atomic resonator

  • Обща политехника
  • атомен резонатор
116 допълнителни резултата:
политех.acoustic resonatorакустичен резонатор
политех.acoustical resonatorакустичен резонатор
atomicсъвсем малък, мъничък
atomicатомен
политех.atomic absorptionатомна абсорбция
политех.atomic absorptionабсорбиране на атоми
политех.atomic acceleratorускорител на атомни частици
политех.atomic adsorptionатомна адсорбция
политех.atomic amplifierатомен усилвател
политех.atomic analysisатомен анализ
политех.atomic batteryатомна батерия
политех.atomic beamатомен сноп
политех.atomic binderyатомна връзка
atomic blastатомен взрив
политех.atomic boilerкипящ реактор
atomic bombатомна бомба
политех.atomic bondатомна връзка
физ.atomic chargeатомен товар
политех.atomic clockатомен часовник
политех.atomic collisionатомно сблъскване
политех.atomic coreатомен скелет
политех.atomic defenceпротивоатомна отбрана
политех.atomic diameterатомен диаметър
политех.atomic dipoleатомен дипол
политех.atomic disintegrationатомно разпадане
политех.atomic dispersionатомна дисперсия
политех.atomic energeticsатомна енергетика
политех.atomic energy factorпорядък на величината на атомната енергия
политех.atomic energy levelатомно енергийно ниво
политех.atomic energy plantатомна електроцентрала
политех.atomic engineатомен двигател
политех.atomic fieldатомно поле
политех.atomic frequency standardатомен еталон за честота
политех.atomic fuelатомно гориво
политех.atomic g factorатомен д-фактор
atomic groupатомна група
политех.atomic heatатомен топлинен капацитет
политех.atomic ionатомарен йон
политех.atomic ionizationатомарна йонизация
политех.atomic irradiationрадиоактивно облъчване
политех.atomic kernelатомно ядро
политех.atomic latticeатомна решетка
политех.atomic magnetic momentатомен магнитен момент
политех.atomic magnetismатомен магнетизъм
тех.atomic massатомна маса
политех.atomic nucleiатомно ядро
политех.atomic nucleusатомно ядро
политех.atomic numberатомен номер
хим.atomic numberатомно число
политех.atomic orbitатомна орбита
политех.atomic orbitalатомна орбитала
политех.atomic orbital momentumатомен орбитален момент
политех.atomic orderingатомно подреждане
политех.atomic parameterпараметър на решетката на атомен кристал
политех.atomic particleелементарна частица
политех.atomic physicsатомна физика
политех.atomic pileядрен реактор
политех.atomic polarizabilityатомна поляризуемост
политех.atomic polarizationатомна поляризация
политех.atomic powerатомна енергия
политех.atomic powerядрен
политех.atomic powerатомен
политех.atomic power plantатомна електроцентрала
политех.atomic power stationатомна електроцентрала
политех.atomic propulsionдвижение с помощта на атомен двигател
политех.atomic radiusатомен радиус
политех.atomic ratioатомно отношение
политех.atomic reactorатомен реактор
политех.atomic rearrangementатомно прегрупиране
политех.atomic recombinationрекомбиниране на атоми
политех.atomic refractionатомна рефракция
политех.atomic resonanceатомен резонанс
политех.atomic rocketракета с атомен заряд
политех.atomic scatteringатомно разсейване
политех.atomic setсъвкупност от атоми
политех.atomic shelterпротивоатомно скривалище
политех.atomic shipатомен кораб
политех.atomic sizeатомен размер
политех.atomic spectroscopyатомна спектроскопия
политех.atomic spectrumатомен спектър
политех.atomic stateатомно състояние
политех.atomic structureатомен строеж
политех.atomic structure factorатомен структурен фактор
политех.atomic subshellподообибка на атом
политех.atomic transmutationатомно превръщане
политех.atomic unitатомна единица
физ.atomic volumeатомен обем
политех.atomic volumeобем на граматом
политех.atomic wasteотпадъци от атомната промишленост
политех.atomic weaponатомно оръжие
тех.atomic weightатомно тегло
хим.atomic weightатомна маса
политех.atomic-beam sourceизточник на атомен сноп
политех.atomic-hidrogen weldingелектродъгово атомноводородно заваряване
политех.atomic-hydrogen arc-welding torchгорелка за атомно-водородно заваряване
политех.atomic-power engineeringатомна енергетика
политех.atomic-size magnitudeвеличина от атомен мащаб
политех.buncher resonatorгрупиращ резонатор
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
елн.cavity resonatorклистрон
рад.cavity resonatorобемен резонатор
политех.double-resonator klystronдвуконтурен клистрон
политех.effective atomic numberефективен атомен номер
политех.Helmholz resonatorрезонатор на Хелмхолц
хим.home-atomic ringхомоатомен пръстен
политех.input resonatorвходен резонатор
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.isotopic atomic weightатомно тегло на изотоп
политех.low-atomic-numberс малък атомен номер
политех.low-atomic-weightс малко атомно тегло
политех.output resonatorизходен резонатор
политех.quartz resonatorкварцов резонатор
resonatorрезонатор
политех.resonator acceleratorрезонаторен ускорител
политех.resonator gridрешетка на обемен резонатор
политех.waveguide resonatorвълновиден резонатор
добави значение или превод тук