papertape channel

  • Изчислителна техника
  • перфолентов канал
178 допълнителни резултата:
политех.accepted by channelзахващан тракт
политех.adjacent-channelпо съседен канал
политех.adjacent-channelсъседен канал
съобщ.adjacent-channel crosstalk attenuationпреходно затихване между съседни канали
политех.adjacent-channel interferenceсмущения от съседен канал
рад.adjacent-channel selectivityизбирателност по съседен канал
политех.air channelвъздушен канал
политех.air channelвентилационна тръба
политех.analogue channelаналогов канал
политех.artificial channelдеривация
политех.artificial channelизкуствено корито на река
геол.base channelкорито на река, покрито с наноси
политех.broadband channelствол
политех.broadband channel capacitanceкапацитет на радиорелеен ствол
политех.carrier channelканал на носеща честота
channelпускам по канал
channelолук, жлеб, улей
channelруслов
channelсредство за сьобщение, връзка, канален път
channelканал
channelпрокарвам канал (и) през
channelлегло/корито на река
channelканалче
channelлиста на магнетофонна лента
channelправя/издълбавам жлеб/улей/канелюра
channelпроток, пролив, канал
арх.channelканелюра
channelотправям, насочвам (сили. средства и пр.)
стр.channelшвелер
изч.channel adapterканален адаптер
изч.channel adaptorканален адаптер
политех.channel allocationразпределение на канали
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel bedлегло на канал
политех.channel bedкорито на река
политех.channel blackканални газови сажди
нар.channel by channelпоканално
политех.channel columnколона с канелюри
изч.channel commandкоманда за изпълнение на операции
политех.channel command wordдума за управление на канал
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.channel depositръкавообразно находище
политех.channel dredgingизкопни работи по издълбаване дъното на канал
политех.channel erosionерозия на речно корито
политех.channel frameрамка от п-образна профилна стомана
рад.channel groupканална група
стр.channel ironшвелер
политех.channel liningутаечна покривка по дъното на канал
стр.channel memberшвелер
политех.channel ovenтунелна пещ
политех.channel processканален метод
изч.channel programmeканална програма
политех.channel railрелса с широк пета
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.channel schedulerпрограма за подреждане на канали
стр.channel sectionшвелер
политех.channel selectorканален комутатор
политех.channel spinканален спин
изч.channel statusсъстояние на канал
изч.channel throughputпропускателна способност на канал
политех.channel tileулейообразна керемида
политех.channel translating equipmentмодулиращо и демодулиращо устройство
трансп.Channel TunnelЕвротунел
политех.channel wiringелектрическа инсталация в канали
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.co-channel interferenceсмущения от предавател, работещ на същия канал
политех.collecting channelколектор
политех.collecting channelсъбирателен канал
ядр.coolant channelканал за топлоносител
политех.coolant channelохлаждащ канал
политех.dam spillway channelотвеждащ канал на преливник
политех.data transmission channelканал за предаване на данни
политех.discharge channel gutterолук
политех.discrete channelдискретен канал
политех.dissemination channelканал за разпределение на информация
политех.distributing channelразпределителен канал
политех.diversion channelотводнителен канал
политех.diversion channelдеривация
политех.drainage channelдренажен канал
политех.dual-channel amplifierдвуканален усилвател
елн.duel-channelдвуканален
политех.duplex channelдуплексен канал
политех.elastic channelеластичен канал
политех.elastic scattering channelеластичен канал
политех.engineering channelслужебен канал за връзка
политех.feedback channelканал за обратна връзка
тех.four-channelчетириканален
политех.grass-lined channelобрасло речно корито
политех.group channelствол
политех.half-duplex channelполудуплексен канал
политех.high-frequency channelвисокочестотен канал
in-channelруслов
политех.induction channel furnaceиндукционна канална пещ
information channelинформаиионен канал
политех.inlet channelканал за водовземане
изч.interrupt channelканал за прекъсване
политех.leaching channelканал за излужване
политех.low-frequency channelнискочестотен канал
тлв.monochrome channelедноцветен канал
политех.multi-channel amplifierмногоканален усилвател
политех.multi-channel loudspeakerмногоканален високоговорител
политех.multi-channel recorderмногоканален самопишещещ уред
политех.multi-channel systemмногоканална система
политех.multi-channel telegraphyмногоканалш телеграфиране
изч.multiplex channelмултиплексен канал
политех.multiplexed channelуплътнен канал
политех.natural channelестествено карито на река
политех.natural drainage channelестествен отточен канал
политех.oil channelканал за мазане
политех.oil channelсмазочна канавка
политех.open channelоткрит канал
политех.open channelречно карито
политех.open-channel hydraulicsхидравлика на безнапорно течение
политех.outlet channelотвеждащ канал
политех.output channelизходен канал
изч.papertapeхартиена перфолента
изч.papertape scannerперфолентно четящо устройство
политех.parabolic channelканал с параболично напречно сечение
геол.permeable channelканал за проникване
тлв.picture channelканал на изображението
политех.pilot channelканал за телеблокировка
политех.pilot channelканал за сигнална връзка, контролен канал
рад.radio channelрадиоканал
рад.radio channelрадиоканален
рад.radio-frequency channelрадиоканал
рад.radio-frequency channelрадиоканален
рлк.range channelканал на далечината
ядр.reaction channelреакционен канал
изч.read-write channelканал за четене-запис
политех.recording channelканал за звукозапис
политех.restricted channelстеснено карито на река
политех.ring channelпръстеновиден канал
политех.ring channelпръстеновидна вана
политех.river channelречно корито
геол.sampling channelбразда на проба
рад.second channelвтори канал
политех.second channelогледален канал
изч.selector channelселекторен канал
рлк.servo channelканал на спомагателно задвижване
леяр.side channelхоризонтален питател
политех.side spillway channelканал на страничен преливник
политех.signal channelканал на импулси
тех.single-channelедноканален
политех.single-channel analyiserедноканален анализатор
политех.single-channel systemедноканална уредба за звукозапис и възпроизвеждане
тлв.sound channelканал за звуков съпровод
политех.spillway channelотвеждащ канал
политех.spillway channelбързоток, преливник на бързоток
рад.stereo channelстреофоничен канал
политех.stereo channelстереоканал
рад.stereophonic channelстреофоничен канал
политех.stereophonic channelстереоканал
политех.stream channelречно корито
stream-channelруслов
политех.telegraph channelтелеграфен канал
политех.telephone channelтелефонен канал
политех.television channelтелевизионен канал
three-channelтриканален
политех.time-derived channelмултиплексен канал с времеделение
политех.transmission channelпредавателен канал
политех.trapezoidal channelканал с трапецовидно напречно сечение
политех.triangular channelканал с триъгълно напречно сечение
политех.trickle channelмалък отточен канал на дъното на по-голям отточен канал
тлф.twelve-channel groupпървична група
елн.two-channelдвуканален
политех.two-channel amplifierдвуканален усилвател
леяр.venting channelвентилационен канал
политех.video channelвидеоканал
политех.vision channelвидеоканал
политех.voice channelтелефонен канал
политех.voice-frequency channelканал с тонална честота
политех.wasteway channelпромивен канал на утайник
политех.water channelхидродинамичен канал
политех.wind channelаеродинамичен канал
рад.wireless channelрадиоканал
рад.wireless channelрадиоканален
добави значение или превод тук