channel control unit

  • Изчислителна техника
  • управляващо устройство на канал
199 допълнителни резултата:
политех.absolute unitабсолютна единица
ядр.accelerating unitускоряващ блок
политех.accelerating unitускоряваща клетка
политех.accepted by channelзахващан тракт
политех.acoustic absorption unitсебин
ядр.activity unitединица за активност
политех.adaptive controlадаптивно управление
изч.adaptive unitадаптивно устройство
политех.adjacent-channelпо съседен канал
политех.adjacent-channelсъседен канал
съобщ.adjacent-channel crosstalk attenuationпреходно затихване между съседни канали
политех.adjacent-channel interferenceсмущения от съседен канал
рад.adjacent-channel selectivityизбирателност по съседен канал
политех.adjusting unitустройство за настройка
политех.advance controlрегулиране на изпреварването на запалването
политех.air channelвъздушен канал
политех.air channelвентилационна тръба
политех.air controlпневматично регулиране
политех.air pollution controlборба със замърсяването на атмосферата
политех.air-conditioning unitклиматичен агрегат
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
ав.air-traffic controlуправление на полетите
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
all-unitобщоблочен
политех.amplification controlрегулиране на усилване
политех.analogue channelаналогов канал
метр.angstrom unitангстрьом
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.anticipating controlпредупредително регулиране, изпреварващо регулиране по производна
ав.approach controlуправление на движението на самолети в зоната на летище
политех.arbitrary unitпроизволна единица
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
изч.arithmetic unitаритметично устройство
изч.arithmetical unitаритметично устройство
политех.artificial channelизкуствено корито на река
политех.artificial channelдеривация
политех.assembly unitмонтажен блок
политех.assisted controlуправление с хидравлични усилватели
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
политех.astigmatism controlрегулиране на астигматизма в електроннолъчева тръба
политех.astronomical unitастрономична единица за разстояние
политех.asynchronic controlасинхронен токопрекъсвач
политех.atomic unitатомна единица
политех.attitude controlуправление на пространственото положение апарат
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audio control engineerзвукооператор
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
рлк.azimuth controlуправление на азимута
политех.background controlрегулиране на фона
balancing unitсиметрирам
политех.bandwidth controlрегулиране на пропусканата лента
геол.base channelкорито на река, покрито с наноси
политех.base unitблоков монтажен възел
политех.beam controlуправление с лъч
политех.biased gain controlзадържано регулиране на усилването
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
изч.binary unitединица в двоична система
политех.binary unitбит
ядр.blanket unitклетка от зоната за възпроизводство
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.bowden controlзадействане чрез жило
политех.british thermal unitбританска единица за топлина
политех.broadband channelствол
политех.broadband channel capacitanceкапацитет на радиорелеен ствол
политех.brush-shifting controlрегулиране чрез изместване на четките
политех.building unitстроителен елемент
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
политех.button-type controlуправление чрез бутони
двиг.carburrettor control linkageлостов механизъм на карбуратор
политех.card controlуправление с перфокарти
изч.card unitперфокартно устройство
политех.carrier channelканал на носеща честота
политех.cascade controlстъпално управление
политех.cast unitмонолитно лят детайл
политех.catalyst unitкаталитичен реактор
политех.catalyst unitконтактен апарат
рлк.centering controlорган за центриране
политех.centering controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.central control deskцентрално табло за управление
изч.central processing unitцентрален процесор
centralisation of controlдиспечеризация
политех.centralization of controlцентрализация на управлението
ам.centralization of controlдиспечеризация
политех.centralized controlцентрализирано управление
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
рлк.centring controlорган за центриране
политех.centring controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.chain-reactor unitядрен реактор
channelканал
channelпрокарвам канал (и) през
channelлегло/корито на река
channelканалче
channelлиста на магнетофонна лента
channelправя/издълбавам жлеб/улей/канелюра
channelпроток, пролив, канал
channelпускам по канал
channelолук, жлеб, улей
channelруслов
channelсредство за сьобщение, връзка, канален път
арх.channelканелюра
channelотправям, насочвам (сили. средства и пр.)
стр.channelшвелер
изч.channel adapterканален адаптер
изч.channel adaptorканален адаптер
политех.channel allocationразпределение на канали
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel bedкорито на река
политех.channel bedлегло на канал
политех.channel blackканални газови сажди
нар.channel by channelпоканално
политех.channel columnколона с канелюри
изч.channel commandкоманда за изпълнение на операции
политех.channel command wordдума за управление на канал
политех.channel depositръкавообразно находище
политех.channel dredgingизкопни работи по издълбаване дъното на канал
политех.channel erosionерозия на речно корито
политех.channel frameрамка от п-образна профилна стомана
рад.channel groupканална група
стр.channel ironшвелер
политех.channel liningутаечна покривка по дъното на канал
стр.channel memberшвелер
политех.channel ovenтунелна пещ
политех.channel processканален метод
изч.channel programmeканална програма
политех.channel railрелса с широк пета
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.channel schedulerпрограма за подреждане на канали
стр.channel sectionшвелер
политех.channel selectorканален комутатор
политех.channel spinканален спин
изч.channel statusсъстояние на канал
изч.channel throughputпропускателна способност на канал
политех.channel tileулейообразна керемида
политех.channel translating equipmentмодулиращо и демодулиращо устройство
трансп.Channel TunnelЕвротунел
политех.channel wiringелектрическа инсталация в канали
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
хим.chlorination unitхлоратор
политех.clamping unitзатягащо устройство
политех.close controlпрецизен контрол
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.clutch controlмеханизъм за задействуване на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за управление на съединител
политех.co-channel interferenceсмущения от предавател, работещ на същия канал
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.coarse controlгрубо регулиране
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code unitкодов елемент
изч.coefficient unitблок за задаване на коефициентите
политех.collecting channelколектор
политех.collecting channelсъбирателен канал
биол.colony-forming unitобразуващи колонии единици
политех.combustion controlрегулиране процеса на горенето
политех.common controlединна мрежа от геодезични точки
common unitобщоблочен
политех.complex unitкомплексно число с модул единица
политех.compression refrigeration unitкомпресорна хладилна машина
политех.compressor-turbine unitгазотурбинен агрегат
политех.compressor-turbine unitтурбокомпресорен агрегат
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computerized numerical controlкомпютъризирано цифрово програмно управление
политех.computerized numerical controlмашина с система за цифрово програмно управление
политех.concrete masonry unitбетонен блок
политех.condensing unitкондензационна уредба
политех.condensing unitкондензатор
политех.configuration controlконфигурационно управление
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.constant-speed unitтахостат
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.contouring controlконтурно цифрово управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
тлв.contrast controlрегулиране на контраста
controlдух, който се проявява чрез медиум при спиритически сеанс
controlвъзпирам, сдържам, обуздавам, владея, овладявам (чувства)
controlвласт, управление, ръководство, ръководене, регулиране
controlконтролен, проверочен
controlконтрол (а), проверка, контролен опит, контролно животно (при опит), контролен/проверочен пункт, контролна служба
controlпредохрана
controlвладея, господар съм на, държа във властта си, ръководя, напътвам, контролирам, служа си с, управлявам
controlпроконтролирам
controlконтролирам, надзиравам, регулирам, проверявам
тех.controlлост/механизъм за управление, арматурно/контролно табло
добави значение или превод тук