double-plate sounder

  • Обща политехника
  • двоен клопфер
200 допълнителни резултата:
политех.accumulator plateакумулаторна плоча
тех.acoustic echo sounderхидролокатор
политех.acoustic sounderакустична сонда
политех.adjustment plateлира
полигр.alkuprint plateбиметална офсетова форма
полигр.aluminium plateалуминиева пластина
полигр.amalgamated plateамалгамирана печатна форма
политех.anchor plateанкерна плоча
политех.back plateдиск на универсален патронник за струг
политех.back plateмасивен електрод на кондензаторен микрофон
политех.baffle plateдефлектор, праг на огнище
политех.baffle plateнаправляваща плоча
политех.base plateопорна плоча
политех.base plateоснова
политех.bearer plateопорна плоча
политех.bed plateхар
политех.bed plateфундаментна плоча
политех.bed plateпланка
политех.bed plateфундамент на плоча
политех.bed plateрама, стойка, подова плоча
политех.bedding plateфундаментна плоча
политех.bench plateтрасажна маса
политех.bench plateплоча за разчертаване
полигр.bimetal plateбиметална печатна форма
мет.blow plateпесъкодувна плоча
политех.boiler plateкотелна ламарина
политех.bolster plateподложка
политех.bolster plateосновна плоча, притискаща плоча
леяр.bottom plateподмоделна дъска
политех.bottom plateдъно, подложка, гръдна опора
политех.bottom plateгръдна опора
хидр.breast plateотбивна стеничка
политех.breast plateсвръзка
политех.breast plateгръдна опора
стр.breast plateщурц
политех.breast-plate microphoneнагръден микрофон
политех.bush plateкондукторна плоча
политех.butt plateпланка при челно съединение
политех.cam plateгърбичен диск
политех.cam plateгърбична шайба
политех.cap plateпокриваща плоча
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.channeled plateрифелова ламарина
политех.chip-breaker plateстружкочупеща пластина
политех.chuck face-plateпланшайба с плашки
политех.chuck plateдиск на планшайба
политех.clamp plateпритискаща плоча
политех.clamping plateпритискаща плоча
политех.cluster plateсменяема плоча с група вретена
политех.clutch drive plateводещ диск на съединител
политех.clutch plateтриещ диск
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
полигр.combined plateкомбинирана печатна форма
политех.compounded plate springмноголистов ресор
политех.compression plateнатискова плоча
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
ел.connecting terminal plateклеморед
политех.connection plateсъединителна планка
обог.construction-plate classifierкласификатор с перфорирана диафрагма
ел.contact plateконтактна пластина на цокъл
политех.cooling plateохладителна пластинка
тех.copper plateпомеднявам
тех.copper plateпомедявам
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.corrugated plateвълнообразна ламарина
политех.cover plateпокриваща плоча
политех.cover plateпланка
политех.covering plateпокриваща плоча
политех.covering plateпланка
политех.crystal plateкварцова пластинка
политех.crystal plateкристална плоча
полигр.curved plateцилиндрична печатна форма
политех.curved plateкръгъл стереотип
политех.cut-off plateрегистър, клапа
политех.cut-off plateшибър
полигр.cylindrical plateцилиндрична печатна форма
политех.cylindrical plateкръгъл стереотип
политех.damper plateшибър
политех.damper plateрегистър, клапа
политех.data plateтабелка с основни данни
политех.dead plateнеподвижна плоча
политех.deflecting plateотклоняваща плоча
политех.die plateизтеглячна дъска
политех.die plateдържач на матрица, винторезна дъска
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.distance plateдистанционна шайба
политех.dividing plateделителен кръг
политех.dividing plateпреграда
политех.dog plateгърбична шайба
политех.dog plateгърбичен диск
doubleсдвоявам
doubleстая с две легла
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleтенис игра на двойки
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleправя завой (за река)
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдубльор
doubleдвойно количество
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersшублер-вътромер
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double flangedс два реборда
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвуполюсен
политех.double poleдвоен стълб
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
добави значение или превод тук