plan-position indicator

  • Радиолокация
  • индикатор за кръгов обзор
200 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.adjust work for positionустановявам обработбан детайл
политех.adsorption indicatorадсорбционен индикатор
политех.air position indicatorуказател за местоположението
политех.airfield suface movement indicatorлетищна радиолокацинона станция с кръгов обзор
политех.all-positionпредназначен за работа във всички пространствени положения
политех.all-position electrodeелектрод за заваряване във всички пространствени положения
политех.alpha-numeric indicatorбуквено-цифров индикатор
политех.alpha-positionалфа-положение
политех.alphameric indicatorбуквено-цифров индикатор
ав.altitude indicatorвисотомер
геод.altitude indicatorвисочиномер
политех.angular positionнаклонено положение
политех.antenna positionположение на антена
политех.at-rest positionнеработно положение
политех.audio indicatorзвуков индикатор
политех.backward positionположение заден ход
политех.balance indicatorуказател на равновесие
нав.bearing indicatorиндикатор на азимута
политех.beat indicatorуказател индикатор на биене
политех.bin-level indicatorпоказател на нивото в бункер
политех.blast indicatorтягомер
политех.block planплан на участък
хим.blocked positionзащитено място
арх.body-planнапречен разрез
хим.bridging positionмостово положение
политех.burried positionслаба позиция
ик.business planбизнесплан
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
тлф.call indicatorоптичен указател за повикване
изч.card positionпозиция на перфокарта
политех.cathode ray indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
изч.character positionпозиция на знак
политех.charge indicatorуказател на наличност на напрежение
политех.chemical indicatorхимически индикатор
политех.cis-positionцис-положение
политех.cis-positionсъседен
тлф.clearing indicatorуказател за свободна линия
ав.climb indicatorиндикатор за вертикална скорост
политех.closed positionзатворено положение
политех.combustion indicatorпоказател за пълнотата на горене
политех.command positionзададена позиция
политех.commanded positionзададена позиция
политех.comparative indicatorдиференциален галванометър за сравняване на напрежения
политех.consumption indicatorразходомер
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.control positionпункт за управление
политех.counting indicatorброяч
ядр.counting rate indicatorиндикатор на скоростта на броене
нав.course-deviation indicatorиндикатор за отклонение от курса
политех.cross-pointer indicatorиндикатор с две стрелки
политех.defined positionзададено положение
политех.deflection indicatorуред за измерване на провисване
политех.depression position finderоптичен визьор с вертикална база
политех.depth indicatorдълбокомер
политех.determination of positionопределяне на местоположение
политех.detonation indicatorуказател на запалване
политех.deviation indicatorиндикатор на отклонение
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.dial indicatorциферблатен индикатор
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.digital indicatorцифров индикатор
политех.digital positionцифрова позиция
политех.digital positionцифров разряд
авто.direction indicatorмигач
жп.direction-indicator armпътеуказател от семафорен тип
авто.direction-indicator control lampконтролна лампичка на мигач за завиване
авто.directional indicatorмигач
политех.directional indicatorпоказател за направлението
политех.distant indicatorдистанционен показател
политех.down hand position weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
политех.downhand positionдолно положение
политех.downhand position weldingзаваряване в долно положение
политех.downward positionдолно положение
политех.draught indicatorтягомер
тлф.drop-indicator panelцентрала комутатор с падащи клапи
политех.dual indicatorиндикатор с две стрелки
политех.dual-sensitivity indicatorиндикатор на настройка с двойна чувствителност
политех.echo-strength indicatorиндикатор за интензивност на отразени вълнови импулси
политех.eddy-current speed indicatorтахометър на принципа на вихровите токове
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.electrically driven direction indicatorжирокомпас с електрическо задвижване на ротора
политех.electronic-ray indicatorелектрон н олъчев индикатор
политех.elevation indicatorуказател за ъгъла на възвишение
политех.end positionкрайно положение
политех.end-of-filp indicatorиндикатор за край на файл
политех.epi-positionепиположение
политех.equatorial positionекваториално положение
политех.equilibrium positionравновесно положение
политех.error indicatorиндикатор за грешка
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.extreme positionгранично положение
политех.failure indicatorиндикатор за неизправност
