bag of cement

  • Обща политехника
  • торба цимент
196 допълнителни резултата:
политех.admixture to cementдобавка към цимент
air bagвъздушна възглавница
политех.aluminia cementалуминатен цимент
мед.Ambu bagАмбу
политех.antileak cementуплътняваща замазка
стр.asbestos-cementазбестоциментов
стр.asbestos-cementетернитов
политех.asphalt cementасфалтов цимент
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.balling up of cementобразуване на бучки в цимент
политех.belt cementлепило за ремъци
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bulk cementцимент в насипно състояние
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
политех.bumper bagпневматичен буфер
cementциментирам
cementспоявам, свързвам, затвърдявам (и прен.), укрепявам, обединявам
cementцимент (и анат.)
cementспояващо вещество, спойка (и прен.), обединяващ принцип/идея и пр
стр.cementсвързвам с цимент, циментирам
стр.cement blowerапарат за торкретиране
политех.cement carbideциментит
мор.cement carrierциментовоз
политех.cement clinkerциментен клинкер
cement coatingциментова замазка
политех.cement concreteциментов бетон
обог.cement cooperциментационна медна руда
политех.cement copperциментна мед
политех.cement flourситносмлян цимент
политех.cement groutingзаливане с циментов разтвор
политех.cement gunпистолет за торкретиранес циментов разтвор
политех.cement injectionинжектиране на цимент
политех.cement jetциментов пистолет
политех.cement kilnпещ за изпичане на цимент
политех.cement millциментов завод
политех.cement mixerбъркачка за циментен разтвор
политех.cement mortarциментов разтвор
политех.cement needleигла на вика
политех.cement pasteциментов разтвор
политех.cement retarderзабавител на свързването на цимената
политех.cement settingвтвърдявзне на цимент
политех.cement shoeциментен накрайник на тръба
политех.cement skinциментов слой
политех.cement slagгранулирана шлака за направа на цимент
стр.cement stabilisationзамонолитване
стр.cement stabilizationзамонолитване
политех.cement steelцементована стомана
политех.cement tile pavementнастилка от циментови плочи
авто.cement truckциментовоз
политех.cement washтънък слой цимент
политех.cement washциментов
cement woodарболит
политех.cement-bound macadamциментено-чакълена пътна настилка
политех.cement-bound roadпът с циментова настилка
стр.cement-chippingбетоноразбивач
стр.cement-clayглиноциментов
стр.cement-clayглиноциментен
политех.cement-concrete roadпът с циментно-бетонна настилка
политех.cement-flag pavementнастилка от циментови плочи
политех.cement-flag pavingпокриване с циментна настилка
стр.cement-loessльосо-циментов
стр.cement-loessцименто-льосов
политех.cement-rubble masonryзидария от ломени камъни и циментов разтвор
политех.cement-sand mortarцименто-пясъчен разтвор
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
стр.clay-cementглиноциментов
стр.clay-cementглиноциментен
стр.clinker-bearing slag cementшлакопортландцимент
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
ост.Dorothy bagридикюл
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.early-strength cementбързовтвърдяващ се цимент
fibro-cementфиброцимент
политех.fire cementогнеустойчив цимент
политех.flash-set cementмигновено втвърдяващ се цимент
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.high-aluminia cementалуминатен цимент
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-speed cementбързовтвърдяващ се цимент
политех.hydraulic cementхидравличен цимент
политех.hydrophobic cementхидрофобен цимент
политех.iron portland cementпортланд-цимент
стр.iron-portland cementшлакопортландцимент
политех.kit bagчанта за инструменти
стр.lime-cementваро-циментов
мет.liquid cementтечен навъглеродяващ агент
политех.liquid cementтечно лепило
стр.loess-cementльосо-циментов
стр.loess-cementцименто-льосов
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-heat cementцимент с малка екзотермичност
политех.low-limed cementцимент с малко съдържание на вар
политех.magnesia cementмагнезиев цимент
политех.mastic cementциментна замазка
политех.natural cementроман-цимент
политех.neat cementцимент без примеси
политех.non-straining cementцимент с незначително съдържание на железен окис
разг.old bagдърта брънтия
политех.oxychloride cementмагнезиев цимент
политех.parian cementкалцинирана смес от гипс и боракс
политех.paste cementциментова замазка
политех.plain cementцимент без примеси
стр.Portland blast-furnace cementшлакопортландцимент
стр.Portland blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.portland cementпортланд-цимент
стр.portland cementпортландциментов
стр.portland cementпортландцимент
стр.portland cementпортландциментен
политех.portland-cement concreteбетон с портландцимент
стр.portland-slag cementшлакопортландцимент
политех.pozzolan cementпуцоланов цимент
политех.quick-hardening cementбързовтвърдяващ се цимент
политех.rapid-setting cementбързосвързващ се цимент
политех.rebated cement slabциментова шпунтова плоча
политех.red-lead cementзамазка с миний
политех.refractory cementогнеустойчив цимент
политех.roman cementроман-цимент
политех.rubber cementкаучукава замазка
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.rust cementантикорозионна замазка
политех.sand cementциментно-пясъчен разтвор
политех.slag cementбезклинкерен цимент
политех.slag cementшлаков цимент
стр.slag portland cementшлакопортландцимент
sleeping-bagспален чувал
политех.slow cementбавносвързващ се цимент
политех.slow-setting cementбавносвързващ се цимент
политех.slow-taking cementбавносвързващ се цимент
политех.soil-cement roadчерен път, укрепен с цимент
политех.sorel cementмагнезиев цимент
политех.sound cementцимент, изменящ равномерно обема си равномерно
политех.straight cementцимент без добавки
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
политех.tufa cementтуфов цимент
стр.type IS cementшлакопортландцимент
политех.unsound cementцимент, изменящ обема си неравномерно
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.water cementхидравличен цимент
стр.water-cementводоциментен
стр.water-cementводоциментов
стр.water-cement ratioводоциментно съотношение
политех.water-repellent cementхидрофобен цимент
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
добави значение или превод тук