resonator accelerator

  • Обща политехника
  • резонаторен ускорител
56 допълнителни резултата:
acceleratorкатализатор
acceleratorмно гокамерно оръдие
физ.acceleratorускорител
елн.acceleratorускоряващ електрод
тех.acceleratorактиватор
тех.acceleratorускорител, педал за газта (на кола), акселератор
политех.acceleratorбърз филтър за отточни води
хим.acceleratorускорение
политех.accelerator pedalпедал за газта
политех.accelerator rodпрът за задействуване на дроселна клапа
политех.acoustic resonatorакустичен резонатор
политех.acoustical resonatorакустичен резонатор
политех.alternating-gradient acceleratorускорител с променливо градиентно фокусиране
политех.alternating-gradient acceleratorсилнофокусиращ ускорител
политех.analogue acceleratorмодел на ускорител
политех.atomic acceleratorускорител на атомни частици
политех.atomic resonatorатомен резонатор
политех.buncher resonatorгрупиращ резонатор
политех.bunching acceleratorгрупиращ ускорител
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
политех.cathode-ray acceleratorускорител на електронен лъч
елн.cavity resonatorклистрон
рад.cavity resonatorобемен резонатор
политех.circular acceleratorпръстеновиден ускорител
политех.continuos-wave acceleratorускорител с постоянна честота на ускоряващото напрежение
политех.double-resonator klystronдвуконтурен клистрон
политех.electron linear acceleratorлинеен електронен ускорител
политех.helical acceleratorспирален ускоряващ електрод
политех.helix acceleratorспирален ускорител
политех.Helmholz resonatorрезонатор на Хелмхолц
политех.induction electron acceleratorбетатрон
политех.induction electron acceleratorиндукционен ускорител на електорни
политех.input resonatorвходен резонатор
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.isotope-conversion acceleratorускорител за получаване на изотопи
политех.linear acceleratorлинеен ускорител
политех.output resonatorизходен резонатор
политех.phase-stable acceleratorавтофазиращ ускорител
хим.polymerization acceleratorускорител на полимеризация
политех.pressurized acceleratorелекростатичен ускорител под налягане
политех.pressurized acceleratorстатитрон
политех.pulse acceleratorимпулсен ускорител
политех.pulsed acceleratorимпулсен ускорител
политех.quartz resonatorкварцов резонатор
resonatorрезонатор
политех.resonator gridрешетка на обемен резонатор
политех.set acceleratorдобавка за бързо втвърдяване
стр.set acceleratorускорител
политех.settling acceleratorдобавка за бързо втвърдяване
стр.settling acceleratorускорител
политех.step on the acceleratorдавам газ
политех.supercurrent acceleratorсвръхсилнотоков ускорител
политех.ultra-acceleratorултрасилен ускорител
хим.vulcanization acceleratorускорител на вулканизация
политех.waveguide acceleratorвълноводен ускорител
политех.waveguide resonatorвълновиден резонатор
добави значение или превод тук