dry spot

  • Обща политехника
  • сухо петно
199 допълнителни резултата:
физ.air-dryвъздушносух
политех.air-dryизсушавам с въздух
политех.air-dryизсушен с въздух
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-dry weightтегло във въздушно сухо състояние
изч.apparent spot diameterпривиден диаметър на светлинно петно
bald spot on the headлисина
мин.barren spotнепродуктивна зона
политех.battery spot welderакумулаторна машина за точково заваряване
тлв.black spotчерно петно
рад.blind spotзона на мълчание
политех.blind spot'мъртва' зона
мед.blind spotсляпо петно, скотом
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bridge spot weldточково челно заваръчно съединение с планка
политех.burned spotпрегоряло място
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
политех.capture spotобласт на улавяне
политех.cathode spotкатодно петно
политех.dark spotпаразитен сигнал на предавателна тръба
политех.dark spotтъмно петно
рад.dead spotмъртво пространство
политех.dead spotмътно петно
политех.direct spot weldingдвустранно точково електродъгово заваряване
dryзасушлив
dryсуша, изсушавам
dryсуша
dryироничен, саркастичен
dryосушавам
dryскучен, безинтересен, суховат
dryсух
политех.dry analysisсух анализ
политех.dry assayсуха проба
политех.dry basisотнесено към сухо вещество
политех.dry batteryсуха батерия
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
обог.dry blowingвъздушно обогатяване
минер.dry boneсмитсонит
политех.dry boxабсорбер
политех.dry capacitorсух кондензатор
хим.dry churnбарат
хим.dry churnбаратен
обог.dry cleaningсухо обогатяване
политех.dry clutchсух съединител
политех.dry colourпигмент
политех.dry colourсухо багрило
политех.dry concentrationсухо обогатяване
политех.dry concreteземновлажен бетон
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
политех.dry contentсъдържание на сухо вещество
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dry copperмед, съдържаща кислород
политех.dry copyingсухо копиране
политех.dry crankсух картер
политех.dry cyanideгазово цианиране
политех.dry densityплътност в сухо състояние
политех.dry distillationсуха дестилация
политех.dry dockсух док
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.dry dredgeмногокофова земегребачка за суха почва
политех.dry drillingсухо сондиране
политех.dry elutriationвъздушно сепариране
политех.dry elutriationвъздушна класификация
политех.dry filterсух филтър
политех.dry finishсухо апертиране
политех.dry finishingсухо апретиране
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.dry frictionсухо триене
политех.dry frictionкулоново триене
политех.dry gasсух газ
политех.dry grindingсухо шлифоване
политех.dry hardnessтвърдост на изсушена леярска форма сърце
политех.dry iceтвърд въгледвуокис
политех.dry iceсух лед
политех.dry ironчугун с ниско съдържание на силиций
политех.dry jointстудена спойка
хран.dry limingсуха дефекация
политех.dry masonryсуха зидария
биол.dry matterсухо вещество
политех.dry measureмярка за материали в насипно състояние
политех.dry metallurgyпирометалургия
хран.dry milkмляко на прах
политех.dry mixсуха смес
политех.dry neutralizationнеутрализиране на кисели масла с избелващи глини
хим.dry neutralizationнеутрализиране чрез контактно пречистване
политех.dry objectiveсух обектив
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dry photocellфотосъпротивление
ел.dry pileсуха батерия
политех.dry pileсух елемент
dry placeсухо
мин.dry placeringразработване на наносно находище с пневматично обогатяване на пясъците
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
политех.dry pulverizationсухо смилане
политех.dry rectifierсух токоизправител
политех.dry regionзасушлив район
политех.dry residueсух остатък
политех.dry sandизсушена формовъчна смес
политех.dry saturated steamсуха наситена пара
политех.dry shrinkageсвиване при сушене
политех.dry solventабсолютно сух разтворител
dry spellзасушаване
политех.dry steamсуха пара
мет.dry strengthякост на изсушена формовъчна смес
