standard-hour plan

  • Икономика
  • система за заплащане на труда по нормени часове
200 допълнителни резултата:
политех.abc standardединен стандарт
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.aeronautical standardавиационен стандарт
политех.aerospace standardстандарт за авиационно-космическа техника
политех.all-union standardобщосъюзен стандарт
политех.american standard threadамериканска резба
политех.ampere-hour effectвлияние на количеството протекло електричество
политех.ampere-hour efficiencyелектрохимичен коефициент на полезно действие
политех.ampere-hour efficiencyамперчасов коефициент на полезно действие
политех.ampere-hour meterамперчасов електрометър
политех.atomic frequency standardатомен еталон за честота
политех.bearing standardлагерна стойка
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
политех.british standard threadбританска резба
ик.business planбизнесплан
тлф.busy hourчас с най-интензивен трафик
политех.calibrate against standardпроверявам по стандартен образец
политех.colour standardцветови еталон
политех.commercial standardтърговски стандарт
политех.company standardзаводска нормала
политех.conformance to standardсъответствие на стандарт
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.derived standardпроизводствен еталон
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
dimension-type standard sizeтипоразмер
политех.double-standard frameдвукрака стойка
ecological standardекостандарт
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.english standard threadцолова резба
environmental standardекостандарт
политех.estimate standard deviationсредноквадратично отклонение
European standardевростандарт
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
хим.external standardвъншен стандарт
политех.federal standardфедерален стандарт
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.forked standardвилкообразна рама
политех.foundation planплан на основи
политех.frequency standardчестотен еталон
политех.fundamental standardосновен еталон
политех.general planгенерален план
ен.gigawatt-hourгигаватчас
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
мат.hourъгъл от 15°
политех.hourчас
политех.hour angleчасов ъгъл
политех.hour circleкръг на склонение
политех.hour circleчасов кръг
политех.hour handчасова стрелка
политех.hour zoneчасов пояс
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.industry standardотраслов стандарт
политех.integrated planкомплексен план
хим.internal standardвътрешен стандарт
политех.international standard threadметрична резба със симетричен триъгълен профил
политех.key planпояснителен чертеж
политех.kilovolt-ampere-hour meterкиловатчасов електрометър
политех.kilowatt-hour meterкиловатчасов електрометър
политех.lateral standardстранична стойка
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.length standardеталон за дължина
политех.long-hour motorдвигател за продължителен режим на работа
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.loose standardлека норма
тех.machine hourмашиночас
тех.machine-hourмашиночас
политех.magnetic standardмагнитен еталон
политех.man hourчовекочас
политех.mandatory standardзадължителен стандарт
политех.master planгенерален план
ен.megawatt-hourмегаватчас
политех.meter ampere-hourмомент на антенния ток
политех.metric standardметричен стандарт
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.national standardнационален стандарт
политех.non-standardнестандартен
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.off-peak hourчас извън времето на върхово натоварване
политех.off-standard productнестандартно изделие
политех.one-hour ratingедночасова мощност
политех.operator hourчовекочас
политех.peak hourчас на върхово натоварване
политех.per hourв час
политех.per hour outputчасова производителност
политех.performance standardнорма за изработка
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.pipe standardнормален размер на тръби
политех.piping planтръбна схема
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
политех.pollution standardдопустима норма на замърсяване
practical standardтехническа норма
политех.primary standardпървичен еталон
политех.production standardнорма за изработка
политех.rack profile standardстандартен изходен профил на зъбонарязващ гребен
политех.radioactive standardеталон за радиоактивност
политех.reference standardобразец, измервателна единица
политех.reference standardеталон
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.rush hourчас на върхово натоварване
политех.rush-hour loadнатоварване в час-пик
политех.scientific standardнаучно ниво
политех.secondary standardвторичен еталон
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
политех.short-hour motorдвигател за кратковременен или повторно-кратковременен режим
политех.site-planплан на общо разположение
политех.site-planплан на местност
standardстълб, подпора, подставка, стойка
standardмерило, критерий, норма, стандарт, мостра, образец, равнище, ниво, уровен
standardправа тръба (водосточна, за газ)
standardщандарт
standardкондиция
standardеталон
standardобщоприет, установен, стандартен, типов, нормален, обикновен
ост.standardкатегоризиране по ниво в първоначално училище
бот.standardвътрешно венчелистче на перуника
standardобразцов, класически, общопризнат за най-добър (за книга, справочник и пр.)
standardвисокостеблено растение (особ. роза, овощно дръвче)
standardзнаме (и прен.), флаг
политех.standard airвъздух при стандартни условия
ядр.standard air ionization chamberнормална йонизационна камера
ел.standard ammeterстандартен амперметър
политех.standard brassстандартен месинг
политех.standard buretстандартизирана бюрета
политех.standard buretteстандартизирана бюрета
политех.standard cableстандартен кабел
политех.standard cellстандартен елемент
политех.standard codeправила за техническа експлоатация
политех.standard conditionsнормални условия, стандартен режим
политех.standard copperтехническа мед
политех.standard costнормативна стойност
хидр.standard damбезвакуумен преливник с практически профил
хидр.standard dam crestsбезвакуумен преливник с практически профил
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.standard deviationстандартно отклонение
политех.standard electrodeстандартен електрод
политех.standard elementстандартен елемент
политех.standard elemental timeорг
политех.standard elemental timeелементна норма на време
геод.standard elevationизравнена височина
политех.standard elevationизравнена височинна опорна точка
политех.standard environmentнормални околни условия
политех.standard errorстандартно отклонение
политех.standard fillet weldнормален ъглов заваръчен шев
политех.standard for comparisonеталонен образец
политех.standard frequencyстандартна честота
политех.standard fuelеталонно гориво
жп.standard gaugeнормална жп линия
политех.standard gaugeнормален калибър
политех.standard gauge railwayнормален железопътен линия
политех.standard instrumentконтролно-измервателен уред
политех.standard instrumentеталонен уред
политех.standard interfaceстандартен интерфейс
политех.standard laboratoryметрологична лаборатория
политех.standard lampеталонна лампа
политех.standard magnetеталонен магнит
политех.standard mediumстандартен блок
политех.standard meterеталонен измервателен уред
изч.standard modeстандартно представяне
политех.standard musical pitchеталонна височина на тон
политех.standard of accuracyнорма за точност
политех.standard of behaviourстандартен режим
политех.standard of comparisonеталонен образец
политех.standard of inventionкритерий за патентоспособност
политех.standard of originalityкритерий за оригиналност
политех.standard of patentabilityкритерий за патентоспособност
политех.standard ohmмеждународен ом
политех.standard performanceнормативна производителност
политех.standard practiceутвърден технологичен процес
политех.standard procedureстандартна методика
политех.standard productстандартно изделие
политех.standard programmeстандартна програма
изч.standard programme libraryбиблиотека от стандартни програми
политех.standard projectтипов проект
политех.standard qualityстандартно качество
политех.standard rateутвърдена норма
политех.standard ratingноминална мощност
добави значение или превод тук