site-plan

  • Обща политехника
  • план на местност
  • план на общо разположение
109 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.active siteактивно място
политех.airport siteтеритория на летище
политех.anode-site capстранична анодна качулка
политех.artillery siteартилерийска позиция
политех.atom siteмясто на атом
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
политех.building siteстроителна площадка
ик.business planбизнесплан
политех.construction siteстроителна площадка
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.crystal siteмясто в кристал
политех.dam siteмясто на язовирна стена
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.disposal siteмясто за изхвърляне на отпадъци
политех.disposal siteсметище
ен.disposal siteсметищен
политех.dumping siteмясто за изхвърляне на отпадъци
политех.dumping siteсметище
ен.dumping siteсметищен
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
fan siteфенсайт
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.general planгенерален план
general siteобщоплощадков
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.integrated planкомплексен план
политех.job siteстроителна площадка
политех.key planпояснителен чертеж
политех.launch siteрайон на изстрелване
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.master planгенерален план
политех.monitoring siteконтролен пост
политех.monitoring siteпункт за мониторинг
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.nonequilibrium siteнеустойчиво поло жени е
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
стр.off-siteизвънплощадков
стр.off-siteизвънобектов
политех.on-siteна място
политех.on-site plantстационарна уредба
политех.on-site testизпитване на място
photo siteфотосайт
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
мин.planред за подготовка
политех.planсъставям план
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
хим.reaction siteреакционно място
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
siteобектов
siteплощадков
siteмясто
siteразполагам, поставям, определям място за
siteситуационен
siteобектен
siteместоположение, място
биол.siteместообитание
биол.siteместообитаване
тех.siteпромплощадка
политех.siteместоположениел
siteмясто/парцел за строеж и пр., строителен обект
siteопределям мястото на (експлозия и пр.)
инф.siteсайт
воен.site areaрайон на стартов комплекс
г. с.site classбонитет
политех.site coverageзастрояване на местност
политех.site levellingизравняване на строителна площадка
политех.site plansплан на общо разположение
политех.site sketchконтурен план на местност
геод.site surveyснимка на строителна площадка
политех.site symmetryпозиционна симетрия
политех.site testизпитване на мястото на монтиране
политех.site weldingзаваряване на монтажна площадка
политех.site-assemblyсглобяване на място
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.test siteплощадка за изпитване
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
инт.web siteуебсайт
политех.welding siteмясто, където се извършва заваряване
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук