Helmholz resonator

  • Обща политехника
  • резонатор на Хелмхолц
16 допълнителни резултата:
политех.acoustic resonatorакустичен резонатор
политех.acoustical resonatorакустичен резонатор
политех.atomic resonatorатомен резонатор
политех.buncher resonatorгрупиращ резонатор
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
елн.cavity resonatorклистрон
рад.cavity resonatorобемен резонатор
политех.double-resonator klystronдвуконтурен клистрон
политех.input resonatorвходен резонатор
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.output resonatorизходен резонатор
политех.quartz resonatorкварцов резонатор
resonatorрезонатор
политех.resonator acceleratorрезонаторен ускорител
политех.resonator gridрешетка на обемен резонатор
политех.waveguide resonatorвълновиден резонатор
добави значение или превод тук