set a bone

  • кост
199 допълнителни резултата:
политех.all-electric setуредба със захранване от електрическа мрежа
политех.antisidetone setтелефон с противоместна схема
политех.arc-welding setизточник на ток за електродъгово заваряване
политех.atomic setсъвкупност от атоми
политех.automata logical set languageлогически език за описание на автомати
политех.automatic telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.auxiliary generator setспомагателен генераторен агрегат
политех.balancer setизравнителен агрегат
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
политех.blowpipe setуниверсална заваръчна горелка
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
тлф.bridging setапарат за паралелно включване
политех.call-back telephone setтелефонен апарат с бутон за справки
политех.cascade setкаскаден агрегат
изч.cataloged data setкаталогизиран набор от данни
изч.character setмножество на знаците
политех.charging setтурбокомпресорна група
анат.cheek-boneскула
мин.close-setблизко разположен
политех.close-setнепрекъснат
политех.close-set timberingплътен крепеж
изч.code setкодов набор
coffee setсервиз за кафе
политех.cold setтермопластичен материал
политех.cold setсекач
анат.collar-boneклавикула
политех.colour television setцветен телевизор
политех.combination setкомбиниран ъгломер
мат.complement of setдопълнение на множество
политех.complete setпълен комплект
политех.composite setустройство за подтонално телеграфиране
мех.compression setостатъчна деформация при натиск
мат.convex setизпъкнало множество
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crimp-set stapleщапелно влакно с трайна къдравост
рад.crystal setдетекторен приемник
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.data setмножество от данни
политех.data setустройство за предаване на данни
мат.denumerable setизброимо множество
мат.derivative setпроизводно множество
политех.dial setавтоматичен телефонен апарат
политех.dial telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.die setкомплектна щампа
политех.die setматричен блок
политех.die setблок-щампа
мат.dominating setдоминиращо множество
минер.dry boneсмитсонит
политех.electric setелектроагрегат
политех.emergency setрезервен агрегат
мат.empty setпразно множество
политех.exciter setвъзбудителен агрегат
политех.experimental set-upекспериментално устройство
политех.factor setсистема от фактори
тен.five-setпетсетов
политех.flash-set cementмигновено втвърдяващ се цимент
политех.forcing setнагнетателна помпа
политех.freshly-set mortarпрясно втвърден разтвор
мат.fuzzy setразмито множество
политех.generating setгенераторен агрегат
half-setполукомплект
политех.hand setтелефонна слушалка
политех.hand setмикротелефонна гарнитура
политех.hand-set typeшрифт за ръчен набор
политех.hard-setвтвърден
политех.heading setматрица на машина за нитоване
тлф.hybrid setпреходно устройство
тех.hydroelectric generating setхидроагрегат
политех.hydroelectric generating setхидроелектрически генераторен агрегат
изч.indexed sequential data setиндексно-последователен набор от данни
политех.initial setначална деформация
политех.initial setначално втвърдяване
изч.instruction setсистема от инструкции
мат.interior of setмножество от вътрешни точки
тлф.key setклавишна система
политех.lifting setподемно устройство
политех.ligand setнабор от лиганди
политех.lighting setосветителна уредба
тлв.line deflection setблок за хоризонтално отклонение
политех.local-battery telephone setтелефонен апарат с местна батерия
политех.machine set-upнастройване на машина
политех.machine set-upкомплект инструменти
мат.measurable setизмеримо множество
политех.mine-detecting setелектронен минотърсач
политех.motor car setавтомобилен радиоапарат
политех.motor-generator setдвигател-генераторен апарат
политех.multi-operator arc welding setмногопостова уредба за електродъгово заваряване
политех.nail setзамба
политех.nail setпробой
мат.null setмножество с нулева мярка
политех.operating setгарнитура на телефонистка
политех.order setработна документация
мат.partiallordered setчастично подредно множество
изч.partitioned data setдялов набор от данни
политех.permanent setпостоянно слягане
политех.permanent setпластична деформация
политех.plunger setплунжерна помпа
политех.portable setпортативен радиоапарат
политех.portable test setпреносим изпитвателен уред
политех.pressure-set inkабсорбционна печатарска боя
изч.primitive setпървична система
политех.protractor set squareтранспортир с ъгълник
анат.pubic boneпубис, срамна кост
мат.punctiform setточково множество
политех.radar setрадиолокационна уредба
рад.radio setрадиоприбор
политех.radio setрадиоприемник
политех.radio-receiving setрадиоприемателна станция
политех.radio-telephone transmitting setрадиотелефонен предавател
политех.radio-transmitting setрадиопредавател
политех.rafter setрамка от мертеци
политех.raker-set teethзъб на ножовка с чапраз
тлф.relay setкомплект от релета
политех.relay setрелейно табло
политех.render-setизмазвам два пъти
политех.render-setдвойна мазилка
политех.render-setизмазан два пъти
тлф.ringing setповикващ генератор
политех.rivet setматрица на машина за нитоване
политех.rivet setскоба за затягане на листове при нитоване
политех.riveting setматрица на машина за нитоване
политех.riveting setскоба за затягане на листове при нитоване
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
политех.safety set screwпредпазен винт
политех.saw setчапраз на трион
политех.saw setчапразя трион
мат.scatter setмножество, състоящо се от изолирани точки
тлф.sending setрегистърно устройство
политех.sending setпредавател
мат.separating setразделящо множество
изч.sequential data setпоследователен набор от данни
setсортимент
мат.setмножество
елн.setапарат
тех.setкомплектация
тех.setналадка
тех.setустановка
мин.setкрепежна рамка
политех.setкомплект
политех.setнабор
политех.setпоставям рамка
политех.setсистема, редица, група, партида
политех.setотбелязвам взривни дупки
тен.setсет
политех.set a problemпоставям задача
политех.set a rivetпоставям нит
политех.set a rivetпоставям нит на място
политех.set acceleratorдобавка за бързо втвърдяване
стр.set acceleratorускорител
политех.set agoingпускам в ход
политех.set analyiserустройство за изпитване на радиоприемници
политех.set barфибър, резе, стопор
политех.set barключалка
политех.set boltзастопоряващ болт
политех.set chiselковашки секач
политех.set collarустановъчен пръстен
политех.set deformationостатъчна деформация
политех.set dieматрица за нитоване
политех.set edgeограничителен ръб
политех.set freeосвобождавам
политех.set freeотделям
политех.set hammerчук за изправяне
тех.set in motionзадвижвам
политех.set in motionпускам в ход
политех.set in operationпускам в действие
политех.set in to motionпускам в ход
политех.set levelпоставям хоризонтално
политех.set levelзададена стойност
мин.set memberелемент от рамов крепеж
политех.set methodметод на определяне на остатъчна деформация
политех.set noiseсобствен шум на радиоприемник
политех.set nutосигурителна гайка
политех.set nutрегулираща гайка
жп.set of carsвагонен състав
политех.set of conventional signsтаблица с условни знаци
добави значение или превод тук