gas-producer unit

  • Обща политехника
  • газгенераторна уредба
200 допълнителни резултата:
политех.absolute unitабсолютна единица
ядр.accelerating unitускоряващ блок
политех.accelerating unitускоряваща клетка
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acoustic absorption unitсебин
ядр.activity unitединица за активност
физ.actual gasреален газ
изч.adaptive unitадаптивно устройство
политех.adjusting unitустройство за настройка
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-conditioning unitклиматичен агрегат
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
all-unitобщоблочен
метр.angstrom unitангстрьом
политех.arbitrary unitпроизволна единица
изч.arithmetic unitаритметично устройство
изч.arithmetical unitаритметично устройство
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.assembly unitмонтажен блок
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
политех.astronomical unitастрономична единица за разстояние
политех.atomic unitатомна единица
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
balancing unitсиметрирам
политех.base unitблоков монтажен възел
изч.binary unitединица в двоична система
политех.binary unitбит
биол.biological producerбиопродуцент
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
ядр.blanket unitклетка от зоната за възпроизводство
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.british thermal unitбританска единица за топлина
политех.building unitстроителен елемент
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
политех.burnt gasотработен газ
ам.canned goods producerконсервопроизводител
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
изч.card unitперфокартно устройство
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cast unitмонолитно лят детайл
политех.catalyst unitкаталитичен реактор
политех.catalyst unitконтактен апарат
изч.central processing unitцентрален процесор
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
политех.chain-reactor unitядрен реактор
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.chimney gasдимен газ
хим.chlorination unitхлоратор
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clamping unitзатягащо устройство
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.code unitкодов елемент
изч.coefficient unitблок за задаване на коефициентите
политех.coke-oven gasкоксов газ
биол.colony-forming unitобразуващи колонии единици
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
common unitобщоблочен
политех.complex gasсмесен газ
политех.complex unitкомплексно число с модул единица
политех.compression refrigeration unitкомпресорна хладилна машина
политех.compressor-turbine unitгазотурбинен агрегат
политех.compressor-turbine unitтурбокомпресорен агрегат
политех.concrete masonry unitбетонен блок
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.condensing unitкондензационна уредба
политех.condensing unitкондензатор
политех.constant-speed unitтахостат
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.control unitустройство за управление
политех.control unitрегулиращо устройство
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.cost unitединица себестойност
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
физ.Curie unitкюри
изч.data handling unitустройство за подготовка на данни
ядр.decontamination unitапарат за очистване
мат.defective unitдефектен елемент
политех.dental gasрайски газ
политех.derived unitпроизводна единица
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.differential gear unitдиференциален механизъм
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.display unitвизуално индикаторно устройство
изч.division unitблок за делене
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-acting power unitизпълнителен механизъм с двойно действие
стр.double-glazing unitстъклопакет
стр.double-pane unitстъклопакет
политех.double-unit alternatorсдвоен генератор за променлив ток
политех.drilling unitпробивна глава
политех.drive unitдвигателен агрегат
политех.drive unitзадвижване
политех.dry gasсух газ
политех.drying unitсушилна уредба
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
тех.electric suction unitелектроаспиратор
тех.electrolysis unitелектролизер
тех.electrolysis unitелектролизьор
ел.-хим.electrolysis unitелектролизерен
политех.electron gasелектронен газ
политех.elongation per unit lengthотносително удължение
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.energy dose unitенергетична единица
ен.energy unitенергоблок
политех.engineering unitмашина
политех.entropy unitединица за измерване на етропия
политех.envelope gasзащитен газ
политех.estimation unitблок за оценка
фин.European Currency Unitекю
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.exhaust unitизпускателно устройство
ел.expansion unitразширител
политех.external unitвъншно устройство
политех.factory unitпроизводствена единица
политех.factory unitцех
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.feed unitподавателна кутия
политех.feed unitподаващ механизъм
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
фин.first level spending unitпървостепенен разпоредител с бюджетни средства
ядр.fissionable gasделящ се газ
тлг.five-unit codeпетзначен код
политех.floating power unitастатичен изпълнителен механизъм
политех.flow of gasгазов поток
политех.flow-control unitрегулатор за разход
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
тлв.frame scanning unitблок за развивка по кадри
политех.free-standing unitавтономно устройство
политех.free-wheel unitсъединител за свободен ход
политех.free-wheeling unitсъединител за свободен ход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
ядр.fuel unitтоплоотделящ елемент
политех.fuel-control unitрегулатор за подаване на гориво
политех.fuel-metering unitустройство за дозиране на гориво
изч.functional unitфункционално устройство
политех.functional unitфункционален елемент
политех.fundamental unitосновна измервателна единица
политех.fundamental unitединица за основна величина
политех.furnace gasпещен газ
политех.furnace unitогнище
политех.furnace unitпещен агрегат
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasобгазявам
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
добави значение или превод тук