bone band

  • Минно дело
  • прослойка от въглищни шисти
199 допълнителни резултата:
рад.a bandобхват а
политех.absorption bandабсорбционна ивица
мед.adjustable gastric bandлап-банд
политех.amateur bandрадиолюбителски обхват
arm bandнадуваемa плувкa за ръka
политех.audio-frequency bandобхват на звуковите честоти
bandвръзка
bandгрупа, чета, отряд, банда, шайка, тайфа
bandивица, панделка, лента, ширит, колан, пояс, обръч
bandпрепасков
bandмузика, духов оркестър
bandивица
bandшайка
физ.bandзонен
елн.bandчестота от ефира, част от радиоспектъра
тех.bandтрансмисионен каиш, ремък
мин.bandпрослойка
рад.bandсектор
политех.bandпревключвател на обхвати
орн.bandопръстенявам
политех.band automaticallyреаулиране на обхват
политех.band brakeлентова спирачка
мед.band cellпръчкоядрена клетка
политех.band chainлентова верига
геол.band clayглинеста проспойка
политех.band conveyorлентов транспортьор
политех.band couplingлентов съединител
политех.band electrodeлентов електрод
политех.band elevatorлентов елеватор
ел.band filterлентов филтър
политех.band headкъсовълнова граница на спектрална ивица
политех.band heaterлентов нагревател
политех.band intensityинтензивност на ивица
политех.band ironлентова стомана
политех.band microphoneлентов микрофон
физ.band modelзонна теория
политех.band modelзонен модел
политех.band of entrainmentлента на увличане
текст.band of warped threadsсновилна лента
политех.band oreрудна прослойка
политех.band power levelниво на звуковата мощност в честотна лента
политех.band pressure levelниво на звуковото налягане в определена честотна лента
политех.band pulleyшайба за плосък ремък
политех.band ropeплоско въже
политех.band sawбанцигова лента
политех.band saw steelстомана за банцигоба лента
политех.band senderлентошлифовъчна машина
политех.band separatorлентов сепаратор
рад.band spreadразтягане на обхват
политех.band spreadразтегляне на обхват
политех.band structureструктура на ивица
политех.band structureзонна структура
политех.band theoryзаконна теория
политех.band tyreбандаж
политех.band wheelшайба на банциг
политех.band wheelколело на лентова спирачка
политех.band widthширочина на лента
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
политех.band-gap laser actionлазерен ефект при междузонни преходи
политех.band-passпропускана честотна лента
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
рад.band-width factorкоефициент на правоъгълност
рад.band-width shape factorкоефициент на правоъгълност
рад.band-width shape ratioкоефициент на правоъгълност
рад.base bandосновен обхват
binding bandbandage
политех.black band ironstoneсидерит
политех.bloch bandенергийна зона
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
политех.bottom of bandдъно на зона
политех.brake bandспирачна лента
политех.brake-band clevisпрът за затягане на лентова спирачка
политех.broad-band amplificationшироколентово усилване
brow bandначелник
политех.caterpillar bandгъсенична верига
тлф.characteristic bandхарактеристична лента
анат.cheek-boneскула
геол.clay bandглинеста прослойка
анат.collar-boneклавикула
политех.comniunication bandобхват за радиовръзка
политех.conduction bandпроводима зона
мат.confidence bandдоверителна област
политех.conveyer bandтранспортна лента
политех.coupling bandлентов съединител
политех.coupling bandремъчна предавка
изч.dead bandнеутрален интервал
политех.dead bandзона на нечувствителност
мин.dirt bandтънка скална прислойка в полевно изкопаемо
минер.dry boneсмитсонит
политех.electron transfer bandивица на пренос на електрон
политех.electron-energy bandелектронна зона
политех.emission bandзона на излъчване
политех.energy bandенергетична зона
мат.error bandинтервал между доверителни граници
политех.excitation bandвъзбуждане на зона
политех.filled bandзапълнена зона
политех.filter-attenuation bandлента за затихване на филтър
политех.filter-stop bandлента за затихване на филтър
политех.filter-transmission bandчестотна лента пропускана от филтър
тлф.five-bandпетбандов
политех.forbidden bandзабранена зона
ел.four-bandчетирилентов
тлф.four-bandчетирибандов
политех.frequency bandчестотен обхват
политех.friction bandспирачна лента
рад.guard bandзащитна лента
мет.hardenability bandпрокален слой
политех.hartley bandспектър на поглъщане
политех.impurity bandпримесна зона
interference-guard bandчестотни ленти за ограждане от взаимни смущения
рад.k bandобхват 'к'
политех.k-absorption bandк-права ивица
мед.lap bandлап-банд
геод.metering bandролетка със стоманена лента
политех.mid-band frequencyсредна честота на обхвата
елн.multi band-passмноголентов
ел.narrow-bandтеснолентов
политех.narrow-bandтеснозонен
политех.narrow-band absorberтеснообхватно поглъщащо покритие
политех.narrow-band amplifierтеснолентов усилвател
ел.narrow-band filterтеснолентов филтър
политех.narrow-band receiverтеснолентов приемник
политех.noise bandшумова лента
политех.octave-band amplificationусилване в границите на октава
политех.pass-band widthлента на пропускане
ел.phase-bandфазова зона
политех.picture-frequency bandчестотна лента на видеосигнал
политех.proportional bandобласт на пропорционалност
политех.proportional control bandзона на пропорционално регулиране
анат.pubic boneпубис, срамна кост
политех.resonance-absorption bandзона на резонансно поглъщане
политех.retaining bandбандаж
политех.rim bandбандажна лента
муз.rock bandрокбанда
политех.rotating bandводещ пояс
тех.rubber bandгуменолентов
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
политех.saw bandлента за банциг
политех.scatter bandивица на разсейване
рад.scattered bandобхват
рад.service bandноминална честотна лента за радиовръзка
политех.service bandслужебна честотна лента
set a boneкост
политех.side-band interferenceинтерференция на странични ленти
политех.significance bandинтервал на значимост
рад.skip bandкъсовълнов обхват
политех.slip bandлиния на приплъзване
политех.space bandполирг
политех.space bandинтервал
политех.speckled bandобхват
политех.spectral bandспектрална ивица
политех.spring bandскоба на ресор
геол.state bandшистова прослойка
мин.steel bandпиритна прослойка
политех.steel bandстоманена лента
политех.steel bandлентова стомана
политех.steel-band conveyorтранспортьор със стоманена лента
политех.stop bandзапиращ слой
геол.sulpher bandпиритно включение
политех.superwide-band antennaсвръхшироколентова антена
рад.swept bandпроменливочестотен обхват
рад.synchronizing bandсинхронизираща честотна лента
политех.television bandтелевизионен обхват
политех.television broadcast bandтелевизионен обхват
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
тлф.three-bandтрибандов
политех.tolerance bandширочина на допусково поле
рад.transmission bandлента на предаване
политех.tread bandповърхност на плъзгане на бандаж
хард.two-bandдвубандов
политех.two-band antennaдвуобхватна антена
физ.two-band modelдвузонен модел
рад.upper-side bandгорна странична лента
политех.valence-bond bandзона на валентни връзки
добави значение или превод тук