differential screw

  • Обща политехника
  • диференциален шнек
199 допълнителни резултата:
политех.abutment screwопорен винт
политех.abutment screwвинтов ограничител
политех.adjusting screwстопорен винт
политех.adjusting screwрегулиращ винт
политех.air screwвъздушно витло
политех.anchor screwанкерен болт
политех.anchoring screwфиксиращ винт
политех.anchoring screwанкерен болт
политех.attachment screwсъединителен винт
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.backing screwопорен винт
политех.backing-up screwопорен винт
политех.ball screwсачмено-винтова двойка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
политех.bench screwшлосерско менгеме
политех.bevel-gear differentialконусен диференциал
политех.binder screwстопорен винт
политех.binding screwстопорен винт
политех.bleed screwкух винт
политех.bleeder screwкух винт
политех.body of screwтяло на винт
политех.brake screwспирачен винт
политех.butterfly screwвинт с крилчата глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cap screwсъединителен винт
политех.cap screwвинт с глава за ключ
политех.cap screwкалпаковидна гайка
политех.cap-screw counterboreзенкер за изработване на глава на винт
политех.capstan screwводещ винт на шейна на револверяа глава
политех.capstan screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.capstan-headed screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.check screwрегулиращ винт
политех.check screwзакрепващ винт
политех.clamp screwпритягащ винт
политех.clamping screwпритягащ винт
политех.closing screwрезбова пробка
политех.co-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в една посока
жп.coach screwтирфон
политех.coach screwвинт за дърво
политех.coarse-pitch screwвинт с едра резба
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.conical screwконусен шнек
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.constant-lead screwшнек с резба с постоянен ъгъл на наклона на винтовата линия
политех.constant-taper screwшнек с постоянна стъпка и намаляваща дълбочина на резбата
политех.conveying screwвинт на шнеков транспортьор
политех.conveyor screwвинт на шнеков транспортьор
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.cored screwкух шнек
политех.counter-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в противоположни посоки
политех.countersunk screwвинт със скрита глава
политех.countersunk-headed screwвинт със скрита глава
политех.coupling screwпритягащ винт
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
политех.cross-traverse screwводещ винт за напречно подаване
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.cylindrical screwцилиндричен шнек
политех.degree of differential equationред на диференциално уравнение
политех.delay differential equationдиференциално уравнение със закъсняващ аргумент
мат.difference-differential equationдиференциално уравнение, в което променливите се различават по даден признак
differentialдиференциален
differentialразностен
differentialотличителен, разграничителен, характерен
политех.differential absorptionдиференциално поглъщане
политех.differential albedoспектрално албедо
политех.differential amplifierдиференциален усилвател
политех.differential analyiserдиференциален анализатор
политех.differential attachmentдиференциален механизъм
авто.differential axleполуоска
политех.differential axleполуос
политех.differential axleполувал
под.-тр.differential blockдиференциална макара
мед.differential blood countдиференциално броене на кръвните клетки
политех.differential boosterдиференциален бустер
политех.differential brakeдиференциална спирачка
изм.differential bridgeдиференциален мост
политех.differential calculusдиференциално смятане
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.differential carrierкутия на диференциал
политех.differential caseкартер на диференциал
политех.differential coefficientдиференциален коефициент
политех.differential compound motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.differential conductanceдиференциална проводимост
мед.differential countдиференциално броене
политех.differential crossкръстачка на диференциал
политех.differential crown wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.differential currentдиференциален ток
политех.differential detectorдиференциален детектор
политех.differential deviceдиференциал
мед.differential diagnosisдиференциална диагноза
политех.differential distillationфракционна дестилация
политех.differential driveдиференциално задвижване
политех.differential dynamometerдиференциален динамометър
политех.differential engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.differential equationдиференциално уравнение
политех.differential excitationдиференциално възбуждане
ел.differential filterмостов филтър
политех.differential floatationселективна флотация
тлв.differential gainдиференциално усилване
