double-beam

  • Обща политехника
  • двулъчев
200 допълнителни резултата:
стр.angle beamдиагонален прът
политех.angle of beamъгъл на дивергенция на сноп
политех.aperture of beamсечение на сноп
рад.area of beamплощ на лъч
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.atomic beamатомен сноп
политех.atomic-beam sourceизточник на атомен сноп
авто.axle beamпреден мост
политех.azimuth beamпосока на азимута
политех.balance beamкобилица
политех.balance beamуравновесяваща греда
beamносеща греда, трегер
beamпроцеп, ок, теглич
beamдирек
beamгрейнал поглед, радостна усмивка
beamтекст, кросно
beamрамо на везни
beamлъч, сноп лъчи
beamгреда
beamусмихвам се радостно/щастливо, сияя от щастие
физ.beamнасочени електромагнитни вълни
мор.beamнапречна корабна греда. бимс, най-голямата ширина на кораб
мор.beamбимс
текст.beamкросно
ав.beamлонжерон
тех.beamпредавателен лост/щанга
кораб.beamбийм
мин.beamкапа
политех.beamпренавивам основа
политех.beamударна сонда
политех.beamпрът на котва
политех.beamнавивам кросно
beamгрея, сияя, излъчвам светлина (и прен.)
риб.beamбим
стр.beamбалка
стр.beamгредов
политех.beam addressable memoryпамет с адресируем лъч
политех.beam alignmentцентриране на лъч
политех.beam alinementцентриране на лъч
политех.beam angleъгъл на разтваряне
политех.beam antennaлъчева антена
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam apertureапертура на лъч
политех.beam automaticallyцентроване на сноп
политех.beam benderустройство за отклонение на лъч
политех.beam blankerустройство за гасенене на лъч
политех.beam bridgeгредов мост
политех.beam callipersшублер
аерон.beam captureнасочване по лъч
политех.beam cathodeлъчев катод
политех.beam controlуправление с лъч
политех.beam currentток в сноп
политех.beam deflectionотклонение на лъч
политех.beam dividersтрасажен шублер
политех.beam drillрадиално-пробивна машина
ак.beam effectфокусиране на къси вълни
рад.beam emissionнасочено предаване
политех.beam finderустройство за бързо намиране на лъча при осцилоскопите
политех.beam focusingфокусиране на лъч
политех.beam formкофраж за греда
политех.beam gridскара от греди
стр.beam gridгредоскара
стр.beam grillageскара от греди
стр.beam grillageгредоскара
политех.beam impedanceимпеданс на електронен лъч
политех.beam interferometerлъчев интерферометър
политех.beam patternхарактеристика на нароченост
политех.beam patternпространствена характеристика
елн.beam pentodeлъчев пентод
ветр.beam reachхалфвинд
политех.beam receptionнасочено приемане
политех.beam riderракета, управлявана чрез радиолъч
политех.beam separatorдистанционен елемент между греди
политех.beam spanразстояние между опорите на греда
политех.beam splitterделител на лъч
рлк.beam splitting accuracyточност на разцепване на лъч
политех.beam therapyлъчева терапия
мед.beam therapyлъчелечение
ядр.beam trapфарадеев цилиндър
риб.beam trawlбим трал
политех.beam trussing rodшпренгел в шпренгелна греда
политех.beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.beam valveелектроннолъчева лампа
политех.beam voltageускоряващо напрежение
текст.beam warpingпартидно сноване
политех.beam weaponлъчево оръжие
политех.beam widthсечение на електронен сноп
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.beam-bending magnetотклоняващ магнит
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.beam-plasma amplifierплазменолъчев усилвател
политех.beam-positioning magnetмагнит за коригиране на положението на сноп
политех.beam-rider guidanceнасочване по радио лъч
политех.beam-rider radarрадиолокационен станция за водене по лъч
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
текст.beam-sizingскробване на основа
политех.beam-switching deviceустройство за превключване на диаграмата на насоченост на антена
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bearing beamлъч за насочване
рлк.beavertail beamножова антенна диаграма
политех.beavertail beamножов лъч
политех.blanked beamневидим лъч
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
политех.box beamгреда с кухо напречно сечение
политех.bracing beamукрепваща греда
политех.brake beamспирачен лост
политех.breast beamгръдна опора
политех.bridge beamмостова греда
политех.buffer beamбуферна греда
политех.bumper beamбуферна греда
политех.bunched beamпроменлив електронен сноп
политех.camber beamогъната греда
политех.cantilever beamконзолна греда
политех.cased beamбетонирана метална греда
политех.cathode beamкатоден лъч
политех.collar beamгорен праг, щурц
стр.collar beamригел
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.concrete beamбетонна греда
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.convergence of beamсходимост на сноп
политех.cored beamкуха греда
рлк.cosecant-squared beamкосекансно-квадратен лъч
политех.cosecant-squared beamкосекансно-квадратична диаграма на излъчване
под.-тр.crane beamподкранова греда
стр.crane runway beamподкранова греда
стр.crane track beamподкранова греда
политех.cross-beamнапречна греда
политех.cross-beamнапречник, кобилица
стр.cross-beamтрегер
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
политех.crossed-electron beamпресичащи се електронни лъчи
мор.deck beamбимс
политех.deep beamгреда с голяма височина
doubleбърз ход, бегом
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleправя завой (за река)
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно количество
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
ист.doubleконтра (за инструмент)
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойна сол
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
добави значение или превод тук