cavity resonator

  • Електроника
  • клистрон
  • Радиотехника
  • обемен резонатор
76 допълнителни резултата:
мед.abdominal cavityкоремна кухина
политех.acoustic resonant cavityакустичен резонатор
политех.acoustic resonatorакустичен резонатор
политех.acoustical resonatorакустичен резонатор
политех.air cavityвъздушна кухина
политех.atomic resonatorатомен резонатор
анат.axillary cavityаксила
политех.buncher resonatorгрупиращ резонатор
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
cavityпразнина, дупка
леяр.cavityгазова шупла
маш.cavityфасонна част на матрица
рад.cavityрезонатор
политех.cavityвсмукнатина
мед.cavityкавум, кухина
мед.cavityкухина
мед.cavityкариес
мед.cavityкавум
дент.cavityкавитет
политех.cavity brickкуха тухла
ак.cavity effectрезонанс в кухина
политех.cavity gridрешетка на резонатор
политех.cavity magnetronрезонаторен магнетрон
политех.cavity maserрезонаторен мазер
политех.cavity meterеталонен резонатор
политех.cavity mountingвграждане във вътрешността на корпус
политех.cavity resonanceобемен резонанс
политех.cavity retainerплоча, в която се залага матрица
политех.cavity wallстена с въздушна междина
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
рад.cavity-frequency meterвълномер с обемен резонатор
леяр.contraction cavityвсмукнатина
мед.cotyloid cavityацетабулум
анат.coxal cavityацетабулум
анат.cup-like cavityацетабулум
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
политех.die cavityкухина на кокила
политех.die cavityкухина на матрица
геол.domal cavityкуполообразна кухина
политех.double-cavity klystronдвуконтурен клистрон
политех.double-resonator klystronдвуконтурен клистрон
политех.external-cavity klystronклистрон с външен резонатор
политех.filter cavityрезонатор-филтър
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.Helmholz resonatorрезонатор на Хелмхолц
политех.input cavityвходен резонатор
политех.input resonatorвходен резонатор
политех.input-cavity buncherвходен резонатор
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.magnetron cavityмагнетронен резонатор
анат.mediastinal cavityмедиастинум
политех.mould cavityгнездо на пресформа
политех.mould cavityкухина на леярска форма
политех.mould-cavity pressureналягане в кухината на шприцформа
политех.multiple-cavity dieмногогнездна пресформа
политех.multiple-cavity klystronмногорезонаторен клистрон
анат.orbital cavityочница
политех.output resonatorизходен резонатор
анат.peritoneal cavityперитонеална кухина
мед.pleural cavityплеврална кухина
политех.quartz resonatorкварцов резонатор
политех.resonant cavityрезонатор
resonatorрезонатор
политех.resonator acceleratorрезонаторен ускорител
политех.resonator gridрешетка на обемен резонатор
мин.rock cavityсвод на обрушване
политех.rock cavityпукнатина в скала
политех.sectionalized spherical cavityсекциониран сферичен резонатор
леяр.shrinkage cavityвсмукнатина
политех.single cavity mouldедногнездова форма
геол.solution cavityкарстова празнина
рлк.t-r box cavityобемен резонатор в превключвател
политех.tuned cavityнастроен резонатор
политех.variable cavityрегулируем резонатор
политех.water cavityкухина за вода
политех.waveguide resonatorвълновиден резонатор
добави значение или превод тук