double-beam tube

  • Обща политехника
  • електронна двулъчева осцилоскопна лампа
200 допълнителни резултата:
политех.acorn tubeминиатюрна електронна лампа тип 'желъд'
политех.air tubeвътрешна гума
политех.air tubeвъздухопровод
политех.air-cooled tubeелектронна лампа с въздушно охлаждане
изм.air-speed tubeтръба на пито
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.amplifying tubeусилвателна електронна лампа
стр.angle beamдиагонален прът
политех.angle of beamъгъл на дивергенция на сноп
политех.aperture of beamсечение на сноп
рад.area of beamплощ на лъч
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.aspirating tubeсмукателен тръбопровод
политех.aspirating tubeсмукателна вентилационна тръба
политех.atomic beamатомен сноп
политех.atomic-beam sourceизточник на атомен сноп
авто.axle beamпреден мост
политех.azimuth beamпосока на азимута
политех.balance beamкобилица
политех.balance beamуравновесяваща греда
политех.baly tubeтръба на бали
политех.bantam tubeминиатюрна електронна лампа
политех.bare tubeгладка тръба
политех.bare tubeоткрита тръба
beamлъч, сноп лъчи
beamгреда
beamусмихвам се радостно/щастливо, сияя от щастие
beamносеща греда, трегер
beamпроцеп, ок, теглич
beamдирек
beamгрейнал поглед, радостна усмивка
beamтекст, кросно
beamрамо на везни
физ.beamнасочени електромагнитни вълни
мор.beamнапречна корабна греда. бимс, най-голямата ширина на кораб
мор.beamбимс
текст.beamкросно
ав.beamлонжерон
тех.beamпредавателен лост/щанга
кораб.beamбийм
мин.beamкапа
политех.beamпрът на котва
политех.beamнавивам кросно
политех.beamпренавивам основа
политех.beamударна сонда
beamгрея, сияя, излъчвам светлина (и прен.)
риб.beamбим
стр.beamбалка
стр.beamгредов
политех.beam addressable memoryпамет с адресируем лъч
политех.beam alignmentцентриране на лъч
политех.beam alinementцентриране на лъч
политех.beam angleъгъл на разтваряне
политех.beam antennaлъчева антена
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam apertureапертура на лъч
политех.beam automaticallyцентроване на сноп
политех.beam benderустройство за отклонение на лъч
политех.beam blankerустройство за гасенене на лъч
политех.beam bridgeгредов мост
политех.beam callipersшублер
аерон.beam captureнасочване по лъч
политех.beam cathodeлъчев катод
политех.beam controlуправление с лъч
политех.beam currentток в сноп
политех.beam deflectionотклонение на лъч
политех.beam dividersтрасажен шублер
политех.beam drillрадиално-пробивна машина
ак.beam effectфокусиране на къси вълни
рад.beam emissionнасочено предаване
политех.beam finderустройство за бързо намиране на лъча при осцилоскопите
политех.beam focusingфокусиране на лъч
политех.beam formкофраж за греда
политех.beam gridскара от греди
стр.beam gridгредоскара
стр.beam grillageскара от греди
стр.beam grillageгредоскара
политех.beam impedanceимпеданс на електронен лъч
политех.beam interferometerлъчев интерферометър
политех.beam patternхарактеристика на нароченост
политех.beam patternпространствена характеристика
елн.beam pentodeлъчев пентод
ветр.beam reachхалфвинд
политех.beam receptionнасочено приемане
политех.beam riderракета, управлявана чрез радиолъч
политех.beam separatorдистанционен елемент между греди
политех.beam spanразстояние между опорите на греда
политех.beam splitterделител на лъч
рлк.beam splitting accuracyточност на разцепване на лъч
политех.beam therapyлъчева терапия
мед.beam therapyлъчелечение
ядр.beam trapфарадеев цилиндър
риб.beam trawlбим трал
политех.beam trussing rodшпренгел в шпренгелна греда
политех.beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.beam valveелектроннолъчева лампа
политех.beam voltageускоряващо напрежение
текст.beam warpingпартидно сноване
политех.beam weaponлъчево оръжие
политех.beam widthсечение на електронен сноп
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.beam-bending magnetотклоняващ магнит
