drum-type boiler

  • Обща политехника
  • цилиндричен котел
200 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
политех.atomic boilerкипящ реактор
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
политех.auxiliary boilerспомагателен котел
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
мет.belt-type disintegratorройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.body typeосновен шрифт
boilerчовек, който вари нещо
boilerпарен котел, казан, бойлер, самовар в баня/пералня
тех.boilerкотлов
тех.boilerкотлостроителен
ел.boilerбойлерен
boilerзеленчук/плод/птица и пр., подходящи за варене
ен.boilerкотлоагрегат
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boiler braceоснова на котел
политех.boiler breatherизменение размерите на корпуса на котел
тех.boiler buildingкотлостроителен
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
политех.boiler compartmentкотелно отделение
политех.boiler domeпарен дом на котел
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.boiler dutyмощност на котел
тех.boiler fabricationкотлостроителен
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler feederпитателна помпа към котел
политех.boiler fittingsкотелна арматура
политех.boiler flueгазоход на котел
политех.boiler furnaceогнище на котел
политех.boiler grateскара на котел
политех.boiler headдъно на котел
политех.boiler headerколектор на котел
политех.boiler horsepowerединица за паропроизводителност на котел
политех.boiler houseкотелно помещение
политех.boiler inspectionкотлонадзор
политех.boiler ironкотелна ламарина
политех.boiler jacketкожух на котел
политех.boiler loadingнатоварване на котел
политех.boiler mountingкотелна арматура
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler outputпроизводителност на котел
политех.boiler passгазоход на котел
политех.boiler plantкотелна уредба
политех.boiler plateкотелна ламарина
политех.boiler pressureналягане в котел
политех.boiler ratingпаропроизводителност на котел
политех.boiler rivetкотлярски нит
политех.boiler roomкотелно помещение
политех.boiler scaling hammerчук за откъртване на котлен камък
политех.boiler seatопора на котел
политех.boiler sectionсекция на котел
политех.boiler settingмонтаж на котел
политех.boiler settingзидария на котел
политех.boiler shellкорпус на барабан
политех.boiler shopкотелен цех
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
политех.boiler steam spaceпарно пространство на котел
политех.boiler steelкотелна стомана
политех.boiler stokingподаване на гориво в котел
политех.boiler superheaterпрегревател на парен котел
политех.boiler surfaceнагрявана повърхнина на котел
политех.boiler surveyнадзор на парни котли
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
политех.boiler waterкотелна вода
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-feeding pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.box-header boilerхоризонталан водотръбен бойлер
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.circulation boilerциркулационен котел
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.colouring drumбарабан за боядисване
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.conical drumконусен барабан
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.counterflow boilerпротивотоков котел
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.cross-tube boilerкотел с напречни изпарителни тръби
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cyclone-fire boilerкотел с циклонна пещ
политех.cylindrical boilerцилиндричен котел
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
изч.digital drumцифров барабан
dimension typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-type standard sizeтипоразмер
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.discharging of boilerизпускане на водата от котел
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
добави значение или превод тук