acoustical resonator

  • Обща политехника
  • акустичен резонатор
47 допълнителни резултата:
политех.acoustic resonatorакустичен резонатор
acousticalacoustic
политех.acousticalакустичен
политех.acoustical absorbentзвукопоглъщащ материал
политех.acoustical adhesiveлепило за акустичен контакт
политех.acoustical admittanceпълна акустична проводимост
политех.acoustical altimeterакустичен високомер
политех.acoustical attenuation constantакустична константа на затихване
политех.acoustical complianceакустична податливост
политех.acoustical constantакустична константа
политех.acoustical damperакустичен успокоител
политех.acoustical doppler effectакустичен доплеров ефект
политех.acoustical efficiencyакустичен коефициент на полезно действие
политех.acoustical frequencyзвукова честота
политех.acoustical loadакустичен товар
политех.acoustical loggingкаротаж на сондаж по акустичен метод
политех.acoustical networkакустична схема
политех.acoustical propagation constantакустична константа на разпространение
политех.acoustical radiationзвуков излъчване
политех.acoustical rangerакустичен далекомер
политех.acoustical reactanceакустично реактивно съпротивление
политех.acoustical reflectivityкоефициент на отражение на звука
тех.acoustical shieldшумозащитен
политех.acoustical signalзвуков сигнал
ак.acoustical sourceзвукоизточник
политех.acoustical systemакустична система
политех.acoustical transmissionзвукопроницаемост
политех.acoustical well loggingкаротаж на сондаж по акустичен метод
политех.acoustical-reciprocity theoremтеорема за акустична взаимност
политех.acoustical-reduction factorкоефициент на звукоизолация
политех.acoustical-reflection factorкоефициент на звукоотражение
политех.acoustical-transmission factorкоефициент на звукопроницаемост
политех.atomic resonatorатомен резонатор
политех.buncher resonatorгрупиращ резонатор
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
елн.cavity resonatorклистрон
рад.cavity resonatorобемен резонатор
политех.double-resonator klystronдвуконтурен клистрон
политех.Helmholz resonatorрезонатор на Хелмхолц
политех.input resonatorвходен резонатор
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.output resonatorизходен резонатор
политех.quartz resonatorкварцов резонатор
resonatorрезонатор
политех.resonator acceleratorрезонаторен ускорител
политех.resonator gridрешетка на обемен резонатор
политех.waveguide resonatorвълновиден резонатор
добави значение или превод тук