Restored Property Plan

  • карта на възстановената собственост
81 допълнителни резултата:
политех.absorbing propertyпоглъщащо свойство
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.additive propertyадитивно свойство
associative propertyасоциативност
политех.binding propertyсвързваща способност
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
политех.colligative propertyколигационно свойство
политех.contour planплан с хоризонтали
ядр.counting propertyброячна характеристика
политех.cutting propertyрежеща способност
политех.cutting propertyобработваемост чрез рязане
ядр.decay propertyспособност за разпадане
deformation propertyдеформативност
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.direction propertyанизотропия
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.forging propertyковкост
политех.foundation planплан на основи
политех.general planгенерален план
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
hydrophobic propertyхидрофобност
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.industrial property officeведомство за защита на промишлена собственост
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
политех.key propertyосновно свойство
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.lubricating propertyмазилна способност
политех.machining propertyобработваемост чрез рязане
политех.master planгенерален план
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
municipal property deedакт за общинска собственост
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
propertyсвойство, отличително качество
propertyдостояние
propertyимот, имущество, собственост, притежание, стопанство, имение
политех.propertyкачество, характеристика, собственост
политех.property in patentвладение чрез патент
политех.property of ellipse reflectionфокално свойство на елипса
фин.repayment planпогасителен план
политех.restored energyвъзстановена енергия
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтално сечение
политех.section planхоризонтален разрез
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
state property deedакт за държавна собственост
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wetting propertyумокряща способност
политех.wetting propertyумокряемост
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук