body type

  • Обща политехника
  • основен шрифт
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.all-metal bodyметален корпус
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bearing bodyтяло на лагер
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
мет.belt-type disintegratorройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
bodyгрупа, част, колектив
bodyоформявам, въплътявам
bodyвойскова част
bodyсимволизирам, типизирам
bodyкаросерия
bodyголямо количество, маса
bodyглавна/съществена част от нещо
ав.bodyфюзелаж
ав.bodyфюзелажен
ик.bodyкорпорация
мин.bodyмасив
политех.bodyконсистентност
политех.bodyполимеризирам
мед.bodyсома
мед.bodyтяло
мед.bodyсома, тяло
хим.bodyвискозитет
bodyплътност (на тон, глас), консистенция (на вино и пр.)
bodyкорпус, скелет (на ограда, корт и пр.)
хим.body acidглавна порция от киселина
политех.body axeсвързани координатни оси
политех.body brickдобре изпечена тухла
политех.body capacitanceкапацитет на тялото
политех.body ceilingтаван на каросерия
рад.body effectефект на капацитета на ръката
сп.body flightбоди флайт
сп.body flightбоди флайт
политех.body forceмасова сила
политех.body frameскелет на каросерия
тех.body internalвътрешнокорпусен
ел.body leakageутечка на кожуха
body mass indexиндекс на телесната маса
полигр.body matterгладък набор
политех.body of axleсредна част на ос
политех.body of connecting rodтяло на мотовилка
политех.body of crankрамо на коляно
политех.body of damтяло на язовирна стена
политех.body of masonryмасив на зидария
политех.body of railroadкловоз
политех.body of railroadжелезопътен насип
политех.body of screwтяло на винт
авто.body shopавтотенекеджийница
полигр.body sizeразмер на кегел
политех.body size holeпроходен отвор
политех.body spaceвместимост на автомобилна каросерия
политех.body stockхартиена основа
политех.body upсгъстявам се
козм.body wrapбодирепинг
политех.body-centredобемноцентриран
политех.body-centredкрист
политех.body-centred cubic modificationмодификация с обемноцентрирана кубична структура
политех.body-centred cubic structureобемноцентрирана кубична структура
политех.body-centred latticeобемноцентрирана решетка
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
арх.body-planнапречен разрез
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
жп.car bodyкош на вагон
авто.car body finisherавтобояджия
авто.car body finisherавтобояджийски
авто.car body finishingавтобояджийство
двиг.carburetor main bodyкорпус на карбуратор
двиг.carburettor main bodyкорпус на карбуратор
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
астр.celestial bodyнебесно тяло
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.coloured bodyцветно тяло
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.conductive bodyпроводник
политех.conductive bodyпроводимо тяло
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.corporate bodyкорпорация
политех.corporate bodyюридическо лице
политех.cosmic bodyкосмично тяло
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
мет.cupola bodyшахта на вагрянка
зав.cutter bodyръкохватка на горелка
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
dimension typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-type standard sizeтипоразмер
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
политех.display typeзаглавен шрифт
политех.display typeотделящ шрифт
политех.distance-typeдистанционен
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-wheel type latheдвоен челен струг
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
политех.dump bodyкаросерия на самосвал
политех.dumping bodyкаросерия на самосвал
ел.E-typeтрибедрен
политех.electrode bodyтяло на електрод
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.engine-type alternatorсинхронен генератор за непосредствено свързване с бутален двигател
политех.engine-type motorелектродвигател с лагери на отделни стойки
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.extended typeширок шрифт
добави значение или превод тук