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.beam-plasma amplifierплазменолъчев усилвател
политех.beam-positioning magnetмагнит за коригиране на положението на сноп
политех.beam-rider guidanceнасочване по радио лъч
политех.beam-rider radarрадиолокационен станция за водене по лъч
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
текст.beam-sizingскробване на основа
политех.beam-switching deviceустройство за превключване на диаграмата на насоченост на антена
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bearing beamлъч за насочване
рлк.beavertail beamножова антенна диаграма
политех.beavertail beamножов лъч
политех.bent tubeогъната тръба
политех.bent tubeтръбна дъга, тръбно коляно
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
политех.blanked beamневидим лъч
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
политех.blast tubeдюза
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
политех.blowing tubeпродухвателна тръба
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
политех.box beamгреда с кухо напречно сечение
политех.brace tubeтръбен обтегач
политех.bracing beamукрепваща греда
политех.brake beamспирачен лост
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.branch tubeотклонителна тръба
политех.breast beamгръдна опора
политех.bridge beamмостова греда
политех.bubble tubeампула на водна либела
политех.buffer beamбуферна греда
политех.buffer tubeбуферна електронна лампа
политех.buib tubeепруветка със сферично разширение
политех.bumper beamбуферна греда
политех.bunched beamпроменлив електронен сноп
политех.camber beamогъната греда
политех.camera tubeпредавателна тръба
политех.cantilever beamконзолна греда
политех.capillary tubeкапилярна тръба
политех.cascade tubeелектронна стъпална лампа
политех.cascade tubeсекционна рентгенова лампа
политех.cased beamбетонирана метална греда
политех.caterpillar tubeгофрирана тръба
политех.cathode beamкатоден лъч
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode-ray tubeелектроннолъчева тръба
изч.cathode-ray tube adderелектроннолъчев суматор
политех.cathode-ray tube displayелектроннолъчева индикация
политех.central tube frameсредна тръбна рама
политех.ceramic tubeкерамична тръба
политех.chaul tubeрентгенова тръба за ниско напрежение
политех.choke tubeдифузор
политех.choke tubeдюза, тръба на шумозаглушител
политех.circulation tubeциркулационна тръба
политех.clipper tubeограничителна електронна лампа
политех.cold-cathode tubeелектронна лампа със студен катод
политех.collar beamгорен праг, щурц
стр.collar beamригел
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.combustion tubeгоривна камера
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
политех.comparison tubeелектронна колориметрична епруветка
политех.compensating tubeлира
политех.concrete beamбетонна греда
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.convergence of beamсходимост на сноп
политех.converter tubeпреобразувателна електронна лампа
политех.conveyor tubeтранспортен тръбопровод
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
политех.cored beamкуха греда
политех.corrugated tubeгофрирана тръба
рлк.cosecant-squared beamкосекансно-квадратен лъч
политех.cosecant-squared beamкосекансно-квадратична диаграма на излъчване
ядр.counter tubeброячна лампа
политех.coupling tubeсъединителна тръба
под.-тр.crane beamподкранова греда
стр.crane runway beamподкранова греда
стр.crane track beamподкранова греда
политех.cross-beamнапречник, кобилица
политех.cross-beamнапречна греда
стр.cross-beamтрегер
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.cross-tube boilerкотел с напречни изпарителни тръби
политех.crossed-electron beamпресичащи се електронни лъчи
политех.dacade counter tubeдекатрон
тлв.dark-trace tubeскиатрон
политех.decade counting tubeдесетична броителна лампа
мор.deck beamбимс
добави значение или превод тук