chest-type parachute

  • Обща политехника
  • нагръден парашут
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automatic parachuteавтоматично отварящ се парашут
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
мет.belt-type disintegratorройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.body typeосновен шрифт
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
политех.brake parachuteспирачен парашут
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
мин.cage parachuteпарашут
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
chestкаса, ковчежничество, фондове, пари
chestсандък, ракла, шкафче, ковчеже
мед.chestторакс, гръден кош
сп.chest expanderекспандер
аерон.chest-to-back accelerationускорение по посока гърди-гръб
политех.chest-to-back accelerationположително надлъжно ускорение
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
dimension typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-type standard sizeтипоразмер
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
политех.display typeзаглавен шрифт
политех.display typeотделящ шрифт
политех.distance-typeдистанционен
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-wheel type latheдвоен челен струг
политех.drag parachuteспирачен парашут
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
ел.E-typeтрибедрен
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.engine-type alternatorсинхронен генератор за непосредствено свързване с бутален двигател
политех.engine-type motorелектродвигател с лагери на отделни стойки
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.extended typeширок шрифт
политех.extended typeчерен шрифт
политех.extension-typeтелескопичен
политех.extension-typeудължаем
политех.faceplate-type senderдискова шлифовъчна машина
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.fan-type motorзвездообразен двигател
политех.film-type resistorтънкослоен резистор
политех.flange-type motorфланшов електродвигател
тлф.flat-type relayплоско реле
политех.float-typeот поплавков тип
политех.float-type carburatorкарбуратор с поплавък
политех.float-type carbureterкарбуратор с поплавък
политех.float-type carburetterкарбуратор с поплавък
политех.float-type carburettorкарбуратор с поплавък
политех.float-type flowmeterпоплавъчен разходомер
политех.flush-type instrumentизмервателен уред, неизлизащ над равнината на таблото
политех.flywheel-type alternatorсинхронен генератор с ротор-маховик
политех.free-jet-type turbineсвободноструйна турбина
политех.freight parachuteтоварен парашут
тех.fuse-type detonatorелектродетонатор
политех.galvanometer-type relayгалванометрично реле
политех.gamma-type antennaг-образна антена
маш.gantry-type machineпортална машина
политех.gate-type spillwayрегулируем преливник
политех.gear-type couplingзъбен съединител
политех.gear-type pumpзъбна помпа
политех.grab-type dredgeграйферна земегребачка
политех.gravity-type pawlпадащ палец
политех.grecian type antennaантена с форма на буква л
политех.guided parachuteуправляем парашут
политех.guillotine-type gateгилотинен затвор
политех.h-type cableекраниран кабел
политех.hand-set typeшрифт за ръчен набор
политех.heavy typeчерен шрифт
политех.heliocentric-type reducerпланетен редуктор
политех.hoe-type scraperгреблов скрепер
тлф.homing-type switchтърсач с изходно положение
тех.hopper type supply deviceбункерно захранващо устройство
политех.horn-type radiatorрупорен излъчвател
зав.hose-typeшлангов
политех.hub-typeвтулков
политех.hybrid-type amplifierхибриден усилвател
политех.i-type calenderкаландър с вертикално разположени валове
тлв.inertia-type synchronizationинерционна синхронизация
политех.inner-pole type alternatorсинхронен генератор с външна котва
политех.insert-typeзакрит тип
политех.italic typeкурсивен шрифт
политех.knee-type milling machineконзолна фрезмашина
тех.ladder-typeмногозвенен
политех.ladder-type filterверижен филтър
политех.land-type boilerстационарен котел
политех.leakoff-type shaft sealлабиринтно уплътнение на вал
полигр.letter-type foundryбукволеярна
политех.lever-typeлостов
политех.lever-type clampлостово затегателно приспособление
политех.lever-type holderлостов държач
политех.lever-type starterпускател лостов тип
политех.light typeсветъл шрифт
политех.line-type filterтръбопроводен филтър
политех.lip-type sealуплътнение от маншетен тип
геол.loess-typeльосовиден
политех.low-type surfaced roadпът с лек тип настилка
политех.marine-type turbineкорабна турбина
обог.mat-type cellпневматична флотационна машина с неподвижно поресто дъно
политех.memory-type controlуправляващо устройство с памет
полигр.metal-type composing machineнаборна буквоотливна машина
добави значение или превод тук