех.fan-type motorзвездообразен двигател
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.flame-proof motorвзривобезопасен двигател
политех.flange-type motorфланшов електродвигател
политех.flat motorдвигател с хоризонтално разположени цилиндри
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.flead-size motorсвръхминиатюрен електродвигател
политех.fluid oilтечливо масло
политех.fluid-drive motorелектродвигател с кафезен
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.flux oilполугудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
политех.fractional-horsepower motorмалък електродвигател
политех.front of motorпредна страна на двигател
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
политех.fully enclosed motorелектродвигател от напълно затворен тип
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gas-tight motorгазонепроницаем електродвигател
тех.geared motorмотор-редуктор
политех.geared-down motorелектродвигател със зъбен редуктор в общ корпус
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
добави значение или превод тук