политех.dry strengthякост в сухо състояние
мет.dry strength -якост
политех.dry thermometerсух термометър
политех.dry treatmentсухо обогатяване
геол.dry valleyсуходолие
политех.dry vapourсуха пара
политех.dry wallстена от суха зидария
политех.dry wallingсухо зидане
политех.dry wallingсуха зидария
политех.dry weightтегло в сухо състояние
политех.dry woodсух дървен материал
политех.dry-batch truckтоварен автомобил за суха бетонна смес
политех.dry-batchedдозиран в сухо състояние
политех.dry-bound macadamтрошенокаменна пътна настилка без свързващо вещество
политех.dry-brick buildingсуха зидария
политех.dry-bulb temperatureтемпература на сухия термометър
политех.dry-bulb thermometerсух термометър
политех.dry-cargo shipсухотоварен кораб
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.dry-crushedраздробен в сухо състояние
политех.dry-disk rectifierсух токоизправител
политех.dry-ice containerхладилен контейнер със студоносител който се изразходва
политех.dry-mixingсухо смесване
политех.dry-roddedобработен чрез уплътняване на сухо
политех.dry-rubble masonryсуха зидария от ломени камъни
политех.dry-sand castingлеене в изсушени пясъчни форми
мет.dry-sand mouldсуха форма
политех.dry-sand mouldизсушена леярска форма
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.dry-stone toeдренажна призма от камък
политех.dry-stone wallстена от суха зидария
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
политех.dry-weather flowниско водно ниво
политех.dry-weather flowсредно водно-количество на реките в период на ниските води
политех.dry-weighed batchпорция материал дозирана по тегло в сухо състояние
бот.dry-whiskeyпейот
политех.duplex spot weldдвустранно точково заварено съединение
политех.duplex spot welderмашина за двустранно точково заваряване
тлв.flare spotярко светлинно петно
политех.flying spotбягащо петно
политех.flying spotбягащ лъч
политех.flying-spot scannerустройство за разбивка с бягащ лъч
политех.flying-spot scanningразвивка с бягащ лъч
политех.focal spotфокална точка
политех.focal spotфокус
тех.freeze-dryлиофилизирам
политех.freeze-dryсуша чрез сублимиране
политех.freezes-dryсуша чрез сублимиране
политех.grease spotмазно петно
политех.grease spot photometerфотометър с маслено петно
политех.grease spot photometerфотометър на бунзен
half-dryполусух
мет.hard spotизбелена зона от отливка от сив чугун
политех.hard spotтвърдо място
политех.hard spotтвърдо включване
политех.hot spotлокално прегряване
политех.hot spotточка на прегряване, област със силна ликвация
политех.indirect spot weldingедностранно електросъпротивително точкобо заваряване
политех.inductor spot welderмашина за точково заваряване с енергия от електромагнитна индукция
политех.ion spotйонно петно
политех.key spotвъзлова точка
политех.kinetic-energy spot welderмашина за ударно електросъпротивително точково заваряване
политех.lap spot weldточков заваръчен шев с припокриване на краищата
политех.light-spot galvanometerгалванометър със светлинно петно
политех.light-spot scannerустройство за развивка с бягащ лъч
политех.low spotвдлъбнатина
политех.mildew spotпетно от плесен
геол.mineral spotминерално включение
политех.multiple spot-welding machineмашина за многоточково заваряване
политех.multiple-electrode spot weldingмноготочково електросъпротивително заваряване
политех.multiple-spot weldingмноготочково електросъпротивително заваряване
политех.on the spotна място
политех.on the spotведнага
политех.oven-dryизсушен в пещ
политех.roller spot weldточков непрекъснат заваръчен шев
политех.roller spot weldingточково електросъпротивително заваряване с ролкови електроди
политех.run dryизтичам до дъно
политех.run dryработя без мазане
политех.running dryработа на сухо
политех.running dryпълно изтичане
политех.single spot weldingедноточково електросъпротивително заваряване
политех.single-spot weldточков заваръчен шев
мед.sore spotпролежка
мед.sore spotдекубитус
spotмясто
spotопределям (мястото, времето)
spotмясто, местенце
добави значение или превод тук