политех.differential galvanometerдиференциален галванометър
политех.differential gapнерегулируем интервал
политех.differential gearдиференциал
политех.differential gear unitдиференциален механизъм
политех.differential gearingдиференциална зъбна предавка
политех.differential generatorдиференциален селсин
политех.differential geometryдиференциална геометрия
политех.differential hardeningчастично закаляване
политех.differential headдиференциален напор
политех.differential indexingдиференциално делене
ядр.differential ionization chamberдиференциална йонизационна камера
политех.differential leakageдиференциално разсейване
политех.differential levellingподробна нивелация
текст.differential machineдиференциален селфактор
политех.differential manometerдиференциален манометър
политех.differential modulationдиференциална модулация
политех.differential motionдиференциал
политех.differential motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.differential neighbourhoodбезкрайно малка околност
политех.differential operatorдиференциален оператор
тлв.differential phaseдиференциална фаза
политех.differential pick-upдиференциален датчик
политех.differential pinionпиньон на диференциал
политех.differential pressure gaugeдиференциален манометър
политех.differential pressure pick-upдатчик за спадане на налягане
ел.differential protectionдиференциална защита
политех.differential pulleyдиференциална макара
политех.differential pumpдиференциална помпа
политех.differential quenchingчастично закаляване
политех.differential quotientпроизводна
политех.differential relayдиференциално реле
политех.differential screw jackдиференциален крик
политех.differential selsynдиференциален селсин
политех.differential shaftполуос
политех.differential shaftполувал
политех.differential signзнак за диференциране
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.differential thermal analysisдиференциален термичен анализ
политех.differential thermometerдиференциален термометър
политех.differential threadдиференциална резба
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.differential toneсложен тон
политех.differential transformerдеференциален трансформатор
политех.differential transmitterдиференциален датчик
политех.differential wheelвенечно колело на планетна предавка
политех.differential windingдиференциална намотка
политех.differential-decay methodметод за определяне на изотопа по разликата между периодите на полуразпадане
политех.differential-gear trainдиференциален зъбен механизъм
политех.differential-measuring instrumentдиференциален измервателен уред
политех.differential-pressure recorderсамопишещ диференциален манометър
политех.double screwдвоен шнек
политех.double-screw extruderдвушнеков екструдер
политех.double-shoulder screwвинт със стъпаловидно стебло
политех.double-threaded screwдвуходов винт
политех.dowel screwшпилка с резба на двата края
политех.draw screwвинт или кука за изваждане на модел
политех.drive screwходов винт
политех.drive screwсамонарязващ винт
политех.driving screwводещ винт
политех.eared screwвинт с крилчата глава
политех.edison screwедисонова резба
политех.edison screw capедисонов цокъл
политех.edison-screw holderфасунга с едисонова резба
политех.elevating screwподемен винт
политех.engaging screwводещ винт
политех.exact differential equationчастно диференциално уравнение с точни диференциали
политех.expansion screwразпъващ винт
политех.eye screwвинт с халка
политех.fastening screwпритягащ винт
политех.feeding screwходов винт
политех.feeding screwподаващ шнек
политех.fellow screwвинт за дърво
политех.female screwгайка
политех.female screwвинт с гнездо за ключ
политех.female-screw cutting toolнож за нарязване на вътрешна резба
политех.fillet of screwвитка на резба
политех.filling screwпробка с резба
политех.fillister-head screwвинт с цилиндрична глава и заоблен край
политех.fine-pitch screwвинт със ситна резба
политех.fitting screwсъединителен винт
политех.fitting screwфиксиращ винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.flat fillister-head screwвинт с ниска цилиндрична глава
политех.flat pivot point screwфиксиращ винт с цилиндричен край
политех.flat-head screwвинт с ниска глава
политех.flat-head thumb screwвинт с ниска глава с накатка
политех.flat-point screwфиксиращ винт с плосък край
политех.fly-head screwвинт с крилчата глава
политех.focusing screwфокусиращ винт
политех.forcing screwсилов винт
политех.forked-screw driverвилкообразна отвертка
политех.gib screwвинт за клин за регулиране на хлабината на направляващи
политех.goliath edison screw capвинтов цокъл за големи лампи
политех.governing screwрегулиращ винт
политех.grub screwвинт със скрита глава
политех.grub screwвинт с прорез за отвертка
политех.guide screwходов винт
политех.hand screwстопорен ръчен винт
добави значение или превод тук