self-moving

  • Обща политехника
  • самоходен
200 допълнителни резултата:
рел.a self-styled prophetюрод
бот.automatic self-pollinationклейстогамия
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.coefficient of self-inductanceкоефициент на самоиндукция
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
encystment of the selfсамоизолация
политех.equalizing self-inductionдонастройваща самоиндукция
go through self-dissolutionсаморазпускам се
go through self-dissolutionсаморазпускам се
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.negative self-regulationотрицателно самоизравняване
политех.non-self maintained dischargeйонизационен ток
политех.non-self maintained dischargeнесамостоятелен разряд
маш.non-self-operating headнесамодействуваща силова глава
политех.positive self-regulationположително самоизравняване
selfедноцветно цвете/животно
selfедноцветен
selfсобствена личност, (собствено) аз
selfсамият
selfчист, без примес
selfегоизъм, лична изгода
selfсамият аз, мен самият (разг.)
selfсъщност, същина
selfеднакъв, от същия цвят/материал
фил.selfсамост
текст.self actorселфактор
политех.self alignmentсамоцентриране
политех.self alinementсамоцентриране
политех.self automaticallyсамонагаждащ се
политех.self automaticallyсамоцентроващ се
политех.self automaticallyсамонагаждане
тех.self checkсамопроверяващ се
тех.self checkсамопроверяващ се
соц.self conceptсебеоценка
соц.self conceptсамооценка
софт.self extractсаморазархивирам се
софт.self extractсаморазархивирам се
политех.self heterodyneавтодин
политех.self heterodyneендодин
политех.self oscillatorавтогенератор
self-absorptionсамовглъбяване
физ.self-absorptionсамопоглъщане
психол.self-absorptionегоцентризъм
психол.self-accountсамоотчет
self-actingсамодействащ
политех.self-actingавтоматичен
политех.self-acting clutchавтоматичен съединител
политех.self-acting controlпряко регулиране
политех.self-acting feedавтоматично подаване
политех.self-acting feedсамоход
политех.self-acting latheуниверсален струг с механично подаване
политех.self-acting lubricatorавтоматична масльонка
текст.self-acting needleезичкова игла
политех.self-acting valveавтоматичен вентил
политех.self-actuated controllerрегулатор с пряко действие
политех.self-actuated regulatorрегулатор с пряко действие
политех.self-adaptingсамонастройващ се
политех.self-adapting systemсамоадаптираща се система
политех.self-adherentсамолепещ се
тех.self-adhesiveсамозалепващ
тех.self-adhesiveсамозалепващ се
мат.self-adjoinedсамоспрегнат
тех.self-adjustсамонастройвам се
тех.self-adjustсамонастройвам се
тех.self-adjust self-regulatingсаморегулирам се
политех.self-adjustable bearingсамонагаждащ се лагер
тех.self-adjustingсаморегулирам се
тех.self-adjustingсаморегулирам се
политех.self-adjustingсамоцентриращ
политех.self-adjustingсаморегулиране
политех.self-adjustingсамоцентриране
политех.self-adjustingсаморегулиращ
политех.self-adjusting arc weldingмеханизирано електродъгово заваряване със саморегулиране на дъгата
политех.self-adjusting systemсамонастройваща се система
ел.self-adjustmentсамонастройка
юр.self-adjustmentсаморегулиране
мед.self-administrationсамолечение
мин.self-advancing supportподвижен крепеж
рекл.self-advertisementавтореклама
рекл.self-advertisingавтореклама
соц.self-affirmationсебеутвърждаване
тех.self-aligningсамонагаждащ се
тех.self-aligningсамонагаждащ се
политех.self-aligningсамоцектроващ се
политех.self-aligningсамонагаждане
политех.self-aligningсамоцентриране
политех.self-aligning bearingсамонагаждащ се лагер
политех.self-aligning couplingсамонагаждащ се съединител
соц.self-appraisalсебеоценка
соц.self-appraisalсамооценка
соц.self-assertionсебеутвърждаване
соц.self-assessmentсебеоценка
соц.self-assessmentсамооценка
self-assuranceапломб
соц.self-attitudeсебеоценка
соц.self-attitudeсамооценка
политех.self-balancingавтоматично компенсиране
политех.self-balancingсамоуравновесяващ се
политех.self-balancingавтоматично компенсиращ се
политех.self-balancingсамоуравновесяване
изм.self-balancing bridgeсамоуравновесяващ се мост
политех.self-balancing manometerпръстеновиден манометър
политех.self-balancing potentiometerавтоматичен потенциометър
политех.self-balancing systemсамоуравновесяваща се система
политех.self-balasted mercury lampлампа със смесена светлина
с. с.self-binderжетварка-сноповръзвачка
тех.self-bleedingсамообезвъздушаващ се
тех.self-bleedingсамообезвъздушаващ се
рад.self-blocking oscillatorблокинг-генератор
политех.self-brakingсамоспиращ се
политех.self-brakingсамозадържащ се
политех.self-capacitanceсобствен капацитет
self-careсамопомощ
политех.self-catchingсамозадържащ се
политех.self-catchingавтоматично спиране
политех.self-catchingсамоспиращ се
соц.self-categorisationсамокатегоризация
соц.self-categorisationсебеопределяне
соц.self-categoriseсебеопределям се
ам.self-categorizationсебеопределяне
соц.self-categorizationсамокатегоризация
соц.self-categorizeсебеопределям се
мин.self-cementing fillвтвърдяващо се запълване
self-censorshipавтоцензура
психол.self-centerednessегоцентризъм
политех.self-centeringсамоцентроване
политех.self-centeringсамоцентриращ се
политех.self-centering chuckсамоцентриращ патронник
политех.self-changing gearмеханизъм за автоматично превключване на предавка
тех.self-checkсамопроверка
политех.self-checking codeсамоконтролиращ се код
тех.self-clarificationсамоочистване
тех.self-cleaningсамопочистващ се
тех.self-cleaningсамопочистващ се
тех.self-cleaningсамоочистващ се
тех.self-cleaningсамоочистване
тех.self-cleaningсамоочистващ се
политех.self-cleaningсамопочистване
ел.self-cleaning contactсамозачистващ се контакт
политех.self-cleaning filterсамопочистващ се филтър
политех.self-clearing carсаморазтоварващ се вагон
тех.self-closingсамозатварящ се
тех.self-closingсамозатварящ се
политех.self-closingсамовключващ се
политех.self-closing nozzleдюза със затварящо устройство
политех.self-closing valveавариен вентил
тех.self-compensationсамокомпенсация
добави значение или превод тук