resource deterioration

  • Обща политехника
  • изчерпване на ресурси
29 допълнителни резултата:
политех.data deteriorationостаряване на данни
deteriorationвлошаване, израждане, корумпиране, поквара, корупция
политех.deterioration failureпостепенен отказ
политех.deterioration of environmentвлошаване качествата на околната среда
ен.energy resourceенергоресурс
ен.energy resourceенергоносител
политех.equipment deteriorationвлошаване на характеристика
further deteriorationдовлошаване
трансп.per-kilometre resourceпокилометровзапас
политех.production time resourceфонд работно време
resourceнаходчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
resourceресурсен
resourceсредство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
resourceначин за прекарване на времето, развлечение
ост.resourceвъзможност за подкрепа/помощ
политех.resourceиздръжливост
политех.resourceресурс
политех.resource allocationразпределение на ресурси
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.resource managementрационално използване на възпроизводството на природните ресурси
политех.resource planningпланиране на ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
resource-intensiveресурсоемък
ик.resource-intensivenessресурсоемкост
ик.resource-savingресурсоспестяващ
политех.system resourceресурс на система
политех.water quality deteriorationвлошаване качествата на водите
политех.water resource systemводностопанска система
добави значение или превод тук