boneless

  • думите се проверяват
  • прилагателно
  • безкостен, прен. безгръбначен
добави значение или превод тук