тех.fault indicatorдефектоскоп
тех.fault-indicatorдефектоскоп
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
тлф.flad indicatorоптичен сигнал
политех.flad indicatorуказател за действие
политех.flat positionдолно положение
политех.flight-path deviation indicatorиндикатор на отклонение от траекторията на полет
политех.float indicatorпоплавъков показател
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.flow indicatorразходомер
политех.fluorescent indicatorфлуоресцентен индикатор
политех.forward positionположение преден ход
политех.foundation planплан на основи
политех.free positionнатурална положение
политех.frequency indicatorчестотомер
политех.fuel-consumption indicatorразходомер за гориво
политех.full-on positionположение пълен ход
политех.function of positionфункция на положението
политех.general planгенерален план
политех.gravity positionдолно положение
политех.ground indicatorуказател на земно съединение
нав.ground-position indicatorиндикатор за положението на самолет спрямо земята
политех.hand-restoring indicatorсигнален уред с ръчно връщане в положени е на покой
нав.heading indicatorуказател на курс
геод.height indicatorвисочиномер
ав.height-indicatorвисотомер
авто.high-beam indicatorконтролна лампичка за дългите светлини
политех.holding positionположение за включване
политех.home positionположение на покой
политех.home positionизходно положение
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.horizontal positionхоризонтално положение
политех.horizontal-position weldingзаваряване на хоризонтален шев във вертикална равнина
политех.humidity indicatorпсихрометър
политех.idle positionнеработно положение
политех.idle positionположение на празен ход
политех.imprint-depth indicatorизмервател на отпечатъка на сфера
in a squatting positionклечешката
in a squatting positionклечешком
политех.inclined-position weldingзаваряване на наклонен шев в долно положение
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.indentation depth indicatorизмервател на отпечатъка на сфера
indicatorпоказател, указател
тех.indicatorиндикатор (и хим.), измервателен уред със скала, стрелка (на циферблат), брояч, ел. номератор
политех.indicator cardиндикаторна диаграма
политех.indicator diagramиндикаторна диаграма
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.indicator electrodeсравнителен електрод
мат.indicator functionиндикатриса
политех.indicator gridрешетка на електронносветлинен индикатор
политех.indicator lightсигнална лампа
политех.indicator paperиндикаторна хартия
политех.indicator rangeинтервали на превръщане на цвета на индикатор
политех.indicator testснемане на индикаторна диаграма
политех.indicator tubeиндикаторна електронна лампа
initial positionначално положение
ел.insulation indicatorуред за откриване на дефекти в изолация
политех.integrated planкомплексен план
политех.integrating indicatorпланиметриращ индикатор
хим.internal indicatorвътрешен индикатор
фин.international investment positionмеждународна инвестиционна позиция
политех.isotope indicatorизотопен индикатор
политех.key planпояснителен чертеж
нав.landing-direction indicatorсветлинен указател за посоката на приземяване
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.leakage indicatorпоказател за изтичане
тех.level indicatorнивопоказател
тех.level indicatorмаслоуказател
политех.level indicatorнивелир
политех.limit indicatorиндикатор за гранични стойности
политех.load indicatorпоказател за товар
политех.location indicatorуказател на местоположение
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.luminescent indicatorлуминесцентен индикатор
политех.magnetic indicatorмагнитен указател
политех.master planгенерален план
политех.meso-positionмезоположение
политех.meta-positionметаположение
политех.metallochromic indicatorметалохромен индикатор
политех.mid positionсредно положение
ел.mid-position contactконтакт със средно положение
политех.mileage indicatorуказател за изминат път в мили
политех.moisture-content indicatorуказател за съдържанивто на влага
рад.monitoring positionпункт за прослушване
политех.motion indicatorпоказател за движение
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.needle indicatorстрелков индикатор
политех.needle indicatorстрелка
политех.neon digital indicatorгазоразряден цифров индикатор
политех.neutral positionнеутрално нулево положение
ядр.neutron indicatorнеутронен индикатор
политех.normal positionнормално положение
политех.null-indicatorнулев индикатор
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.off-positionизключено положение
политех.off-positionположение изключено
политех.off-position interlockблокировка за изключено положение
тех.oil indicatorмаслоуказател
авто.oil pressure indicator lampконтролна лампа за налягането на маслото
добави значение или превод тук