piping plan

  • Обща политехника
  • тръбна схема
77 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.block planплан на участък
геол.blowout pipingсуфозия
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
тех.distribution pipingразводка
политех.distribution pipingразпределителен тръбопровод
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.feed-water pipingзахранващ водопровод
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.friction of pipingхидравлично съпротивление на тръбопровод
политех.fuel piping systemтръбопроводна система за гориво
политех.general planгенерален план
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.master planгенерален план
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
pipingписклив, пронизителен, свирещ, свистящ
pipingсвирене, чуруликане, (птича) песен
pipingспокоен, мирен
pipingтръбопровод, водопровод, канализация, тръби
pipingгайтан, шнур, ширит, кант
pipingразмножаване чрез резници, резница от растение
pipingгарнитура с шприц върху торта
авто.pipingуплътнителен шнур
тех.pipingтръбна разводка
мет.pipingобразуване на шупли в лята стомана
политех.pipingуплътнителна лента
шив.pipingпаспел
политех.piping layoutсхема на тръбопровод
политех.piping materialматериал за тръби
изч.piping systemконвейерна система
политех.piping systemтръбопроводна мрежа
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planсистема
planплан, проект, намерение, замисъл
planпланирам, проектирам, правяплан
planскицирам, чертая
planплан
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
политех.pressure pipingнапорен тръбопровод
политех.pressure water pipingнапорен водопровод
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
политех.site-planплан на общо разположение
политех.site-planплан на местност
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук