section plan

  • Обща политехника
  • хоризонтален разрез
  • хоризонтално сечение
200 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.activation cross-sectionсечение на активация
политех.admission sectionвходно сечение
кораб.aft sectionкърмов отсек
политех.after sectionзадна част, заден отсек
жп.air section breakвъздушно прекъсване
ав.airfoil sectionпрофил на крило
жп.approach sectionучастък на приближаване
политех.area of sectionплощ на сечение
политех.axial sectionосово сечение
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.blade sectionсечение на перка
политех.block planплан на участък
жп.block sectionблок-участък
арх.body-planнапречен разрез
политех.boiler sectionсекция на котел
политех.boiling sectionзона на кипене
политех.box sectionкутиеобразен профил
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
ик.business planбизнесплан
политех.c-section four-terminal networkс-образен четириполюсник
мед.Caesarean sectionсекцио
мед.Caesarian sectionсекцио
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
политех.chamfered sectionзахващаща режеща част
стр.channel sectionшвелер
политех.cold cross-sectionсечение за студени неутрони
политех.compression sectionзона на налягане
изч.configuration sectionсекция на конфигурацията
политех.conic sectionконусно сечение
политех.conical-tapered sectionзона на сгъстяване на шнек с увеличаващ се вътрешен диаметър на резбата
политех.conical-transition sectionзона на сгъстяване на шнек с увеличаващ се вътрешен диаметър на резбата
изч.constant sectionсекция на константите
политех.contour planплан с хоризонтали
тлв.contribution sectionпрограмна част на телевизионно предаване
изч.control sectionконтролна секция
политех.control sectionпрограмна секция
жп.controlling sectionуправляваща секция
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.corrugated sectionвълнист профил
политех.critical throat sectionкритично сечение на дюза
cross-sectionнапречно сечение, напречен разрез, профил
ядр.cross-sectionефекивно сечение
политех.cross-sectionизобразявам в разрез
политех.cross-sectionнапречен разрез
политех.cross-sectionнапречно сечение
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.dead sectionмъртва секция
изч.declarative sectionсекция за обявяване на процедурите
политех.diagrammatic sectionсхематично сечение
политех.diagrammatical sectionсхематично сечение
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
тлв.distribution sectionсекция за разпределяне на програмата
изч.dummy sectionфиктивна секция
политех.effective collision cross-sectionефективно сечение на сблъскване
политех.effective sectionполезна площ на сечение
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
тех.electrolytic sectionелектролизьор
тех.electrolytic sectionелектролизер
ел.-хим.electrolytic sectionелектролизерен
политех.evaporating sectionизпарителна секция
политех.excitation cross-sectionсечение на възбуждане
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.extruded sectionекструдиран профилен материал
политех.fast-fission cross-sectionсечение на деление на бързи неутрони
политех.feed sectionзона на подаване на материал
политех.fill sectionнапречен профил на пътен насип
политех.filter sectionзвено на филтър
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
политех.fission cross-sectionсечение на делението
политех.fixtures cross-sectionфиксиращи приспособления
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.fragmentary sectionчастичен разрез
политех.free-atom scattering cross-sectionсечение на разсейване на свободни атоми
политех.front sectionнадлъжен разрез
мед.frozen section procedureГефрир
политех.full sectionпълен разрез
политех.gamma cross-sectionгама-сечение
политех.gamma cross-sectionсечение на взаимодействието с гама-кванти
политех.gap sectionнай-широко сечение на отвора между валци
политех.general planгенерален план
политех.geologic sectionгеоложки профил
политех.geometrical cross-sectionгеометрично сечение
мат.golden sectionзлатно сечение
half-sectionполусекция
политех.half-sectionполупрофил, полусечение
политех.half-sectionполуразрез-полуизглед
политех.heating sectionсекция за нагряване
политех.heavy sectionдебела стена
мет.heavy-section castingдебелостенна отливка
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.inlet cross-sectionвходно сечение
политех.inlet cross-sectionсечение при входа
изч.input-output sectionсекция за вход-изход
политех.integrated planкомплексен план
жп.interstation sectionмеждугарие
политех.key planпояснителен чертеж
политех.L-section four-terminal networkг-образен четириполюсник
политех.laminated sectionслоест профилен материал
политех.lateral sectionнапречен разрез
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.lengthwise sectionнадлъжно сечение
политех.lengthwise sectionнадлъжен разрез
политех.light sectionтънка стена
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.longitudinal sectionнадлъжен разрез
политех.longitudinal sectionнадлъжно сечение
тлф.main repeater sectionглавен усилвателен участък
политех.master planгенерален план
политех.measuring sectionизмервано сечение
мет.metallographic sectionметалографски шлиф
политех.metalographic sectionметалографски шлиф
политех.metering sectionзона на хомогенизиране
трансп.metro sectionметроучастък
политех.microwave sectionсвч тракт
политех.middle sectionсредно сечение
политех.moulded sectionпресован профилен материал
политех.moulded sectionпрофил, огънат на лентоогъваща машина
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.neutron cross-sectionнеутронно сечение
политех.non-overflow sectionнепреливен участък на язовирна стена
политех.oblique sectionсечение под ъгъл
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.offset sectionразрез с нормална и завъртяна равнина
политех.outlet cross-sectionизходно сечение
политех.outlet cross-sectionсечение при изхода
хидр.overflow sectionпреливен участък
политех.partal sectionчастичен разрез
политех.partial cross-sectionпарциално сечение
политех.partial sectionчастичен разрез
политех.passage sectionпроходно сечение
политех.peak cross-sectionсечение в максимума
политех.pi sectionзвено от линия от типа 'п'
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
стр.pillar sectionнадколонник
политех.piping planтръбна схема
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
мин.planред за подготовка
политех.planсъставям план
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
политех.polished sectionполиран шлиф
жп.preliminary sectionпредварителни участъци
политех.quarter sectionчътвърт разрез
политех.radar cross-sectionрадиолокационно сечение
политех.radar cross-sectionефективно сечение на цел, еквивалентна окражаваща повърхност на обект
политех.radial cross-sectionрадиално сечение
политех.radial cross-sectionсечение по радиус
тлф.regulated line sectionрегулируем линеен участък
фин.repayment planпогасителен план
тлф.repeater sectionусилвателен участък
политех.representative sectionеквивалентно сечение
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.revolved sectionналожено сечение
политех.rolled sectionвалцован профилен материал
политех.roof planплан на покрив
политех.round cross-sectionкръгло сечение
sectionподреждам по дялове
sectionквартал, район
sectionзнак за параграф, раздел
sectionсечение, раз рез, напречно сечение, профил
sectionшлиф
sectionпредставям в разрез
sectionслой, част (на население)
sectionпарче, отрязък сегмент, част, секция
sectionразделям/разрязвам на части
sectionчаст, раздел, подразделение, отдел, параграф
sectionфасонен
sectionразделяне, разсичане
елн.sectionтракт
биол.sectionподрод
геом.sectionсечение
полигр.sectionсгъната кола
тех.sectionсекционирам
политех.sectionнапречно сечение
политех.sectionсека
политех.sectionразрез, профил, шлиф, секция
воен.sectionотделение
sectionучастък (на път и пр.)
мин.section airwayвентилационна галерия
жп.section between droppersмеждуструние
жп.section between stationsмеждугарие
политех.section blockучастъков блокстоп
добави значение или превод тук