resource goal matrix

  • Обща политехника
  • ресурсно-целева матрица
97 допълнителни резултата:
политех.active matrix organic light emitting diodeорганичен светодиод с активна матрица
политех.adjacency matrixматрица на съседство
политех.boolean matrixбулева матрица
полигр.cardboard matrixкартонена матрица
политех.computing matrixизчислителна матрица
политех.connectivity matrixматрица на свързаност
политех.correlation matrixкорелационна матрица
политех.decoder matrixдекодираща матрица
политех.degenerate matrixизродена матрица
политех.determinant of matrixопределител на матрица
политех.diagonal matrixдиагонална матрица
политех.diode matrixдиодна матрица
политех.encoder matrixкодирана матрица
ен.energy resourceенергоносител
ен.energy resourceенергоресурс
политех.energy-impulse matrixматрица на енергията и импулса
политех.error matrixматрица на грешките
goalцел, местоназначение, цел на пътуване
сп.goalгол
сп.goalврата, финал
политех.goalзададена величина, зададено ниво, изискан показател
политех.goal functionцелева функция
политех.goal normalizationнормиране на цели
мат.grade of a matrixранг на матрица
мат.hermitian matrixермитова матрица
полигр.hot matrix moulding pressматрична преса
политех.identity matrixединична матрица
мат.invertible matrixобратима матрица
политех.learning matrixобучаема матрица
политех.logical conversion matrixматрица на логическо преобразуване
полигр.magazine matrixлинотипна матрица
matrixматрикс
matrixматричен
геол.matrixкоренна скала
биол.matrixизвънклетъчно вещество
биол.matrixматка
тех.matrixматрица
тех.matrixформа, шаблон
стр.matrixсвързваща субстанция
изч.matrix adderматричен суматор
политех.matrix analysisматричен анализ
политех.matrix calculusматрично смятане
политех.matrix elementматричен елемент
политех.matrix inversionобръщане на матрица
политех.matrix memoryматрична памет
политех.matrix metalосновна фаза
политех.matrix modelматричен модел
полигр.matrix moisteningовлажняване на матричния картон
политех.matrix multiplicationматрично умножение
политех.matrix printerматрично печатащо устройство
полигр.matrix productionматрициране
политех.matrix structureматрична структура
мат.matrix techniqueматричен метод
мат.matrix-valuedматричнозначен
политех.orthogonal matrixортогонална матрица
сп.own goalавтогол
политех.pay-off matrixплатежна матрица
трансп.per-kilometre resourceпокилометровзапас
полигр.plastic matrixпластмасова матрица
политех.production time resourceфонд работно време
политех.programme matrixпрограмна матрица
мат.rank of a matrixранг на матрица
политех.reachability matrixматрица на достижимост
политех.reciprocal matrixобратна матрица
политех.regret matrixматрица на загубите
политех.representation by matrixматрично представяне
resourceначин за прекарване на времето, развлечение
resourceнаходчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
resourceресурсен
resourceсредство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
ост.resourceвъзможност за подкрепа/помощ
политех.resourceресурс
политех.resourceиздръжливост
политех.resource allocationразпределение на ресурси
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.resource managementрационално използване на възпроизводството на природните ресурси
политех.resource planningпланиране на ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
resource-intensiveресурсоемък
ик.resource-intensivenessресурсоемкост
ик.resource-savingресурсоспестяващ
политех.scalar matrixдиагонална матрица
политех.section matrixматрица на разрези
политех.singular matrixособена матрица
мат.spur of a matrixследа на матрица
политех.square matrixквадратна матрица
полигр.stereo matrixстереотипна матрица
полигр.stereotype matrixстереотипна матрица
политех.switch matrixпревключваща матрица
политех.symmetrical matrixсиметрична матрица
политех.system resourceресурс на система
политех.transition matrixматрица на преходите
политех.transposed matrixтранспонирана матрица
политех.triangular matrixтриъгълна матрица
политех.unit matrixединична матрица
политех.water resource systemводностопанска система
добави значение или превод тук