dust bag

  • Обща политехника
  • ръкавен филтър за прах
199 допълнителни резултата:
политех.active dustбиологически агресивен прах
политех.aerial dustатмосферен прах
air bagвъздушна възглавница
политех.air-floated dustлетящ прах
политех.airborne dustлетящ прах
политех.alpha dustалфа-активен прах
мед.Ambu bagАмбу
политех.ash dustлетлива пепел
automatic dust removerпрахосъбирачка
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
тех.be covered with dustзапрашавам
тех.become dust-ladenзапрашавам се
мин.binder of dustсвързване на утаен прах
политех.blasting dustпрах от взривни работи
политех.bone dustкостено брашно
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
политех.carbon dustвъглен на прах
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.coal dustвъглищен прах
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-dust explosibilityвзривяемост на въглищен прах
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
политех.cosmic dustкосмичен прах
тех.cover with dustзапрашавам
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.diamond dustдиамантен прах
ост.Dorothy bagридикюл
dustкъпя се в праха (за птичка)
dustсмет, боклук
dustпръскам (растение с химикали), напудрям (се)
dustнапрашвам, посипвам с прах
dustпротивопрахов
dustбърша/избърсвам/изтупвам праха от
dustпрах
лит.dustпрах, тленни останки, смърт, гроб
тех.dustпрахоулавящ
тех.dustпрахоуловителен
тех.dustпрахозащитен
политех.dustотстранявам прах
бот.dustпрашец
dustпоръсвам, наръсвам (със захар, брашно и пр.)
dustпрах, пясък (от минерали, злато и пр.)
политех.dust arrestementпрахоулавяне
политех.dust arresterпрахоуловител
политех.dust arrestingпрахоулавяне
политех.dust arrestorпрахоуловител
политех.dust avalancheпрахова лавина
политех.dust boxпрахоуловител
политех.dust cartколичка за превоз на инертен прах
тех.dust catcherшламоуловител
политех.dust catcherпрахоуловител
политех.dust chamberпрахоуловителна камера
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust collarпрахоуловител
политех.dust collarпрахосмукачка
тех.dust collectorшламоуловител
тех.dust contentзапрашеност
политех.dust controlобезпрашаване
политех.dust controlпрахоулавяне
политех.dust coreсърцевина от пресован железен прах
мин.dust countпоказател за запрашеността
политех.dust countизмерване на запрашеността
мин.dust counterкониметър
политех.dust coverпокривало за предпазване от прах, калъф за предпазване от прах
политех.dust coverкапак за предпазване от прах
политех.dust diseaseпрофесионално прахово заболяване
политех.dust emissionемисия на прах
политех.dust explosionексплозия на въглищен прах
тех.dust extraction plantпрахоотделител
тех.dust extractorпрахоотделител
политех.dust figureфигура, образувана от стърготини в електрическо поле
политех.dust filterпротивопрахов филтър
тех.dust formationпрахоотделяне
политех.dust guardпрахонепропусклив капак
полигр.dust jacketсуперобложка
тех.dust levelзапрашеност
тех.dust loadзапрашеност
тех.dust loadingзапрашеност
политех.dust lungпневмокониоза
политех.dust nuisanceзамърсяване на околната среда от промишлен прах
политех.dust pocketпрахосъбирателна камера
политех.dust pollutionзамърсяване с прах
тех.dust precipitationпрахоутаечен
тех.dust precipitatorпрахоутаител
политех.dust precipitatorпрахоуловител
тех.dust releaseпрахоотделяне
политех.dust sealуплътнение срещу прах
политех.dust separationпрахоотделяне
тех.dust separatorпрахоотделител
политех.dust separatorпрахоуловител
политех.dust settlerпрахоуловител
политех.dust shieldпрахозащитен капак
политех.dust sourceизточник на прахообразуване
политех.dust suctionизсмукване на прах
политех.dust trapпрахоуловител
политех.dust trapпрахоотделител
тех.dust-catchingобезпрашителен
политех.dust-coatedтънкообмазан
политех.dust-coated electrodeтънкообмазан електрод
тех.dust-collectingпрахоуловителен
тех.dust-collectingпрахоулавящ
политех.dust-collecting systemпрахоуловително устройство
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
dust-coverобложка (на книга)
политех.dust-exhaust apparatusвсмукател за прахоулавяне
политех.dust-firedработещ с прахообразно гориво
dust-freeнезапрашен
dust-freeбезпрахов
политех.dust-freeобезпрашен
тех.dust-gasпрахогазов
dust-jacketобложка (на книга)
dust-ladenзапрашен
тех.dust-likeпраховиден
астр.dust-like matterпраховидна материя
политех.dust-loaded airзапрашен въздух
политех.dust-precipitation chamberпрахоутаяваща камера
тех.dust-proofпрахонепропусклив
политех.dust-proofнепропускащ прах
политех.dust-proof machineпрахозащитена машина
тех.dust-protectiveпрахозащитен
политех.dust-removal plantобезпрашителна уредба
политех.dust-removing attachmentпрахоуловител на система
тех.dust-retainingпрахоулавящ
тех.dust-retainingпрахоуловителен
тех.dust-tightпрахонепропусклив
политех.dust-tightнепропускащ прах
политех.emery dustабразивен (шмиргелов) прах
политех.file dustфини стружки от пила
политех.fine dustфин прах
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flue dustкоминни сажди
политех.flue-dustкоминни сажди
политех.flue-dustдимен прах
политех.galactic dustгалактичен прах
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
тех.get dust-ladenзапрашавам
политех.gold dustзлатоносен прах
тех.grinding dustшлайфпрах
политех.grinding dustшлифовъчен прах
политех.grindstone dustшлифовъчен прах
interstellar dustкосмичен прах
мин.jet dust counterкониметър с ударно действие
политех.kit bagчанта за инструменти
тех.load with dustзапрашавам
политех.meteoric dustметеорен прах
разг.old bagдърта брънтия
мет.parting dustпрах за поръсване
политех.pulmonary dust diseaseпрахово заболяване на белите дробове
политех.radioactive dustрадиоактивен прах
мин.rock-dust barrierзаслон от инертен прах
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.sand-and-dust chamberкамера за изпитване на въздействие на пясък и прах
тех.sanding dustшлайфпрах
добави значение или превод тук