wiring plan

  • Обща политехника
  • схема на полагане на проводници
77 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.back-of-board wiringелектрическа инсталация на задната страна на табло
политех.bare wiringмонтаж с аоли
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
политех.buried wiringскрита електрическа инсталация
ик.business planбизнесплан
политех.channel wiringелектрическа инсталация в канали
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
елн.electric wiringелектропровод
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.exposed wiringоткрита електрическа инсталация
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
политех.flexible-tubing wiringинсталация в гъвкави изолирани тръби
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.general planгенерален план
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.master planгенерален план
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.open wiringоткрита електрическа инсталация
политех.piano wiringмонтаж с голи проводници
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
елн.printed wiringпечатен монтаж
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.surface wiringвъншна електрическа инсталация
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
wiringзаграждение
wiringелектрически жици/мрежа, електрическа инсталация
ел.wiringопроводяване
ел.wiringокабеляване
ел.wiringелектромонтажен
политех.wiringогъване на ръбовете на ламаринени изделия около тел
политех.wiring capacitanceмонтажен капацитет
политех.wiring diagramелектрическа схема
ел.wiring layoutмонтажна схема
ел.wiring pointмясто на присъединяване на проводник
политех.wiring pressпреса за прегъване на крайщата на тел
политех.wiring schemeелектрическа монтажна схема
ел.wiring terminalклема за проводник
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук