wall paper

  • Обща политехника
  • хартия за тапети
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.abutment wallустой
политех.abutment wallбрегова опора
ядр.air-wall ionization chamberвъздухоеквивалентна йонизационна камера
политех.air-wall materialвъздухоеквивалентно вещество
политех.aisle wallкрило на стена
политех.aisle wallоткосно крило на мост, странична стена
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.anchor wallанкерна стена
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.apron wallненосещ пълнеж на скелета между два отвора
политех.arch wallстена с укрепващи дъги
политех.arched wallаркада
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.ashlar wallстена от дялан камък
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.baffle wallотражателна преграда
политех.baffle wallразделителна стена
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.barrier wallкуха стена
политех.barrier wallстена с въздушна междина
политех.base wallстена на мазе
политех.batten wallтънка дъсчена стена
политех.batter-curved wallстена с откос
политех.battering wallподпорна стена
стр.bearing wallносеща стена
мин.bevel-wall bitсондажна корона с конусна вътрешна повърхност
политех.blank wallстена без прозоречни отвори
политех.blank wallсляпа стена, калкан
политех.blind wallстена без прозоречни отвори
политех.blind wallсляпа стена, калкан
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.breast wallподпорна стена
политех.bridge wallпраг на огнище
политех.building paperстроителен картон
политех.bulkhead wallподпорна стена
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.buttressed wallстена с контрафорси
политех.cantilever-retaining wallконзолна подпорна стена
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.carrying wallносеща стена
политех.cavity wallстена с въздушна междина
биол.cell wallклетъчна стена
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
хидр.chamber wallстранична стена на шлюз
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.cob wallглинобитна стена
политех.column-and-panel wallстена от колони със запълване на просветите с панели
зоол.common wall lizardстенен гущер
политех.composite core wallмногослойна диафрагма на язовирна стена
политех.composite wallмногослойна стена
политех.compound wallмногослойна стена
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
ядр.containment wallхерметизираща стена
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.coping wallпарапетна стена
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
политех.core wallдиафрагма на земнонасипна язовирна стена
политех.core wallдиафрагма на язовирна стена
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.curtain wallстена-завеса
политех.curtain wallненосеща външна стена
политех.dead wallстена без прозоречни отвори
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.deflection wallотражателна преграда
политех.deflection wallнаправляваща преграда
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.divide wallразделителна стена
политех.divide wallразделителен устой
политех.dividing wallразделителна стена
политех.division wallразделителна стена
политех.double-face wallтухлена зидария с две лица
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.dry wallстена от суха зидария
политех.dry-stone wallстена от суха зидария
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.dwarf wallневисока подпорна стена
политех.embankment wallподпорна стена
политех.embankment wallносещ насип
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
политех.enclosure wallносеща преградна стена
полигр.end paperфорзац
политех.end wallкалканна стена
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.exposed wallограждаща стена
политех.exterior wallограждаща стена
политех.external wallограждаща стена
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.face wallлицева страна
политех.faced wallоблицована стена
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filler wallненосеща запълваща стена
политех.filter paperфилтърна хартия
софт.fire-wallфайъруол
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.foundation wallфундаментна стена
политех.frame wallстена със скелетна конструкция
политех.furnace-wall tubeекранна тръба
политех.gable wallфронтонна стена
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
ак.groove wallстена на звукова бразда
политех.groove-wall stiffnessтвърдост на страната на бразда
политех.ground paperгрунтова хартия
хидр.guard wallразделителна стеничка
политех.guard wallзащитна стена
политех.guard wallпредпазна стеничка
геол.hanging wallвисящ контакт
мин.hanging wallгорнище
политех.hanging wallвисящо крило на разсед
политех.hard-wall plasterциментова замазка
ел.hardened paperгетинакс
политех.head wallподпорна стена
политех.heavy-wall pipeдебелостенна тръба
политех.heliographic paperхелиографска хартия
хим.hot-wall methodметод на горещата стена
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.jacketed wallдвойна стена
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
хидр.land-lock wallбрегова стена на камерата на шлюз
анат.left ventricular posterior wallзадна стена на лява камера
политех.lithographic paperлитографска хартия
стр.load-bearing wallносеща стена
политех.loam wallглинобитна стена с дървен скелет
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
мин.long-wall methodсистема фронт-етаж
полигр.mackle paperмакулатура
политех.main wallглавна стена
политех.map paperкартографска хартия
политех.masonry wallкаменна стена
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.mid-wallвътрешна стена
политех.monolith wallмонолитна бетонова стена
политех.mud wallглинобитна стена
политех.multiple-layer wallмногослойна стена
политех.non-bearing wallненосеща стена
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.panel wallненосеща запълваща стена
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
добави значение или превод тук