channel-bar waveguide

  • Обща политехника
  • вълновод тип п
199 допълнителни резултата:
политех.accepted by channelзахващан тракт
политех.acoustic waveguideакустичен вълновод
политех.adjacent-channelпо съседен канал
политех.adjacent-channelсъседен канал
съобщ.adjacent-channel crosstalk attenuationпреходно затихване между съседни канали
политех.adjacent-channel interferenceсмущения от съседен канал
рад.adjacent-channel selectivityизбирателност по съседен канал
мин.air barпневматична разпънка
политех.air channelвентилационна тръба
политех.air channelвъздушен канал
политех.aligning barцентриращ дорник
политех.analogue channelаналогов канал
политех.angle barпрът с ъглов профил
политех.antenna waveguideантенен вълновод
политех.artificial channelизкуствено корито на река
политех.artificial channelдеривация
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.atmospheric waveguideатмосферен вълновод
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.backing barзаваръчна подложка
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barстержен
тех.barлюлков
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
политех.barносач, фонтура
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
шив.bar tackпонт
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.bar tinкалай на пръчки
политех.bar traceryажурна решетка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar workобработване на прътов материал
bar-and-pic chartциклограма
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.bar-mat reinforcementмрежесгпа арматура
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar-turnirtg toolправ проходен нож за грубо струговане
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
танц.bar-workекзерсис
геол.base channelкорито на река, покрито с наноси
геол.bay-barтясна ивица земя вдадена в море
политех.bay-barбрегов насип преграждащ залив
политех.bent-up barзакривен арматурен прът
политех.best barдвукратно рафинирана стомана
политех.best barкюлче
политех.betatron barмагнитопровод на бетатрон с въздушна междина
тех.boring barборщанга
мин.boring barпробивна щанга
политех.boring barдорник за разстъргване
политех.boring-bar sleeveвретенна втулка на пробивна машина
мин.bottom barдолна режеща ръка
политех.brake barспирачен лост
политех.broadband channelствол
политех.broadband channel capacitanceкапацитет на радиорелеен ствол
политех.bt barвт-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.bumper barбуферна греда
ел.bus barшинен
стр.cam steel barкобилица
мин.cantilever barконзолна капа
политех.carrier channelканал на носеща честота
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
channelруслов
channelсредство за сьобщение, връзка, канален път
channelканал
channelпрокарвам канал (и) през
channelлегло/корито на река
channelканалче
channelлиста на магнетофонна лента
channelправя/издълбавам жлеб/улей/канелюра
channelпроток, пролив, канал
channelпускам по канал
channelолук, жлеб, улей
арх.channelканелюра
channelотправям, насочвам (сили. средства и пр.)
стр.channelшвелер
изч.channel adapterканален адаптер
изч.channel adaptorканален адаптер
политех.channel allocationразпределение на канали
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel bedкорито на река
политех.channel bedлегло на канал
политех.channel blackканални газови сажди
нар.channel by channelпоканално
политех.channel columnколона с канелюри
изч.channel commandкоманда за изпълнение на операции
политех.channel command wordдума за управление на канал
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.channel depositръкавообразно находище
политех.channel dredgingизкопни работи по издълбаване дъното на канал
политех.channel erosionерозия на речно корито
политех.channel frameрамка от п-образна профилна стомана
рад.channel groupканална група
стр.channel ironшвелер
политех.channel liningутаечна покривка по дъното на канал
стр.channel memberшвелер
политех.channel ovenтунелна пещ
политех.channel processканален метод
изч.channel programmeканална програма
политех.channel railрелса с широк пета
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.channel schedulerпрограма за подреждане на канали
стр.channel sectionшвелер
политех.channel selectorканален комутатор
политех.channel spinканален спин
изч.channel statusсъстояние на канал
изч.channel throughputпропускателна способност на канал
политех.channel tileулейообразна керемида
политех.channel translating equipmentмодулиращо и демодулиращо устройство
трансп.Channel TunnelЕвротунел
политех.channel wiringелектрическа инсталация в канали
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chasing barприспособление за нарязване на резба без ходов винт
политех.check barконтролен образец
политех.chill barохлаждаща вложка
политех.clamping barпритискащ лост
стр.claw barлост тип 'кози крак'
политех.co-channel interferenceсмущения от предавател, работещ на същия канал
политех.coaxial waveguideкоаксиален вълновод
coffee barкафене
добави значение или превод тук